ČTÚ vypořádal připomínky k analýze trhu mobilních služeb

Praha, 14. června 2019 – Žádná z obdržených kritických připomínek k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb není natolik přesvědčivá, aby zvrátila závěry analýzy, které ČTÚ i nadále považuje za platné. Vyplynulo to z dnes publikovaného vypořádání připomínek vzešlých z veřejné konzultace. Část subjektů závěry předběžné analýzy podporuje a případně navrhuje další rozšíření analýzy o skutečnosti, které z jejich pohledu závěry této analýzy potvrdí, část subjektů pak rozporuje argumentaci ČTÚ.

Síťoví operátoři v připomínkách popírali existenci tržních selhání, které ČTÚ indikoval v podobě existence tacitní koluze mezi jednotlivými soutěžiteli.

Samotný vysoký počet virtuálních operátorů na trhu bez ohledu na zhodnocení jejich možnosti přinášet nové a odlišné nabídky zákazníkům rozhodně není vypovídající a je tedy do jisté míry pouze zdánlivým znakem konkurenčního prostředí. Rovněž nízký objem přenesených čísel (ročně přibližně 3 % celkového počtu SIM karet) nasvědčuje relativně malé dynamice trhu.

Jako hlavní tržní problém na maloobchodním trhu – i s ohledem na mezinárodní cenová srovnání – analýza uvádí skutečnost, že úroveň ceníkových cen za mobilní datové služby pro rezidentní zákazníky je vyšší, než jaké by bylo možné dosáhnout na trhu s plně rozvinutou hospodářskou soutěží. Už samotný fakt, že se soutěž odehrává v oblasti neveřejných slev a nikoliv plošně v ceníkových cenách, může být tacitně koluzní strategií.

Předběžná analýza bude nyní podrobena konzultaci s ÚOHS a zaslána k notifikaci Evropské komisi.