Unicorn pomůže Evropě šetřit elektřinou

Praha | 29. května 2018 – Společnost Unicorn, přední evropský dodavatel informačních systémů a řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií, zvítězila v otevřeném evropském výběrovém řízení na vytvoření a dodávku zcela nové mezinárodní obchodní platformy pro optimalizaci regulačních záloh (rezerv) v jednotlivých národních energetizačních soustavách. Předpokládá se, že díky projektu TERRE (Trans European Replacement Reserves Exchange) bude možné mj. snížit v zemích Evropské unie výrobu elektrické energie řádově o stovky gigawatt hodin ročně (při zachování plné obslužnosti všech odběratelů elektřiny), což představuje významný pozitivní dopad na životní prostředí. V první vlně se do projektu zapojí 6 provozovatelů energetických přenosových soustav, kteří by díky tomu mohli ročně ušetřit až 150 milionů eur. 

Nasazení systému do ostrého provozu proběhne na podzim roku 2019, do té doby musí Unicorn systém vyvinout a spolu s TSO (Transmission System Operators), tedy provozovateli přenosových soustav, otestovat. Elektrická energie je výjimečná tím, že v celé propojené síti je potřeba v každém okamžiku zajistit rovnováhu mezi její okamžitou výrobou a spotřebou,“ říká Jan Konrád, obchodní ředitel a specialista na energetiku společnosti Unicorn. „Každý národní provozovatel přenosové soustavy (v Česku je to společnost ČEPS) proto pracuje s regulačními zálohami, které nakupuje a dle potřeby uplatňuje na svém trhu. S těmito zálohami se běžně obchoduje, evropský energetický trh je silně liberalizovaný. Až doposud si ale tyto zálohy až na výjimky řešil každý stát samostatně, neexistoval systém, který by v reálném čase dokázal společně vyhodnotit a uspokojit potřeby jednotlivých provozovatelů energetických přenosových soustav v mezinárodním měřítku. A právě to je nyní naším úkolem.

Platforma LIBRA, kterou pro potřeby iniciativy TERRE Unicorn vytvoří, bude integrovat data národních provozovatelů přenosových soustav, optimalizační algoritmus zajistí efektivní využití regulačních záloh v celé propojené mezinárodní síti. Systém významně přispěje k zajištění rovnováhy evropských elektro-energetických sítí. Unicorn je zodpovědný nejen za vytvoření a zprovoznění platformy LIBRA, ale i za její budoucí servis. Pro vytvoření platformy LIBRA bude použita technologie UAF (Unicorn Application Framework). „Ekonomičtější využití regulačních záloh mj. umožní snížení nákladů na regulaci ve všech začleněných zemích, což by mohlo mít pozitivní dopad do cen elektřiny pro koncové zákazníky. Projekt je též důležitým milníkem v harmonizaci pravidel nasazování regulačních záloh v Evropě, což přispívá k vyšší bezpečnosti dodávek elektřiny koncovým zákazníkům. Je to dobrý příklad pozitivních ekonomických a sociálních dopadů evropské integrace,“ říká Jan Konrád.

Na platformu LIBRA bude v první fázi projektu připojeno 6 provozovatelů přenosových soustav ze šesti evropských států: Velké Británie, Francie, Španělska, Portugalska, Itálie a Švýcarska.

O projektu Terre

Mezinárodní burza rezerv (TERRE) je evropský projekt pro využití regulačních záloh v souladu s nařízením o výkonové rovnováze dle Evropských síťových kodexů. Tyto kodexy, resp. „rámcové pokyny“, jsou nařízení Evropské komise, která stanovují jednotná a v rámci EU právně závazná pravidla pro oblast elektro-energetiky. Provozovatelé přenosových soustav se aktivně účastní uvedení nařízení do praxe, resp. implementace příslušných ustanovení na národní, regionální i evropské úrovni.

Cílem projektu TERRE je vybudovat platformu a vytvořit evropský trh s vyrovnanou energetickou bilancí pro účastníky trhu. Rámcové pokyny pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice (GLEB), které vstoupily v platnost 18. prosince 2017, definují úkoly a časový plán pro realizaci evropské platformy pro výměnu energie z náhradních rezerv (RR).

Projekt TERRE je nejvyspělejším projektem, který realizuje takovou evropskou platformu a harmonizuje postupy a vztahy mezi stranami vyrovnávacího trhu (vyrovnávací pravidla). V roce 2016 byl projekt TERRE schválen Evropskou komisí ENTSO-E jako realizační projekt a stal se evropskou platformou pro výměnu energie z náhradních rezerv a je pečlivě sledován národními regulačními orgány a agenturou ACER.

V současné době je projekt TERRE určen pro 6 řádných členů z řad provozovatelů přenosových soustav (TSO) pod vedením Francie. Očekává se, že v budoucnu se do projektu připojí i další provozovatelé přenosových soustav. Navíc projekt TERRE zůstává otevřený i provozovatelům přenosových soustav novým.

O Unicornu

Unicorn je skupina společností poskytující komplexní služby v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Od roku 1990 je posláním skupiny přinášet klientům konkurenční výhodu a vysokou přidanou hodnotu prostřednictvím špičkových informatických produktů a služeb poskytovaných v dohodnuté kvalitě, kvantitě, termínu a rozpočtu. Významnou součástí skupiny Unicorn je Unicorn Systems, Unicorn College a Plus4U. Další informace o Unicornu jsou k dispozici na webových stránkách https://unicorn.com.

Reklamy