Mezinárodní den elektroodpadu nadále upozorňuje na nutnost recyklace

Praha, 14. října 2019 – Již podruhé vyhlásilo Mezinárodní sdružení kolektivních systémů pro sběr a recyklaci elektronického a elektrického odpadu WEEE Forum Mezinárodní den elektroodpadu, letos připadá na pondělí 14. října. Loni se k výzvě se připojilo více než 50 organizací ze 40 zemí z celého světa, a to včetně kolektivního systému ASEKOL. Hlavní myšlenka je stále velmi aktuální – podpora recyklace a osvěta mezi širokou veřejností.

Odborníci odhadují, že v roce 2019 lidstvo celosvětově vyprodukuje 50 milionů tun elektroodpadu. Polovinu tvoří osobní zařízení, například počítače, obrazovky, smartphony, tablety či televizory, zbývající část pak větší domácí spotřebiče, jako jsou například pračky, lednice, přímotopy či mobilní klimatizační jednotky. Každoročně se podaří recyklovat pouhých 20 % z celosvětového množství vysloužilých elektrospotřebičů. Až 40 milionů tun jich skončí na skládkách, je spáleno nebo se stane předmětem nezákonného obchodování. 

Jednoznačně nejvýhodnějším zpracováním elektroodpadů je jejich recyklace, z elektrospotřebiče lze totiž recyklovat až 80 % materiálu. Opětným využíváním materiálů se šetří přírodní zdroje a současně omezuje zatěžování prostředí škodlivými látkami. Recyklace umožňuje snížení nákladů při výrobě nových výrobků a snížení ekologické zátěže prostředí.

„V České republice mají obyvatelé možnost odevzdávat nepotřebné a nefunkční elektrozařízení či staré baterie na více než 17 000 sběrných míst,“ uvádí Daniel Šafář, obchodní a marketingový ředitel neziskové společnosti ASEKOL. „Právě spotřebitelé jsou klíčem ke správnému třídění, proto jsme velice rádi za podobné osvětové akce, které mohou mít obrovský dopad na jejich zvyky,“ dodává Šafář. Podle zákona musejí být zřízena ve všech obcích nebo městských částech s více než 2000 obyvateli. 

Generální ředitel WEEE Fora Pascal Leroy k problematice sběru elektroodpadu říká: „Od roku 2019 má každoročně dosažená minimální míra sběru v členských státech EU představovat 65 % průměrné hmotnosti spotřebičů uvedených na trh v předchozích třech letech, nebo alternativně 85 % hmotnosti produkce odpadních elektrozařízení na území členského státu“. To znamená vysbírat přibližně 10 milionů tun, tedy zhruba 20 kg na obyvatele. Rok 2019 je rozhodný pro státy západní Evropy. Vybrané státy východní Evropy mají výjimku, pro ně je rozhodným rokem pro splnění kvót rok 2021. „Jsme přesvědčeni, že Mezinárodní den elektroodpadu přispěje ke zlepšení povědomí společnosti a tím pádem ke zvýšení míry sběru nejen v Evropě, ale na celém světě,“ dodává Pascal Leroy.

Česká republika se k Mezinárodnímu dni elektroodpadu připojila prostřednictvím projektu Recyklohraní, který dlouhodobě podporuje environmentální edukaci na školách. „Pro letošní školní rok byl vyhlášen speciální úkol a to vytvořit Recyklační zpravodaj, ve kterém se studenti a žáci vyzkouší práci redaktorů a tvůrců novin a časopisů. Společně tvoří zpravodaje se zaměřením na téma třídění a recyklace elektrospotřebičů a baterií a obecně na ochranu životního prostředí,“ uvádí Hana Ansorgová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Recyklohraní. Projektu se účastní 3 700 mateřských, základní a středních škol z celé České republiky. 

Další informace o Mezinárodním dni elektroodpadu:

https://weee-forum.org/iewd-about/

 

INFOBOX:
PŘÍNOSY SBĚRU A RECYKLACE ELEKTRA PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  • Recyklace 1 notebooku … úspora 392 l pitné vody (průměrná spotřeba při pěti sprchování)
  • Recyklací vysloužilé pračky
    … se využije 23 kg železa
    … se znovu do oběhu dostane 9 kg plastů
    … se spotřebuje o 16 litrů méně ropy
  • Recyklací 1 kg drobného elektra 

… nedojde k vypuštění více než 4 kg emisí CO2

… dojde k úspoře 92,6 l vody (pitný režim dospělého člověka na 1,5 měsíce)

… dojde k úspoře 24,2 kWh elektrické energie (17 hodin svitu 60 W žárovky)

ASEKOL a.s. je neziskově hospodařící společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ve všech oblastech, např. výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, elektrických nástrojů, nářadí, hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístrojů pro monitorování a kontrolu a výdejních automatů (skupiny 1–6). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 4 300 městy a obcemi a 3 000 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných více než 17 400 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší veřejně dostupnou sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě. ASEKOL za svoji společenskou odpovědnost získal prestižní národní ocenění TOP odpovědná firma. Zároveň byl za své aktivity oceněn prestižní cenou Ruban d’Honneur neboli „Stuhou cti“ v soutěži European Business Awards (EBA) v kategorii Environmentální a udržitelný rozvoj.

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tématikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou využívat učební materiál tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou výuku třídění a recyklace se mohou zapojit do nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobného elektrozařízení. Do září 2018 se do programu zdarma registrovalo 3 700 škol. Bližší informace o aktivitách v rámci projektu, včetně fotogalerie lze najít na stránkách www.recyklohrani.cz nebo na www.facebook.com/recyklohrani

Program je podporován kolektivními systémy ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN.

WEEE Forum je nezisková evropská asociace, která sdružuje kolektivní systémy pro zpětný odběr elektrozařízení. Tato asociace byla založena v roce 2002 šesti kolektivními systémy z Belgie, Nizozemí, Norska, Rakouska, Švédska a Švýcarska. V současné době sdružuje 36 evropských kolektivních systémů. Jejím cílem je shromažďovat, třídit a poskytovat informace jednotlivým členům za účelem jejich zdokonalování a správného rozhodování v oblasti zpětného odběru elektrozařízení. Zároveň zaštiťuje komunikaci s legislativními orgány na evropské úrovni.