Pouze každý čtvrtý Čech má digitální kvalifikaci potřebnou pro úspěšný vstup na trh práce

V Praze dne 13. února 2017. Z výsledků zkoušek digitálních dovedností mezinárodního projektu ECDL v ČR v roce 2016 vyplynulo, že pouze 24 % absolventů zkoušek má digitální znalosti a dovednosti na takové úrovni, kterou očekává trh práce. IT podporu ve firmách nadměrně zatíží téměř 40 % absolventů zkoušek a stejný počet z nich nedokáže dostatečně efektivně pracovat s běžnými dokumenty. (TZ)

Každý čtvrtý zaměstnanec má digitální znalosti a dovednosti, které mu umožní bezproblémový vstup na trh práce, díky čemuž, kromě jiného, nezatíží svého zaměstnavatele dalšími náklady v oblasti základního IT vzdělávání. Z výsledků zkoušek ECDL (www.ecdl.cz) dále vyplynulo, že 36 % absolventů je digitálně gramotných a je tedy schopno používat počítač a internet pro plnění jednoduchých úkolů. Okolo 40 % účastníků zkoušek je digitálně negramotných nebo mají jen základní povědomí o digitálních technologiích, minimálně si uvědomují rizika spojená s používáním internetu nebo neumí dostatečně chránit svá nebo firemní data.

V roce 2017 plánuje vzdělávací projekt ECDL rozšířit spolupráci s generálním ředitelstvím a krajskými pobočkami Úřadu práce, s krajskými hospodářskými komorami a se zaměstnavatelskými svazy, jejíž cílem je podpora rozvoje digitální gramotnosti a kvalifikace u ohrožených a potřebných skupin obyvatelstva. Zástupci projektu ECDL se spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, resp. s jimi řízenými organizacemi, budou i nadále aktivně podílet na realizaci vládou schválené „Strategie digitální gramotnosti do roku 2020“.

Pro další vývoj v oblasti středoškolského vzdělávaní je podle ČSKI velice důležitá podpora Národní rady Unie školských asociací ČR – CZESHA, která doporučila zakomponování mezinárodních standardů konceptu ECDL do výuky „počítačově“ zaměřených předmětů na středních školách.

Nadace ECDL Foundation je mezinárodní nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je zvyšování digitálních znalostí a dovedností veřejnosti zejména na trhu práce, ve školství a státní správě. Garantem kvality projektu, který vznikl před více než 20 lety v Evropě za podpory Evropské komise a od roku 1999 je také dostupný v České republice, je Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI). Tato organizace je zároveň členem CEPIS (Council of European Professional Informatics Societie).

Jiří Chábera, manažer projektu ECDL pro ČR, ČSKI

jiri.chabera@ecdl.cz

www.ecdl.cz