Nadace Vodafone slaví své 10. narozeniny

Nadace Vodafone slaví letos v červnu výročí 10 let od svého založení. V průběhu této dekády prošlo nadačními programy přes 500 projektů. Nyní Nadace představuje novou strategii, která cílí do roku 2020. Chce přispívat k řešení společenských a sociálních problémů hlavně pomocí technologických inovací a projektů, které mají podobu konkrétních a udržitelných řešení s dopadem na tisícovky lidí. Stejnou vizí se řídí globální Nadace Vodafone pod strategií „Connecting for Good“. Nadace Vodafone Česká republika nově začala používat slogan „Připojte se. Nápadem to začíná.“  (TZ)
V červnu spustila Nadace Vodafone nový web a také novou kampaň, která představuje strategii zaměřenou na maximální využití telekomunikačních technologií pro podporu sociálních inovací a rozvoje sociálního kapitálu v ČR a také na větší zapojení zaměstnanců Vodafonu do nadačních programů.„Desáté výročí je příležitostí k sebereflexi: co se Nadaci Vodafone podařilo, co bychom chtěli změnit a v čem naopak pokračovat. Chceme dál dlouhodobě a strategicky podporovat aktéry sociálních a společenských změn a zesilovat potenciál neziskového sektoru. Rádi bychom ale byli čím dál aktivnější taky v regionech, i při hledání partnerů. Prosazování technologií jako nástroje s ohromnými možnostmi a pozitivním veřejným dopadem pro nadaci navíc znamená, že je nejdříve lidem a komunitám, které z nich mají mít užitek, musíme zpřístupnit,“ komentuje budoucí strategii místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone, Adriana Dergam.

Nová kampaň a vizuály Nadace Vodafone vyzývají: „Připojte se. Nápadem to začíná.“ Tím vystihuje možnosti moderních komunikačních technologií k propojování lidí, organizací, know-how, nápadů, potřeb, zájmů a udává jasný směr, kterým se Nadace Vodafone nejen v České republice ubírá. Slogan „Nápadem to začíná“ odkazuje na to, že většina revolučních řešení se zrodila jako odvážný nápad, jak vyřešit naprosto konkrétní problém konkrétního člověka či skupiny lidí. Nadace umožňuje hledat, testovat a škálovat nové přístupy k řešení stávajících problémů i problémů, kterým společnost bude v budoucnu čelit. V posledních letech takto podporuje zejména start-up projekty sociálního nebo společenského zaměření. Příkladem nápadů, který vyrostl do podoby úspěšného projektu, je např. portál Darujme.cz pro on-line dárcovství nebo bikesharingová síť Rekola.

Nadace Vodafone vidí obrovský potenciál technologií v dosahování společenské změny, proto pokračuje v realizaci grantového programu Technologie pro společnost a již čtvrtým rokem v akceleračním programu Laboratoř Nadace Vodafone pro sociální start-upy s technologickými projekty. Nejstarší nadační program Vpohybu pro mladé lidi zařadil do svých pravidel technologický nástroj crowdfundingu již před 2 lety. Blesková pomoc pro podporu lidí postižených přírodními katastrofami využívá systém DMS – dárcovských zpráv jako flexibilní systém veřejné sbírky. Novým směrem se začal loni ubírat také program Rok jinak pro profesionály z byznysu a státní sféry, kteří chtějí uplatnit své zkušenosti na rok v neziskovém sektoru. Zúžil pravidla pro poskytnutí grantu na neziskovky, které využívají technologie pro dobrou věc.

Více se nadace také začala soustředit na zapojování zaměstnanců firmy Vodafone Czech Republic a.s., a to nejen do dobrovolnických projektů, ale také do expertních a poradenských komisí programů nadace a jejích partnerů (například do grantového programu Technologie se Světluškou). V červnu navíc pro ně spouští dva nové programy – Týden jinak a Fond solidarity. Týden jinak umožní pěti zaměstnancům pracovat pět dnů pro neziskovou organizaci či sociální podnik v rámci své pracovní doby a získat finanční podporu 20 000 Kč na svůj projekt. O vítězných pěti projektech rozhodují zaměstnanci v hlasování. Tento program pomáhá přenosu know-how mezi byznysem a neziskovým sektorem. Fond solidarity je zřízen pro zaměstnance Vodafone a jejich rodinné příslušníky, kteří se ocitli v tíživé ekonomické situaci z důvodu závažného onemocnění, úrazu či náhlého úmrtí v rodině. O podporu do výše 25 000 Kč mohou žádat zaměstnanci i jejich kolegové a kolegyně, kteří o této situaci vědí a chtějí pomoct.

www.nadacevodafone.cz

Podívejte se na milníky z historie Nadace Vodafone

V červnu 2006 byla Nadace založena a s ní byly spuštěny programy Vpohybu pro aktivity mladých v komunitě, který se realizuje úspěšně až doposud. Cílem je rozvíjet schopnosti, dovednosti a samostatné iniciativy mladých lidí, důležité pro jejich samostatný život a budoucí zaměstnání.

Další program Vpoho si určil za cíl prevenci negativních jevů a rizik spojených s dospíváním mladých lidí a zaměřil se zejména na podporu nízkoprahových klubů pro mládež. Velkým uznáním nadační práce byla hned v prvním roce fungování cena Via Bona, kterou nadace získala v kategorii „Odvaha podpořit inovativní nápad“ za projekt Satelitní navigace nevidomých.

Hned v dalším roce získala Nadace Vodafone další cenu Nadace Via za inovativní přístup k dárcovství.

V roce 2008 byl spuštěn program Rok jinak, který nabízí lidem z komerční či státní sféry příležitost strávit jeden rok prací pro neziskovou organizaci svého výběru a to za mzdové prostředky kryté z nadačního grantu. Jde o českou variantu globálního programu „World of Difference“, který byl vlajkovou lodí v řadě Vodafone nadací po celém světě.

V roce 2009 se Nadace Vodafone se stává partnerem konference INSPO a také spouští Bleskovou pomoc. Zakládá se nový grantový program Technologie pro společnost, který vyhledává a podporuje inovační řešení, jejichž cílem je zvýšit kvalitu života znevýhodněných skupin.

Roku 2010 byla důležitým oceněním nadační práce hlavní cena Bona Via v kategorii velká firma, kterou Nadace Via udělila společnosti Vodafone a její Nadaci Vodafone za dlouhodobou a komplexní podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v ČR.

Ve stejném roce se nejznámější program Rok jinak rozšířil o podprogram kRok jinak, podporující kratší tříměsíční projekty a podprogram Rok jinak naruby, nabízející vedoucím pracovníkům neziskových organizací možnost stínovat po dobu jednoho měsíce vrcholové manažery ve společnosti Vodafone a odnést si pro svoji práci, co považují za užitečné.

Roku 2011 se součástí programu Technologie pro společnost stává pravidelná soutěž pro neziskovky Dobrá aplikace o nejlepší nápad na společensky prospěšnou mobilní aplikaci. V roce 2011/2012 byl podpořen vývoj čtyř mobilních aplikací, dvě komplexní technologické inovace a dvě konference s tématem inovativního využití technologií a nových médií:
Rozvoj navigačního centra pro nevidomé a těžce zrakově postižené, Paměť národa v mobilu, Muzejní aplikace, Aplikace modulárního mobilního systému dohledové péče pro seniory.

V roce 2011 se Nadace Vodafone přidala k Red Bikes, k týmu jezdců na handbike, speciálním kole pro osoby s tělesným handicapem. Do jejich podpory se aktivně a z vlastní iniciativy zapojilo mnoho zaměstnanců Vodafone i mimo ČR.

Zaměstnanci Vodafone, kteří se ve volném čase dobrovolnicky angažují, získali možnost žádat o příspěvek do výše až 50 000 Kč pro organizaci, v níž pomáhají, z Fondu dobrovolník.
O rok později, tedy 2012, byl podpořen vývoj celkem deseti aplikací a čtyři z nich byly v roce 2013 uvedeny na trh:
Paměť národa v mobilu, VozejkMap, Eda Play a Muzejní aplikace

V roce 2013 se spustil akcelerační program Laboratoř Nadace Vodafone pro technologické start-upy. Významným krokem bylo také zapojení crowdfundingu do financování projektů v rámci programu Vpohybu. Nadace Vodafone je první nadací v ČR, která takto učí mladé lidi samostatnému nacházení zdrojů pro své veřejně prospěšné aktivity.

Roku 2014 slavily projekty podpořené nadací velké úspěchy. Aplikace BlindShell vyhrála celonárodní soutěž Nápad roku a jako sociální projekt obstála i v konkurenci mezi komerčními projekty. Projekt Rekola zvítězil v soutěži Social Impact Award, aplikace Vozejkmap se umístila druhá v soutěži Společně otevíráme data. Tyto týmy společně s dalšími šesti neziskovkami a sociálními podniky absolvovali pilotní ročník akceleračního programu Laboratoř Nadace Vodafone. Tři vybrané projekty, BlindShell, Včelka a Rekola, se navíc v září 2014 zúčastnily výjezdu na konferenci Social Capital Markets v San Franciscu.

Rok 2015 znamená pro Nadaci další posun směrem k podpoře technologií, jež pomáhají společnosti. Rok jinak se zaměřil na přenos know-how do technologických projektů neziskovek. Nadace Vodafone také poprvé uděluje Cenu Rafael za ICT inovace pro důstojnější život lidí se zdravotním postižením. Technologie pronikají do všech programů Nadace, například technologické řešení se stává podmínkou i v programu Roku jinak.

Technologie jsou využité také při pomoci lidem po zemětřesení v Nepálu. Pomocí DMS, tedy dárcovským zprávám, se v programu Blesková pomoc podařilo vybrat historicky nejvyšší částku a poslat ji potřebným.

Ve stejném roce se Nadace Vodafone se připojuje ke kampani Sustainable Development Goals (SDGs), tedy k Cílům udržitelného rozvoje, které v předchozím roce oficiálně přijalo 193 členských států OSN.
V posledním roce svého desetiletého působení, 2016, Nadace Vodafone pomáhá rozšířit iniciativu OSN HeForShe v ČR a stává se také generálním partnerem globálního summitu udržitelného podnikání GLOBAL COMPACT 2030 „Looking into the Future of Corporate Sustainability“. Nadace navazuje nová partnerství s inovačními centry, univerzitami a akceleračními programy i v regionech. Nová strategie Nadace Vodafone „Připojte se. Nápadem to začíná“ (Connecting for Good) cílí do roku 2020 na maximální využití telekomunikačních technologií, včetně sítí a know-how společnosti Vodafone a jejich zaměstnanců. Slibuje si od toho zvyšování pozitivního dopadu činnosti nadace na kvalitu života lidí v České republice.