KONREO, v.o.s. navržena do funkce insolvenčního správce VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

Brno 31. července 2018 – Společnost VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. podala v pátek 27. července ke Krajskému soudu v Ostravě insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení reorganizace a předložila reorganizační plán. Jako insolvenční správce je k ustanovení navržena společnost KONREO, v.o.s. V případě jejího ustanovení bude funkce insolvenčního správce v tomto řízení náležet JUDr. Lukáši Zrůstovi, BA (Hons), LL.M., MBA.


Společnost KONREO, v.o.s. má ve své gesci činnost insolvenčního správce a insolvenčního správce se zvláštním povolením. S mnohaletými zkušenostmi a více než tisícem insolvenčních řízení mezi její činnosti patří rovněž výkon funkce likvidátora finančních institucí. Společnost KONREO, v.o.s. také od března 2018 vykonává funkci insolvenčního správce sesterské společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., které již byla reorganizace povolena.

Po svém případném ustanovení do funkce insolvenční správce Zrůst svolá první schůzi prozatímního věřitelského výboru. Mezi základní body k projednání bude patřit volba předsedy prozatímního věřitelského výboru, zpráva dlužníka o hospodářské situaci společnosti a výhled cash flow. Další agenda se bude týkat zprávy investora a představení koncepce.

V průběhu reorganizace vykoná insolvenční správce dohled nad činností dlužníka, kterému náleží dispoziční oprávnění, bude pokračovat ve zjišťování majetkové podstaty a v jejím soupisu, povede incidenční spory, sestaví a doplní seznam věřitelů a podá zprávy věřitelskému výboru. Kromě toho bude plnit i další úkoly a provede další insolvenčním soudem uloženou činnost.

Klíčovým prvkem dohledu nad činností dlužníka bude průběžná objektivní ekonomická analýza trendu realizovatelnosti reorganizačního plánu. Základní podmínkou úspěchu jeho plnění pak je zajištění financování společnosti investorem, využití stávajících aktiv a následné postupné zlepšování hospodaření, při kterém je společnost svou činností schopna generovat dostatek finančních prostředků k zajištění vlastního provozu a zároveň i k uspokojení věřitelů. Insolvenční správce bude pravidelně vyhodnocovat ekonomická data společnosti a hodnotit trend vývoje ekonomické úrovně dlužníka.

VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. má jako dlužník za to, že její úpadek je v zájmu všech jejích věřitelů třeba řešit sanačním způsobem, a to reorganizací. Kromě návrhu na zjištění úpadku tedy zároveň navrhuje, aby byla povolena její reorganizace. Dlužník společně s insolvenčním návrhem předložil insolvenčnímu soudu i reorganizační plán.

JUDr. Lukáš Zrůst, BA (Hons), LL.M., MBA je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Mgr.) a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, katedry finančního práva a finanční vědy (JUDr.). Zde v současné době také akademicky působí. Úspěšně absolvoval vzdělávací program MBA v oboru daně, účetnictví a controlling a vzdělávací program LL.M. v oboru obchodního práva v kontextu práva EU. Složil zkoušku insolvenčního správce a zvláštní zkoušku insolvenčního správce. Je držitelem osvědčení Národního bezpečnostního úřadu o bezpečnostní způsobilosti a profesionálem v oblasti ozdravných postupů a řešení krizí na finančním trhu. Tuto činnost vykonává pro Českou národní banku. Aktuálně zastává funkci likvidátora banky a dvou spořitelních a úvěrních družstev (kampeliček) a je vedoucím autorem chystaného komentáře k zákonu o ozdravných postupech a řešení krize na finanční, trhu a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.

KONREO, v.o.s. se společníkem Lukášem Zrůstem jako insolvenčním správcem se zvláštním povolením má momentálně v agendě insolvenční řízení, do kterého věřitelé přihlásili pohledávky přesahující miliardu korun. Dále je Zrůst aktuálně insolvenčním správcem podniku, jehož roční obrat přesahoval 2 miliardy korun a v současné chvíli pod jeho dohledem zaměstnává přes 1 000 zaměstnanců. V tomto konkrétním případě Zrůst přezkoumal přihlášené pohledávky přesahující

3 miliardy korun.

Reklamy