Evropský den diverzity 2019 – diverzita jako hodnota

Praha, 24. května 2019 – V pátek 24. května proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Evropský den diverzity, který pořádala aliance BPS – Byznys pro společnost, národní koordinátor evropské Charty diverzity. Akci završil slavnostní akt přistoupení 15 nových signatářských firem k Chartě diverzity. V té se zaměstnavatelé zavazují rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí bez ohledu na věk, vyznání, pohlaví, sexuální orientaci či zdravotní stav.

Podle globálního průzkumu Pew Research Center zaměřeného na vnímání diverzity, se zvýšila rozmanitost (diverzita) společnosti (69 % respondentů). Téměř polovina lidí vítá heterogenní společnost (45 %). Ve více než polovině zkoumaných zemí jsou k diverzitě mnohem vstřícnější mladí dospělí.

Nejvíce lidé vítají zvyšující se rovnost žen a mužů. Muži se ovšem domnívají, že se situace zlepšuje, mnohem více než ženy. Například 78 % německých mužů říká, že se postavení žen výrazně zlepšilo za posledních 20 let, zatímco německé ženy si to myslí méně (62 %). Výraznější rozdíly jsou i v dalších zemích (Švédsko, Velká Británie, Nizozemsko, Španělsko). Ženy se naopak velmi často domnívají, že k žádnému pokroku v této oblasti nedošlo (celkem 11 ze zkoumaných zemí).

Rozdíly v této otázce najdeme také mezi zeměmi Evropy. Zatímco 82 % Švédů je zastáncem zvyšující se rovnoprávnosti žen a mužů, v Maďarsku je to jen 29 % obyvatel.

Česká společnost trpí nerovností žen a mužů

I Česká republika má v otázce rovnosti žen a mužů co dohánět. Přestože 46 % absolventů vysokých škol jsou ženy, v představenstvech českých TOP 250 firem je podle Indexu žen ve vedení, který sestavuje BpS – Byznys pro společnost, jen něco přes 7 % žen.

Česká republika má podle údajů Eurostatu druhý nejvyšší rozdíl ve výdělcích žen a mužů neboli Gender Pay Gap (GPG) v EU – 21,8 % oproti unijnímu průměru 16 %. U vysokoškolsky vzdělaných pracovníků je to dokonce 29 %. Český trh práce tak přichází o obrovský potenciál, protože nevyužívá talentu žen a trpí nerovností mezi muži a ženami.

Podle průzkumu aliance Byznys pro společnost má rodičovství a narození dítěte v ČR negativní vliv na pracovní uplatnění a kariéru 35 % matek. Na profesní kariéru 86 % otců ovšem nemělo rodičovství žádný dopad nebo mělo dokonce pozitivní efekt (např. v podobě růstu platu nebo nových benefitů). Nástroje slaďování práce a rodiny (flexibilita práce, částečné pracovní úvazky atd.) hledá po narození dítěte 58 % rodičů, před narozením dítěte pouze 7 % z nich. Pouze 46 % matek se daří dobře skloubit kariéru a rodičovství. A přestože zaměstnavatelé rodiče podporují, chybí systémová podpora státu.

Zaměstnavatelé nečekají a diverzita jim přináší lepší výsledky

Pro progresivní firmy je prioritou právě téma rovného zastoupení žen a mužů a s tím související slaďování pracovního a soukromého života. Například společnost Nestlé má téměř stejný počet žen a mužů i v nejvyšším vedení.

„Diverzita je pro nás přirozenou součástí firemní kultury. Naše značky jsou globální i lokální, a proto pracujeme v globálních i lokálních týmech a tato pestrost je také zakódována v našich hodnotách, v respektu k rozmanitosti, pestrosti, k ostatním i sobě samým. Otevřená, tolerantní firemní kultura přispívá k přátelské a otevřené pracovní atmosféře a dává bezpečný prostor pro nové nápady a růst,“ řekl Pavel Moravec, ředitel HR&IS/IT CZ&SK v Nestlé Česko.

„Stejně jako je různorodá a pestrá celá společnost a tkví v tom její bohatství, jsou různorodé i pracovní kolektivy bohatstvím a přínosem pro zaměstnavatele. Pro firmy jde jednoznačně o pozitivní aspekt, jelikož i jejich zákazníci jsou v naprosté většině různorodí a chtějí-li je oslovit, tak zaujmou právě díky pestrým zkušenostem a potřebám i svých zaměstnanců. Neměli bychom na to zapomínat i v době, kdy bude vyšší nezaměstnanost a nebude tak náročné získat nové pracovníky. A neměl by na to zapomínat ani stát. I on je významným zaměstnavatelem a zároveň má v této zemi bezkonkurenčně nejvíc klientů – všechny své občany,“ míní poslankyně Markéta Pekarová Adamová, která převzala záštitu nad letošním Dnem diverzity.

Firmám však diverzita a schopnost vytvářet otevřené nediskriminační prostředí, kde každý může využít svůj potenciál, přináší i konkurenční výhodu. Podporuje atraktivitu zaměstnavatele, umožňuje firmám na vyluxovaném trhu práce oslovit široké skupiny lidí i udržet si stávající talenty.  I proto roste počet těch, pro které je diverzita klíčovou hodnotou a schopnost s ní pracovat se dostává do centra řízení a motivace zaměstnanců/kyň.

„Diverzita je pro naši firmu důležitá v mnoha ohledech, protože dodává pracovnímu kolektivu názorovou rozmanitost, dynamiku a přináší inovace. Rozmanité týmy fungují mnohém lépe, protože jednotliví zaměstnanci přicházející z různých prostředí a lišící se zkušenostmi, se navzájem obohacují, inspirují a lépe spolupracují. V naší firmě usilujeme o diverzitu již v rámci výběru vhodných kandidátů. Jedním z podporujících programů je náš Internship program BeIn, díky kterému se nám daří do technologické firmy dostávat řadu talentovaných studentek, z nichž velká část po ukončení studia zůstává s námi. Máme rovněž pracovní tým složený z našich zaměstnanců, který se tímto tématem přímo zabývá a přichází s různými podněty a programy,“ komentuje Renata Millerová, HR manažerka firmy Thermo Fisher Scientific.

Rozmanité pracovní prostředí je výkonnější, efektivnější a inovativnější. Umožňuje zaměstnavatelům integrovat talenty napříč věkem, pohlavím, rasou či národností. Faktor motivovaných, zapojených a opečovávaných zaměstnanců dlouhodobě rozhoduje, zda firma ekonomicky uspěje, či nikoliv. „V době boje o zaměstnance se může dobré nastavení diverzity stát klíčem k odlišení na trhu při lákání talentů, umožňuje oslovit i jiné než tradiční skupiny na pracovním trhu, posílit retenci a angažovanost stávajících zaměstnanců,“ říká Pavlína Kalousová, předsedkyně BpS – Byznys pro společnost, národního koordinátora Charty diverzity. Dodává: „Jedině firma, která vidí v rozmanitosti hodnotu, bude umět dobře využívat potenciál svých lidí pro hledání nových služeb a výrobků nebo pro porozumění různým skupinám zákazníků.“

Potvrzují to i zkušenosti samotných firem: „V ING jsme se zavázali podporovat diverzitu jednoduše proto, že je to správná věc a je to dobré pro náš byznys. Jak se naše podnikání stává globální, naši zákazníci jsou stále různorodější. Abychom jim dokázali lépe porozumět, potřebujeme i my zaměstnance, kteří jsou různorodí. Zároveň chceme, aby se všichni, kdo pracují v ING, cítili dobře, bez ohledu na to, kým jsou, jaké mají zázemí nebo víru. ING mimo jiné prosazuje, aby muži i ženy na stejné pozici měli rovné odměňování, a má nastavená pravidla, která brání jakékoli diskriminaci,“ řekla Hedvika Holá, Head of HR v ING Bank.

Chartu diverzity podepsalo na 70 českých firem

„Patříme mezi 20 signatářských zemí, ve kterých se k Chartě diverzity otevřeně hlásí více než 10 000 zaměstnavatelů. My jim můžeme pomáhat principy diverzity integrovat do jejich strategií. Chceme, aby zaměstnavatelé spolupracovali a sdíleli své zkušenosti napříč obory. Společně s nimi tak budujeme pracovní prostředí pro 21. století – respektující a podporující všechny zaměstnance a jejich talenty, schopnosti, know-how bez ohledu na jejich životní nebo sociální situaci, pohlaví, věk atd.,“ podotýká Jana Skalková, koordinátorka Charty diverzity za BpS – Byznys pro společnost.  

Evropská Charta diverzity, v níž se přední zaměstnavatelé hlásí k závazku rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí, v Česku oficiálně odstartovala v roce 2014. Chartu podporuje Evropská komise (DG Justice) a v ČR byla uvedena pod záštitou MPSV a Úřadu vlády. Charta diverzity je dobrovolným závazkem firem, zaměstnavatelů nebo také měst, obcí či státních nebo veřejnoprávních institucí.

V Evropě ji podepsalo již přes 10 000 zaměstnavatelů, což reprezentuje přibližně 15 milionu zaměstnanců. Charta vychází z předpokladu, že je v ekonomickém zájmu společností budovat firemní kulturu, která je profesně otevřena každému, nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku, či sexuální orientaci.

V České republice se k Chartě diverzity dosud připojilo – včetně nových signatářů – téměř 70 zaměstnavatelů, což představuje necelých 200 000 zaměstnanců.

BpS – Byznys pro společnost je jako koordinátor Charty diverzity členem evropské platformy Charty diverzity, v níž se daří spolupracovat s členskými státy EU a s Evropskou komisí a rozvíjet přístup zaměstnavatelů k diverzitě a inkluzi na pracovišti.

V rámci Dne diverzity 2019 se v Poslanecké sněmovně slavnostním podpisem k Chartě diverzity připojili noví signatáři:

Zlatí ambasadoři a signatáři

  • ING Bank N.V.
  • Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.

BpS – Byznys pro společnost je největší aliance firem prosazující odpovědný a udržitelný přístup v podnikání u nás. Díky zapojení do mezinárodních struktur sledujeme nové trendy v udržitelnosti, lokalizujeme mezinárodní standardy a otevíráme nová témata, o která by se měly firmy v Česku zajímat. Jsme Národní partnerskou organizací CSR Europe, evropské platformy pro odpovědné podnikání zapojující do odpovědnosti a udržitelného přístupu přes 10 000 firem v členských zemích.

BpS sdružuje významné společnosti s více než 250 000 zaměstnanci zaměstnanci a tisíci dodavateli s významným vlivem na společnost. Firmy sdružené v BpS patří mezi lídry udržitelnosti a odpovědnosti. Firmám pomáháme integrovat odpovědnost a udržitelnost do centra podnikání. Otvíráme diskuse se stakeholdery a podporujeme výměnu dobré praxe a zkušeností.

BpS je díky své roli národního koordinátora evropské Charty diverzity členem evropské platformy pod DG Justice a spolupracuje s členskými státy EU a s Evropskou komisí v tématu rozvoje diverzity a inkluze na pracovním trhu a ve společnosti. Pravidelně se účastníme workshopů, konferencí a přípravy odborných materiálů na evropské úrovni.