Insolvenčním správcem podniku VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. byla ustanovena společnost KONREO, v.o.s.

Brno / Ostrava 14. srpna 2018 – Krajský soud v Ostravě dne 10. srpna 2018 povolil reorganizaci firmy VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. a jejím insolvenčním správcem ustanovil společnost KONREO, v.o.s. Funkci insolvenčního správce bude v tomto řízení vykonávat JUDr. Lukáši Zrůst, BA (Hons), LL.M., MBA.

Společnost KONREO, v.o.s. má ve své gesci činnost insolvenčního správce a insolvenčního správce se zvláštním povolením. S mnohaletými zkušenostmi a více než tisícem dokončených insolvenčních řízení patří mezi její činnosti také výkon funkce likvidátora finančních institucí. Společnost KONREO, v.o.s. zároveň od března 2018 vykonává funkci insolvenčního správce VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., které již byla reorganizace povolena.

Prvním krokem insolvenčního správce Lukáše Zrůsta v řízení s VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. bude svolání schůze prozatímního věřitelského výboru. Mezi základní body k projednání bude patřit volba předsedy prozatímního věřitelského výboru, zpráva dlužníka o hospodářské situaci společnosti a výhled cash flow. Další agenda se bude týkat zprávy investora a představení koncepce.

V průběhu reorganizace bude insolvenční správce vykonávat dohled nad činností dlužníka, kterému náleží dispoziční oprávnění, bude pokračovat ve zjišťování majetkové podstaty a v jejím soupisu, povede incidenční spory, sestaví a doplní seznam věřitelů a bude podávat zprávy věřitelskému výboru. Kromě toho bude plnit i další úkoly a provede insolvenčním soudem uloženou činnost.

Klíčovým prvkem dohledu nad činností dlužníka bude průběžná objektivní ekonomická analýza trendu realizovatelnosti reorganizačního plánu. Základní podmínkou úspěchu plnění plánu je zajištění financování společnosti investorem, využití stávajících aktiv a následné postupné zlepšování hospodaření tak, aby společnost byla svou činností schopna generovat dostatek finančních prostředků k zajištění vlastního provozu a zároveň i k uspokojení nároků věřitelů. Insolvenční správce bude také pravidelně vyhodnocovat ekonomická data o hospodaření společnosti a hodnotit trend vývoje ekonomické úrovně dlužníka.

JUDr. Lukáš Zrůst, BA (Hons), LL.M., MBA je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.) a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.). Zde také v současné době akademicky působí na katedře finančního práva a finanční vědy. Úspěšně absolvoval vzdělávací program MBA v oboru daně, účetnictví a controlling a vzdělávací program LL.M. v oboru obchodního práva v kontextu práva EU. Složil zkoušku insolvenčního správce a zvláštní zkoušku insolvenčního správce. Je držitelem osvědčení Národního bezpečnostního úřadu o bezpečnostní způsobilosti a profesionálem v oblasti ozdravných postupů a řešení krizí na finančním trhu. Tuto činnost vykonává pro Českou národní banku. Aktuálně zastává funkci likvidátora jedné banky a dvou spořitelních a úvěrních družstev (kampeliček). Zároveň je vedoucím autorem chystaného komentáře k zákonu o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.

KONREO, v.o.s. se společníkem Lukášem Zrůstem jako insolvenčním správcem se zvláštním povolením má momentálně ve své agendě insolvenční řízení, do kterého věřitelé přihlásili pohledávky přesahující jednu miliardu korun. Dále je Zrůst insolvenčním správcem podniku, jehož roční obrat přesahoval dvě miliardy korun a v současné chvíli pod jeho dohledem zaměstnává přes tisíc zaměstnanců. V tomto konkrétním případě Zrůst přezkoumal přihlášené pohledávky přesahující tři miliardy korun.

 

Reklamy