Ericsson zveřejnil finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2018

Hlavní finanční výsledky za první čtvrtletí 2018

(V roce 2017 se do finančních výsledků negativně promítly určité skutečnosti, které ovlivnily srovnávací hodnotu údajů.)

 • Vykázané tržby meziročně poklesly o 9 %. Tržby zohledňující změny směnných kurzů meziročně poklesly o 2 %; nižších příjmů bylo dosaženo na trzích v severovýchodní Asii, jihovýchodní Asii, Oceánii a Indii. Ostatní trhy vykázaly růst.
 • Hrubá marže činila 34,2 % (15,7 %) 1). Hrubá marže po odečtení výdajů na restrukturalizaci se meziročně zvýšila na 35,9 % (18,7 %) 1) díky snížení nákladů a pokračujícímu zúročení investic do systému ERS (Ericsson Radio System).
 • Příjmy (ztráty) z provozní činnosti činily -0,3 (-11,3) miliardy švédských korun. Příjmy (ztráty) z provozní činnosti po odečtení výdajů na restrukturalizaci činily 0,9 (-9,5) miliardy švédských korun.
 • Provozní marže v segmentu Sítě činila po odečtení výdajů na restrukturalizaci 13,5 % (12,8 %) 1) díky solidní hrubé marži a vyšším investicím do výzkumu a vývoje.
 • Hrubá marže v segmentu Digitální služby se po odečtení výdajů na restrukturalizaci meziročně zvýšila na 41,4 % (-25,5 %) 1), zejména díky vyšším maržím u služeb v důsledku snížení nákladů. Příjmy (ztráty) z provozní činnosti činily po odečtení výdajů na restrukturalizaci -2,0 (-8,8) miliardy švédských korun.
 • Provozní marže v segmentu Manažované služby činila po odečtení výdajů na restrukturalizaci 1,9 % (-28,7 %) 1) v důsledku snížení nákladů a přehodnocení smluv se zákazníky.
 • Tok hotovosti z provozní činnosti činil 1,6 (-1,5) miliardy švédských korun, volný tok hotovosti činil 0,3 (-3,2) miliardy švédských korun. Objem čisté hotovosti se meziročně zvýšil na 35,6 (28,3) miliardy švédských korun.

 

1) Odpisy aktiv, zajištění a úpravy některých projektů zákazníků se výrazně negativně promítly do výsledků vykázaných za rok 2017. Po zavedení metodiky IFRS 15 byly rovněž upraveny údaje za roky 2016 a 2017.


VYKÁZANÉ VÝSLEDKY
v miliardách švédských korun
První čtvrt. 2018 První čtvrt.
2017
Meziroční změna Čtvrté čtvrt.
2017
Mezikvartální změna
Čistý objem tržeb 43,4 47,8 -9 % 57,9 -25 %
Růst tržeb upravený pro srovnatelné jednotky a zohledňující změny směnných kurzů -2 % -24 %
Hrubá marže 34,2 % 15,7 % 21,6 %
Příjmy (ztráty) z provozní činnosti -0,3 -11,3 -19,3
Provozní marže -0,7 % -23,6 % -33,3 %
Čisté příjmy (ztráty) -0,7 -10,0 -18,5
Zředěný zisk na akcii ve švédských korunách -0,25 -3,08 -5,63
Zisk na akcii (neodpovídající metodice IFRS) ve švédských korunách 1) 0,11 -2,19 -1,09
Tok hotovosti z provozní činnosti 1,6 -1,5 11,2 -86 %
Volný tok hotovosti 2) 0,3 -3,2 10,1 -97 %
Čistá hotovost ke konci sledovaného období 35,6 28,3 26 % 34,7 3 %
Hrubá marže po odečtení výdajů na restrukturalizaci 35,9 % 18,7 % 25,1 %
Příjmy (ztráty) z provozní činnosti po odečtení výdajů na restrukturalizaci 0,9 -9,5 -16,9
Provozní marže po odečtení výdajů na restrukturalizaci 2,0 % -19,9 % -29,1 %

1) Zředěný zisk na akcii bez amortizace, odpisů pořízeného nehmotného majetku a výdajů na restrukturalizaci. Když společnost vykáže ztrátu, počet akcií použitý k výpočtu zředěného zisku na akcii zůstává stejný jako u základního výpočtu.
2) Volný tok hotovosti: Tok hotovosti z provozní činnosti po odečtení čistých kapitálových výdajů a jiných investic viz APM v závěru zprávy.

Finanční opatření neodpovídající metodice IFRS byla zahrnuta do nejvhodnějších položek finančních výkazů, které naleznete na konci této zprávy.

Komentář Börje Ekholma, prezidenta a generálního ředitele Ericssonu (NASDAQ: ERIC)

Pokračovali jsme v realizaci naší obchodní strategie vytvářením řešení, která pomáhají našim zákazníkům zlepšit jejich podnikání. Naše úsilí o vyšší efektivitu v poskytování služeb a snížení běžných nákladů se začíná vyplácet. Hrubá marže 1) se ve sledovaném čtvrtletí zvýšila na 36 % (19 %) a je tak na dobré cestě k dosažení cíle naší skupiny, aby v roce 2020 činila 37–39 %.

Jedním z pilířů naší strategie jsou investice do výzkumu a vývoje s cílem dosáhnout vedoucí pozice v oblasti technologií a snižování nákladů, což nám umožní dosahovat vyšších hrubých marží. Pokračujeme v navyšování investic do výzkumu a vývoje v segmentu Sítě, abychom dosáhli vedoucí pozice u sítí 5G. V segmentu Digitální služby i nadále navyšujeme investice do našeho nového portfolia nativních cloudových řešení a měníme pracovní postupy, abychom zvýšili efektivitu výzkumu a vývoje. V segmentu Manažované služby se stále zaměřujeme na strojovou inteligenci, automatizaci a analytické funkce, které dále zlepší uživatelskou zkušenost, zvýší efektivitu a zajistí v budoucnosti lepší řízení stále složitějších sítí.

V segmentu Sítě jsme v uplynulých třech čtvrtletích roku 2017 pozorovali, jak se portfolio našich řešení stává konkurenceschopnějším, což vedlo k získání dalších podílů na trzích, jak uvádějí externí zdroje. V segmentu Sítě se hrubá marže 1) zvýšila na 40 % (35 %). V segmentu Digitální služby se hrubá marže 1) zvýšila na 41 % (-25 %) díky snížení nákladů, zejména v oblasti dodávek služeb. Stále však platí, že příjmy z provozní činnosti v segmentu Digitální služby nejsou uspokojivé. V segmentu Manažované služby se hrubá marže 1) zvýšila na 9 % (-7 %) díky zvýšení efektivity dodávek služeb a přezkoumání zákaznických smluv, což zajistilo kladnou hodnotu příjmů z provozní činnosti 1).

V segmentu Nově vznikající a jiná podnikání postupně zvyšujeme investice do oblastí růstu, jakými je například internet věcí nebo síť UDN (Unified Delivery Network). Přestože se souhrnné příjmy z provozní činnosti firem Media Solutions a Red Bee Media meziročně zvýšily, ve sledovaném čtvrtletí obě firmy vykázaly ztráty 2) ve výši -0,5 miliardy švédských korun. Očekáváme, že ke konci třetího čtvrtletí bude dokončen již dříve oznámený prodej firmy Media Solutions.

Ve sledovaném čtvrtletí jsme snížili celkový počet zaměstnanců o více než 3000. Od zahájení snižování stavu zaměstnanců v červenci minulého roku se nám podařilo snížit celkový počet zaměstnanců o téměř 18 000. K dnešnímu dni činí roční hodnota „run rate“ v oblasti úspor nákladů přibližně 8,5 miliardy švédských korun, v porovnání s cílovou hodnotou 10 miliard švédských korun v polovině roku 2018. Snížení hodnoty „run rate“ se dosud plně nepromítlo do finančních výsledků za sledované čtvrtletí.

Volný tok hotovosti se zvýšil na 0,3 (-3,2) miliardy švédských korun – jedná se o další krok směrem k vyšší finanční odolnosti naší společnosti. Objem čisté hotovosti činil 35,6 (28,3) miliardy švédských korun.

Zlepšení dosažená ve sledovaném čtvrtletí jsou povzbuzující. Stále však zbývá spousta práce. Důvěřujeme vytyčenému strategickému směru a maximálně usilujeme o plnění našich dlouhodobých cílů.

Podíváme-li se do budoucnosti, očekáváme, že sítě 5G budou stále rychleji nabývat na významu a bude zahájena debata na úrovni naší firmy, zda se zaměřit na zlepšování mobilního vysokorychlostního připojení. I nadále budeme úzce spolupracovat se zákazníky na definování optimálních obchodních modelů, které jim umožní získat nové zdroje příjmů a plně využít potenciálu sítí 5G.

1) Po odečtení výdajů na restrukturalizaci
2) Po odečtení výdajů na restrukturalizaci a alokovaných firemních aktiv

USKUTEČŇOVÁNÍ PROGNÓZ

Prognóza týkající se trhu

 • Na trhu se zařízeními pro radiové přístupové sítě (RAN) očekáváme pokles prodeje o 2 % za celý rok 2018, s 2% složenou roční mírou růstu (CAGR) v období 2018–2022. Očekáváme, že v roce 2018 dojde k poklesu příjmů na čínském trhu v důsledku omezení investic do sítí LTE, avšak pozorujeme pozitivní vývoj v Severní Americe.

Měnová rizika

 • Empirické pravidlo: 10% oslabení amerického dolaru vůči švédské koruně by mělo negativní dopad v podobě přibližně 5% snížení čistých tržeb, provozní marže by se snížila přibližně o 1 procentní bod (vycházíme z měnových rizik zjištěných za celý rok 2017). Historické hodnoty směnných kurzů naleznete na stránkách www.ericsson.com/en/investors

Prognóza týkající se Ericssonu

 • Sezónní výkyvy průměrného objemu prodeje mezi prvním a druhým čtvrtletím za 5leté období činily +9 %.
 • Kvůli zaměřování našeho podnikání a řešení problematiky málo výkonných operací očekáváme, že v roce 2019 se celoroční tržby sníží oproti roku 2016 až o 10 miliard švédských korun.
 • Základní příjmy z prodeje práv k duševnímu vlastnictví činí v současnosti přibližně 7 miliard švédských korun ročně.
 • Plánujeme zavést úspory nákladů, které se projeví v roční hodnotě „run rate“ min. 10 miliard švédských korun do poloviny roku 2018, v porovnání s roční hodnotou „run rate“ za druhé čtvrtletí 2017.
 • V oblasti provozních výdajů za jednotlivá čtvrtletí tradičně dochází k sezónním výkyvům.
 • Výdaje na restrukturalizaci za celý rok 2018 se odhadují na 5–7 miliard švédských korun, v druhém čtvrtletí budou nepatrně vyšší než v prvním čtvrtletí.
 • Skutečný a odhadovaný čistý dopad amortizace a kapitalizace výdajů na vývoj a zjištěných a odložených nákladů na hardware:

 

VÝSLEDKY
v miliardách švédských korun
Skutečná hodnota v

1. čtvrt. 2018

Odhad za 2. čtvrt. 2018

Skutečná hodnota v

2. čtvrt. 2017

Skutečná hodnota ve fiskálním roce 2017 Odhad za fiskální rok 2018 Odhad za fiskální rok 2019
Náklady prodeje -0,3 -0,2 -0,4 -2,6 -1
Výdaje na výzkum a vývoj -0,4 -0,4 0,1 -0,3 -2
Celkový dopad -0,7 -0,6 -0,3 -2,9 -3 -1 až -2
 • Dokončení prodeje firmy Media Solutions se očekává do konce třetího čtvrtletí 2018. Finanční výsledky budou vykázány v podobě podílu na příjmech dle metody ekvivalence. Společnost Ericsson bude mít v držení 49 % akcií. Objem prodeje ve firmě Media Solutions v roce 2017 činil 3,2 miliardy švédských korun.
 • Důsledky změn v odpovědnosti za produkty mezi jednotlivými segmenty v prvním a druhém čtvrtletí jsou podrobně popsány v kapitole Hlavní finanční výsledky, strana 4 kompletní zprávy o finančních výsledcích.

Kompletní přehled naleznete na odkazu https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/interim-reports-archive/2018/3month18-en.pdf nebo na  www.ericsson.com/investors.

Živé internetové vysílání briefingu a další materiály budou k dispozici na adrese www.ericsson.com/press a na adrese www.ericsson.com/investors.

Börje Ekholm, prezident a CEO v spoločnosti Ericsson (Zdroj: Ericsson)

 

SLEDUJTE NÁS:

www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson

www.youtube.com/user/ericsson

www.linkedin.com/company/ericsson

O společnosti Ericsson

Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení, fungujících v reálném čase, vytváří propojenou společnost (Networked Society), která umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v udržitelných společnostech po celém světě. Nabídku firmy Ericsson tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií, určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od společnosti Ericsson uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace, společnost zajišťuje servis sítí s více 2,5 miliardami uživatelů. Více informací naleznete na www.ericsson.com.