T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o výši smluvních pokut

Praha, 1. prosince 2016 – Český telekomunikační úřad vítá rozhodnutí Ústavního soudu (nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2989/16 ze dne 22. listopadu 2016), který s definitivní platností potvrdil správnost prospotřebitelského výkladu práva, když rozhodl, že operátor má při předčasném ukončení účastnické smlouvy uzavřené na dobu určitou nárok na úhradu podle § 63 odst. 1 písm. p) zákona o elektronických komunikacích pouze nejvýše v rozsahu 20 % ze součtu zbývajících měsíčních paušálů, pokud k předčasnému ukončení smlouvy došlo po 8. srpnu 2013. (TZ)

Tehdy nabyla účinnosti novela zákona o elektronických komunikací provedená zákonem č. 214/2013 Sb.

Společnost T-Mobile ve sporu namítala, že uvedené pravidlo neplatí od účinnosti novely zákona (8. srpna 2013), ale až od doby, kdy jej poskytovatel služeb zakotvil do smluvních podmínek, a že se nevztahuje na dřívější smlouvy. S oběma těmito námitkami společnost T-Mobile ani u Ústavního soudu neuspěla. Rozhodnutí Ústavního soudu je pro ČTÚ impulsem pro šetření dalších kauz, ve kterých mohou být práva spotřebitelů krácena.

Nález rovněž otevírá cestu pro případnou možnost vymáhat soukromoprávní nárok na vrácení bezdůvodného obohacení soudní cestou v případě, kdy jsou dány skutkové okolnosti dle nálezu Ústavního soudu a kdy účastník na smluvní pokutě za předčasně ukončenou smlouvu již zaplatil částku vyšší.