Osud českých lesů je v rukou poslanců a poslankyň. Ve středu projednají novelu lesního zákona

Ministerstvo zemědělství se ale snaží zablokovat změny k ozdravení našich lesů

pondělí 10. června 2019 – O novele lesního zákona, která by měla reagovat na probíhající kalamitu českých lesů, budou ve středu jednat poslanci a poslankyně Zemědělského výboru a Výboru pro životní prostředí. Ministerstvo zemědělství ale nepochopitelně apeluje na poslance výborů, aby neschválili změny, které povedou lesní hospodaření k pěstování pestrých a odolnějších lesů. Ačkoli Ministerstvo zemědělství k těmto potřebným změnám vyzvala Sněmovna už loni a jsou po léta zakotvené v řadě státních koncepcí a strategií, Ministerstvo je nerespektuje a nyní vyzývá poslance a poslankyně k široké diskusi.   

Poslanecká sněmovna přijala loni v červenci usnesení, ve kterém žádá Ministerstvo zemědělství o provedení legislativních změn potřebných k účinnému postupu proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích. Poslanecký Výbor pro životní prostředí pak v listopadu vyzval vládu k řešení příčin současného stavu lesů a kůrovcové kalamity.

Konkrétně vyzval k předložení komplexní novely zákona o lesích a prováděcích vyhlášek i finanční podpory vlastníkům lesů, které zajistí druhově a věkově pestřejší lesy odolnější vůči kalamitám. Vyzval také k novelizaci zákona o myslivosti, která sníží škody na výsadbě i zmlazování lesů tak, aby mladé stromky odrůstaly v požadované druhové skladbě [1]. Ministerstvo zemědělství ale předložilo Sněmovně jen kosmetické úpravy zákona [2].

Poslanci a poslankyně [3] na nečinnost Ministerstva zemědělství zareagovali předložením pozměňovacích návrhů, které mimo jiné:

  • zajistí obnovu lesů ekologicky a klimaticky vhodnými druhy dřevin (při stanovení maximálního podílu dřevin rizikových podle lesních stanovišť ve vyhlášce);
  • omezí úmyslné holoseče, které ničí lesní půdu;
  • podpoří přirozenou obnovu lesů a zlepší jejich věkové a prostorové struktury;
  • pomohou lesníkům, kteří hospodaří přírodě blízkými způsoby;
  • provedou změny v zákonu o myslivosti, které zajistí soulad mezi stavem lesů a početními stavy spárkaté zvěře;
  • a další změny, které směřují k ozdravení českých lesů.  

Tyto návrhy změn lesního zákona podporuje také Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR. Její předseda Dr. Radim Šrám zaslal poslancům obou výborů dopis, ve kterém je žádá o schválení uvedených pozměňovacích návrhů. Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR již dříve upozornila na nutnost komplexní změny lesnické legislativy [4].

Ministerstvo zemědělství ve svém stanovisku pro poslance ale schválení pozměňovacích návrhů nedoporučuje [5, zašleme na vyžádání]. Argumentuje zejména tím, že je potřeba o návrzích zahájit širokou diskusi. Hnutí DUHA upozorňuje, že taková diskuse již dávno proběhla. Jejím výsledkem byl konsensuální Národní lesnický program [6], který schválila vláda již v roce 2008, ale Ministerstvo zemědělství jej naplňuje jen velmi okrajově. Také Zásady státní lesnické politiky schválené vládou v roce 2012 stanovily úkol vypracovat nový lesní zákon a novelizovat zákon o myslivosti a zapracovat do nich změny navrhované nyní poslanci [7]. Ministerstvo zemědělství ale nic z toho neudělalo.

Požadavky na změnu stavu lesů a lesního hospodaření jsou zakotveny také v Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR [8] a Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu [9]. Přehled nesplněných závazků Ministerstva zemědělství, které nyní řeší poslanci pozměňovacími návrhy, je přílohou tiskové zprávy. Negativní stanovisko vydalo Ministerstvo i přes to, že tyto pozměňovací návrhy jsou plně v souladu s programovým prohlášením vlády, ve kterém se zavázala “praktickými opatřeními posílit ochranu lesů, především jehličnatých, které jsou v současné době vážně ohroženy dopady klimatických změn“ a “zasadit se o ekologicky vhodné řešení nedostatečné druhové a věkové diverzifikace a kalamitních stavů v lesích.”[10]

Výzvu Zachraňme lesy za změnu pravidel, která povedou k pestrým, druhově, věkově i prostorově rozmanitým a odolnějším lesům, už podepsalo přes 42 000 lidí. Jsou mezi nimi i lesníci, vědci a osobnosti veřejného života, například herec a zpěvák Ondřej Havelka, herci Václav Neužil či Simona Babčáková, hudebníci Václav Havelka a Vladimír 518 a další [11].

Lesnicko-dřevařskou krizí se dnes zabývá seminář v Poslanecké sněmovně, kterého se účastní děkani obou českých lesnických fakult, představitelé lesnických organizací i průmyslu, Svazu měst a obcí a dalších organizací včetně Hnutí DUHA.

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů, k projednávání novely lesního zákona uvedl:

”Poslanci se snaží napravit dlouhodobou nečinnost Ministerstva zemědělství a navrhli změny lesního zákona, které konečně umožní začít uzdravovat naše lesy. Ministerstvo se však k těmto velmi dobrým pozměňovacím návrhům postavilo jako uražená vrchnost a ve svém stanovisku poslancům nedoporučuje tyto změny, které by českým lesům přinesly naději, přijmout.”

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, řekl:

„Desítky tisíc lidí se shodují s poslanci a poslankyněmi, že abychom do budoucna měli živé a zdravé lesy, potřebujeme již letos změnit zákon o lesích, který není připravený na změnu klimatu. Ministerstvo zemědělství přitom ignoruje, že doporučení, jak se lesy mají změnit, přijala vláda, poslanci i akademici již mnohokrát, a zdržuje tvrzením, že je nyní třeba zahájit diskusi.”

Poznámky:

[1] http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=152992

[2] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/povrchni-upravy-lesniho-zakona-projednavane-dnes-vladou-nestaci-nase-lesy-stale-cekaji-na

http://www.hnutiduha.cz/aktualne/lesni-zakon-muze-podstatne-zlepsit-stav-lesu-zatim-je-ale-bezzuby

[3] Pozměňovací návrhy předložili v Zemědělském výboru poslanci Vlastimil Válek a Radek Holomčík, ve Výboru pro životní prostředí jednak poslankyně Markéta Pekarová Adamová a Dana Balcarová a také poslanci Eva Fialová, Eva Matyášová, Jana Krutáková, Jan Schiller a Pavel Pustějovský

[4] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/vyzkumnici-akademie-ved-varuji-bez-zasadni-zmeny-lesniho-zakona-se-nase-lesy-neuzdravi

http://nasekrajina.eu/2019/01/09/stanovisko-kzp-av-cr-k-seminari-soucasna-situace-v-ceskem-lesnictvi-dosavadni-pristupy-a-jejich-dusledky/

[5] Stanovisko Ministerstva zemědělství k pozměňovacím návrhům

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 408) – zašleme zájemcům s pracovními komentáři.

[6] Národní lesnický program je dostupný zde http://www.uhul.cz/images/NLP/NLP_II_final_CZ.pdf

[7] Zásady státní lesnické politiky jsou dostupné zde

http://eagri.cz/public/web/file/180842/ZSLP_2012.pdf

[8] Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR je dostupná zde

https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie

[9] Národní akční plán adaptace na změnu klimatu je dostupný zde

https://www.mzp.cz/cz/narodni_akcni_plan_zmena_klimatu

[10] Programové prohlášení vlády je dostupné zde

https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-165960/

[11] Více o výzvě na www.zachranmelesy.cz