Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 51. týdnu 2019

Praha, 3. ledna 2020 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na svých posledních dvou zasedáních roku 2019 rozhodla o vydání změny všeobecného oprávnění VO-R/10 a VO-R/12. Ta umožní od 15. ledna otevřít pásmo 60 GHz i pro pevné venkovní instalace. Dále Rada ČTÚ rozhodla o novelizaci opatření obecné povahy OOP/1, kterým se rozšiřuje seznam relevantních trhů pro ex-ante regulaci v oboru elektronických komunikací o trh č. 5 – „velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám“. 

Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/12.2019-9 pro zařízení krátkého dosahu a s ním provázané všeobecné oprávnění č. VO-R/12/12.2019-10 k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz stanoví méně restriktivní podmínky pro využívání pásma 57 až 66 GHz a zároveň připouští využívání tohoto pásma stanicemi pevných vysokorychlostních spojů typu bod-bod. U těchto venkovních instalací se zavádí povinnost oznamovat využívání rádiových kmitočtů přes webový portál, který úřad spustí rovněž 15. ledna. Registrace má přispět k optimalizaci vzájemného sdílení kmitočtového pásma a omezení výskytu škodlivého rušení. Záměrem ČTÚ je po třech měsících provozu registračního portálu vyhodnotit množství případů rušení a podle závěru pak případně zhodnotit rozsah a účelnost sbíraných informací.

Dále Rada ČTÚ projednala návrh aktualizace opatření obecné povahy OOP/10, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel. Důvodem změn je zajistit soulad předpisu s novelou zákona o elektronických komunikacích účinnou od 1. dubna 2020. Novelou se například zavádí princip one stop shop, tedy možnost účastníka přenášejícího číslo jednat pouze s novým operátorem, který již zajistí kroky vedoucí k ukončení smlouvy u opouštěného poskytovatele. Současně se v případě využití práva na přenesení čísla zkracuje lhůta pro zánik smlouvy na dva pracovní dny ode dne vyrozumění opouštěného poskytovatele služby o žádosti účastníka o přenesení čísla. Rada souhlasila se zahájením veřejné konzultace návrhu této aktualizace OOP/10.

Rada dále projednala návrhy analýz trhu č. 1 – „velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ a trhu č. 2 – „velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích“ a souhlasila s odesláním dokumentů k připomínkám Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Rada ČTÚ také schválila Plán činnosti ČTÚ na rok 2020. Podrobněji se tomuto plánu bude věnovat lednová monitorovací zpráva.