Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR

Dnes opět zveřejňujeme pozitivní výsledky a to za prvních šest měsíců roku 2017: objem řádně splácených úvěrů vzrostl o 6,7 % a klientské vklady o 11,6 %. V Evropě není téměř žádná jiná banka, která by se mohla pochlubit podobným růstem. Je to důsledek toho, že náš obchodní model funguje a samozřejmě i toho, že region střední a východní Evropy je nejrychleji rostoucím regionem v Evropě.

Naše kapitálová pozice je velmi pevná, kapitálový ukazatel Tier 1 dosahuje 12,8 % (Basel 3, plně implementovaný). Daří se nám rovněž průběžně zvyšovat kvalitu našich aktiv a udržovat nízkou hladinu úvěrového zajištění. Poměr úvěrů v selhání klesá již 14 čtvrtletí za sebou na současných 4,7 %. Díky tomu máme nyní od všech tří hlavních ratingových agentur rating A.

Ani do budoucna si však nemůžeme dovolit polevit. Přes naše silné výkony v oblasti úvěrování i získávání vkladů nám čisté úrokové výnosy klesají. Pozornost musíme věnovat nízkým úrokovým sazbám a snižování portfolia cenných papírů. Naše výnosy z poplatků a provizí pomalu stoupají, což je dobře. Považuji to za úspěch vzhledem k tomu, že jsme i nadále opatrní v tom, jaké produkty a služby poskytujeme naší široké klientské základně. Naším cílem je držet nastavený kurz a usilovat možná o mírný, ale zato stabilní růst a já jsem přesvědčen, že dosáhnout opětovného růstu hrubých příjmů a výnosů je realistické.

Náklady nám dále stoupají a pracujeme na jejich snižování. Prioritou číslo jedna zůstává snaha o zvyšování kvality dat a harmonizaci datových úložišť. Zároveň to je i primární důvod růstu našich nákladů.

Pokud jde o výhled, potvrzujeme náš cíl dosáhnout návratnosti vlastního kapitálu očištěného o nehmotný majetek nad 10 %,“ uvedl Andreas Treichl, předseda představenstva Erste Group Bank AG.

Hlavní ukazatele

Hospodářský výsledek: leden – červen 2017 v porovnání s obdobím leden – červen 2016; rozvaha: ke 30. červnu 2017 v porovnání se 31. prosincem 2016

Čistý úrokový výnos poklesl na 2 143,0 milionů EUR (-2,3 %; 2 194,1 milionů EUR), a to i přes růst úvěrů, zejména v důsledku nižších úrokových výnosů z portfolia státních dluhopisů a méně výrazného vlivu tzv. unwinding efektu. Čistý příjem z poplatků a provizí vzrostl na 910,9 milionů EUR (+2,9 %; 884,9 milionů EUR). Výnosy z obchodů s cennými papíry a ze správy aktiv podstatně vzrostly, zatímco výnosy z úvěrových obchodů poklesly. Čistý zisk z obchodních operací poklesl na 102,9 milionů EUR (-14,3 %; 120,0 milionů EUR). Zatímco provozní výnosy byly téměř stabilní a dosahovaly 3 292,8 milionů EUR (-0,7 %; 3 316,6 milionů EUR), všeobecné administrativní náklady podle očekávání vzrostly na 2 003,5 milionů EUR (+1,2 %; 1 980,3 milionů EUR). Jde o důsledek zvýšení ostatních administrativních nákladů, depreciace a amortizace, zatímco náklady na zaměstnance zůstaly téměř beze změny, když dosáhly 1 151,3 milionů EUR (-0,1 %; 1 152,7 milionů EUR). Do této položky jsou zahrnuty téměř všechny předpokládané platby na pojištění vkladů za rok 2017, ve výši 68,6 milionů EUR (79,3 milionů EUR). Provozní výsledek proto poklesl na 1 289,3 milionů EUR (-3,5 %; 1 336,3 milionů EUR). Poměr nákladů k výnosům (tzv. Cost/Income ratio) nepatrně vzrostl, a to na 60,8 % (59,7 %).

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv -i nadále zůstala na nízké úrovni, když dosáhla 104,3 milionů EUR neboli 15 basických bodů průměrné hrubé výše klientských úvěrů (25,8 milionů EUR neboli 4 basické body). V předchozím roce jsme zaznamenali pozitivní vliv značného příjmu ze splacení již odepsaných úvěrů v Rumunsku a Maďarsku. Průměrný podíl úvěrů v selhání (NPL) se znovu zlepšil, na 4,7 % (4,9 %). Krytí objemu nesplácených úvěrů opravnými položkami (NPL coverage) činil stabilních 68,5 % (69,1 %).

Ostatní provozní výsledek dosáhl -209,8 milionů EUR (-192,2 milionů EUR). Tato položka již zahrnuje každoroční příspěvky do rezolučních fondů, ve výši 65,4 milionů EUR (64,6 milionů EUR), bankovní daň a daň z finančních transakcí ve výši 59,4 milionů EUR (107,6 milionů EUR) a rezervy ve výši 45,0 milionů EUR na očekávané ztráty ze spotřebitelských úvěrů v důsledku rozhodnutí nejvyššího soudu týkajícího se negativních referenčních úrokových sazeb v Rakousku.

Čistý zisk náležející vlastníkům s minoritním podílem vzrostl na 169,1 milionů EUR (+15,7 %; 146,2 milionů EUR) v důsledku zvýšení příspěvku výnosů spořitelen. Čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti poklesl na 624,7 milionů EUR (-25,8 %; 841,7 milionů EUR), a to zejména v důsledku zisku z prodeje akcií VISA Europe ve výši 138,7 milionů EUR (před zdaněním) v předcházejícím roce.

Celkový vlastní kapitál, bez instrumentů AT1, vzrostl na 16,5 miliard EUR (16,1 miliard EUR). Po odpočtech a úpravách požadovaných regulací a filtrování dle CRR, vzrostl kmenový Tier 1 kapitál (CET1, postupné změny podle Basel 3) na 14,1 miliard EUR (13,6 miliard EUR). Celkový kapitál (postupně nabíhající podle Basel 3) vzrostl na 19,9 miliard EUR (18,8 miliard EUR). Výše uvedené údaje zahrnují prozatimní zisk. Celkové náklady na rizika (rizikově vážená aktiva, včetně úvěrových, tržních a provozních rizik, postupně nabíhající podle Basel 3) vzrostly na 106,8 miliard EUR (EUR 101.8 miliard EUR). Kmenový Tier 1 kapitál (CET1, postupné změny podle Basel 3) činil 13,2 % (13,4 %), celkový kapitálový poměr (postupně nabíhající podle Basel 3) 18,7 % (18,5 %).

Celkový objem aktiv vzrostl na 218,2 miliard EUR (+4,8 %; 208,2 miliard EUR). Na straně aktiv vzrostla pokladní hotovost a hotovostu centrálních bank na 25,8 miliard EUR (18,4 miliard EUR), zatímco úvěry a jiné pohledávky za úvěrovými institucemi vzrostly na 4,3 miliard EUR (3,5 miliard EUR). Úvěry a jiné pohledávky za klienty vzrostly na 135,1 miliard EUR (+3,4 %; 130,7 miliard EUR). Na straně závazků vzrostly vklady bank na 17,9 miliard EUR (14,6 miliard EUR) a nadále rostly i vklady klientů – zejména pak v České republice a v Rakousku – na 145,6 miliard EUR (+5,5 %; 138,0 miliard EUR). Poměr úvěrů ke vkladům činil 92,8 % (94,7 %).

VÝHLED 2017

Očekává se, že ekonomické prostředí bude podporovat úvěrovou expanzi. Reálný růst HDP se v roce 2017 na klíčových trzích Erste Group ve střední a východní Evropě, včetně Rakouska, očekává v rozmezí od 2,1 % do 5,1 %. Reálný růst HDP by měl primárně vycházet ze stabilní domácí poptávky, přičemž růst reálných mezd a klesající nezaměstnanost by měly podpořit ekonomickou aktivitu ve střední a východní Evropě. Fiskální disciplína by ve střední a východní Evropě měla zůstat na stejné úrovni.

Obchodní výhled. Skupina Erste Group má za cíl dosáhnout návratnosti vlastního kapitálu očištěného o nehmotný majetek (ROTE) ve výši více než 10 % (na základě průměrného hmotného kapitálu společnosti v roce 2017). Základní předpoklady pro tento cíl jsou: v nejlepším případě stabilní výnosy za předpokladu více než 5% růstu čistých úvěrů); zvýšení nákladů na úrovni 1–2 % vlivem regulatorních projektů a digitalizace; navýšení rizikových nákladů, třebaže zůstávají na historicky nízkých úrovních; pozitivní změna v ostatním provozním zisku díky nižší bankovní dani v Rakousku.

Rizika výhledu. Dopad expanzivních měnových politik centrálních bank včetně negativních úrokových sazeb; politická rizika, například různé volby v klíčových ekonomikách EU; geopolitická rizika a globální hospodářská rizika; iniciativy na ochranu spotřebitele.
Klíčová finanční data

Výkaz zisků a ztrát            
V mil. Eur Q2 16 Q1 17 Q2 17   1-6 16 1-6 17
Čistý úrokový výnos 1,101.9 1,051.3 1,091.7   2,194.1 2,143.0
Čistý výnos z poplatků a provizí 441.8 457.7 453.2   884.9 910.9
Čistý zisk z obchodování 68.8 48.6 54.3   120.0 102.9
Provozní výnosy 1,687.3 1,617.5 1,675.2   3,316.6 3,292.8
Provozní náklady -971.5 -1,018.3 -985.2   -1,980.3 -2,003.5
Provozní zisk   715.8 599.2 690.0   1,336.3 1,289.3
Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv 30.6 -65.8 -38.6   -25.8 -104.3
Provozní zisk po započtení opravných položek 746.4 533.4 651.5   1,310.5 1,184.9
Ostatní provozní výsledek -52.6 -127.1 -82.7   -192.2 -209.8
Odvody z bankovních operací -44.9 -35.8 -23.6   -107.6 -59.4
Zisk z pokračujících operací před zdaněním 839.7 434.7 583.0   1,266.7 1,017.6
Daň z příjmu -174.3 -95.6 -128.2   -278.8 -223.9
Čistý zisk za dané období 665.3 339.0 454.7   987.9 793.8
Čistý zisk náležející vlastníkům s minoritním podílem 98.4 76.8 92.3   146.2 169.1
Čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti 567.0 262.2 362.5   841.7 624.7
             
Zisk na akcii 19.7% 8.7% 11.1%   14.9% 9.9%
Čistá úroková marže (na průměrná úročená aktiva) 2.57% 2.33% 2.44%   2.54% 2.40%
Poměr mezi náklady a výnosy 57.6% 63.0% 58.8%   59.7% 60.8%
Rizikové náklady (na průměrné hrubé klientské úvěry) -0.09% 0.19% 0.11%   0.04% 0.15%
Daňová sazba 20.8% 22.0% 22.0%   22.0% 22.0%
             
Rozvaha            
V mil. Eur Jun 16 Mar 17 Jun 17   Dec 16 Jun 17
Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank 12,982 24,731 25,842   18,353 25,842
Finanční aktiva k obchodování 49,452 46,145 44,886   47,586 44,886
Úvěry a jiné pohledávky za bankami 5,626 10,448 4,347   3,469 4,347
Úvěry a jiné pohledávky za klienty 127,407 132,992 135,122   130,654 135,122
Nehmotný majetek 1,437 1,378 1,458   1,390 1,458
Ostatní aktiva 7,601 7,105 6,501   6,775 6,501
Aktiva celkem 204,505 222,798 218,156   208,227 218,156
             
Finanční závazky k obchodování 6,146 4,314 3,960   4,762 3,960
Vklady bank 16,367 22,935 17,883   14,631 17,883
Vklady klientů 130,417 144,707 145,574   138,013 145,574
Emitované dluhové cenné papíry 28,014 27,127 26,602   27,192 26,602
Ostatní závazky 7,584 6,822 6,621   7,027 6,621
Vlastní kapitál celkem 15,977 16,894 17,515   16,602 17,515
Závazky a vlastní kapitál celkem 204,505 222,798 218,156   208,227 218,156
             
Pohledávky za klienty/závazky ke klientům 97.7% 91.9% 92.8%   94.7% 92.8%
Podíl rizikových úvěrů (NPL) 5.8% 4.9% 4.7%   4.9% 4.7%
Krytí NPL opravnými položkami (bez zajištění) 65.6% 67.6% 68.5%   69.1% 68.5%
Poměr CET 1 (částečně aplikovaný) 13.3% 13.0% 13.2%   13.4% 13.2%
             
Rating 06/16 03/17 06/17      
Fitch            
Dlouhodobý BBB+ A- A-      
Krátkodobý F2 F1 F1      
Výhled Stabilní Stabilní Stabilní      
Moody´s            
Dlouhodobý Baa1 Baa1 Baa1      
Krátkodobý P-2 P-2 P-2      
Výhled Stabilní Stabilní Stabilní      
Standard & Poor´s            
Dlouhodobý BBB+ A- A-      
Krátkodobý A-2 A-2 A-2      
Výhled Stabilní Pozitivní Pozitivní      

 

Dne 26. července 2017 agentura Moody’s zlepšila dlouhodobý rating Erste Group Bank AG na A3 a změnila výhled na pozitivní.

Další informace můžete získat na adrese:

Erste Group Press Department, Am Belvedere 1, 1100 Vídeň, Rakousko

Internet:  www.erstegroup.com/newsroom Twitter:  @ErsteGroup