Taylor Wessing přibližuje pravidla pro ochranu autorských práv u soutěží pro děti se zadáním kreslených obrázků

15.10.2018 – Advokátní kancelář Taylor Wessing Praha jako specialista na autorská práva rekapituluje informace o ochraně autorských práv především u soutěží organizací, které vyhlašují výtvarné dětské soutěže o nejlepší obrázek na zadané téma. Příkladem může být situace, kdy do soutěže jsou zaslány listinné originály těchto prací. Následně například neziskovky vybírají určité práce, a ty nabídnou později ke koupi na internetových stránkách, kdy kupujícím může být kdokoli z veřejnosti. Na těchto internetových stránkách také paralelně vznikají i galerie, ve kterých jsou obrázky vystaveny. Několik neziskových organizací se na advokátní kancelář obrátilo s dotazy na ochranu autorských práv v případě, že autory těchto obrázků jsou převážně děti/žáci zapojených škol a vzdělávacích zařízení. Výklad podává Martin Loučka, právník advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha.

Posouzení se primárně zabývá problematikou autorských práv dětí, jakožto autorů obrázků, a autorských práv třetích osob v případě, že obrázky budou zachycovat existující literární či filmové postavy,“ uvádí Loučka a dodává: „Situace není zcela jednoduchá a je nutné ji posuzovat případ od případu.“

Bude-li se jednat o reprodukci existujícího díla (byť výsledný dojem se nebude shodovat 1:1 s originálem), vytvoření takového díla samo o sobě je zásahem do autorských práv původního autora, a stejně tak bude zásahem do autorských práv vystavení na internetu a prodej této rozmnoženiny. Bylo by nezbytné získat souhlas (licenci) od vykonavatele příslušných majetkových práv. Totéž platí v případě, že se bude jednat o tvůrčí zpracování existujícího díla, například když budou postavičky poskládány jinak než v původním díle, budou vykonávat jiné činnosti, nebo budou v jiném prostředí, ale bude zřejmé, že se jedná o postavu z kresleného příběhu.

Pokud se bude jednat o nezávislé ztvárnění již existujícího motivu či myšlenky a tedy se bude jednat o dílo pouze inspirované některým z existujících děl, je možné postupovat dále a řešit pouze vztah s autorem zasílajícím obrázek do soutěže. Stejně tak v případě, že se bude jednat o zcela originální tvorbu autora, nevycházející z žádného existujícího díla, je třeba řešit pouze vztah s autorem, neboť se k dílu nevztahují žádná práva třetích osob.

Následný provoz on-line galerie s těmito díly sebou zpravidla ponese užívání autorských děl jejich sdělováním veřejnosti. Tak tomu bude zejména v případě, že obrázky budou zpřístupněné na internetu návštěvníkům příslušných webových stránek v plné kvalitě a tím by jim umožnil díla plnohodnotně vnímat, aniž by si je museli zakoupit. K takovémuto užití by nezisková organizace musela získat příslušnou licenci od autorů.

Pokud by se však on-line galerií rozumělo jen vystavení drobných náhledů obrázků na internetu, aby si je mohli potenciální zákazníci alespoň rámcově prohlédnout a rozhodnout se tak, který obrázek si zakoupí, bude zřejmě naplněna podmínka pro využití zákonné licence pro účely propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje. V tomto režimu do práva autorského nezasahuje mimo jiné ten, kdo za účelem propagace prodeje originálů uměleckých děl taková díla užije v rozsahu pro takovou propagaci nezbytném. Je však nutné uvést jméno autora, název díla a pramen, pokud je to možné.

Prodej originálů

Pokud je autorem či s jeho souhlasem do soutěže zařazeno dílo tak, že je převedeno vlastnické právo k originálu takového díla, je možné tento originál dále prodávat, aniž by bylo zasaženo do práv autora. Tímto však není automaticky řešena situace ohledně případných práv třetích osob (srov. části výše ohledně vytvoření díla vzniklého tvůrčím zpracováním díla jiného). Je ovšem nutné, aby bylo převedeno vlastnické právo k originálu díla. To se může stát též darovací smlouvou. Bylo by tedy vhodné, aby taková smlouva byla uzavřena mezi neziskovou organizací a autory respektive jejich zástupci.

Shrnutí

Do soutěže je možné zařadit pouze obrázky představující zcela původní motiv či myšlenku autora, nebo alespoň zcela originální vyjádření již existující myšlenky či motivu, aby nedošlo k zásahu do práv třetích osob. S autory zaslaných obrázků je nutné právně ošetřit převod vlastnického práva k jejich zaslaným materiálům, aby bylo možné tyto originály dále prodávat (aby došlo k vyčerpání práva na rozšiřování).

S autory zaslaných obrázků bude dále nutné právně ošetřit licenční problematiku, pokud má on-line galerie plnit funkci sdělování děl veřejnosti, tedy nebude-li obsahovat jen nezbytně nutné náhledy pro umožnění obchodního rozhodnutí zákazníka, nebo pokud bude obsahovat i obrázky, které ale nebudou určeny k prodeji.

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing je mezinárodní advokátní kancelář poskytující svým klientům celosvětově kompletní servis ve všech odvětvích jejich podnikání. Více než 1 200 právníků přistupuje k poradenství cílevědomě a o obchodních záležitostech klientů přemýšlí inovativně, čímž jim pomáhá uspět zejména v rychle se rozvíjejících oblastech. Taylor Wessing podporuje své klienty všude tam, kde chtějí podnikat. Celkem 32 kanceláří v Evropě, na Středních východě a v Asii, stejně tak dvě kanceláře v USA, nejsou jen symbolickým zastoupením;  jedná se o týmy se znalostí místního obchodního, průmyslového a kulturního prostředí, ale zároveň s mezinárodní zkušeností, která advokátní kanceláři umožňuje vždy poskytovat efektivní a integrovaná řešení.

Reklamy