Komentář: Senátní návrhy týkající se zmírnění dopadů epidemie v souvislosti s nájmem

Senát schválil pozměňovací návrhy k návrhům zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby a zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k podnikání. Návrhy zákonů se proto vrací zpět do Poslanecké sněmovny, kde o nich včetně senátních pozměňovacích návrhů budou rozhodovat poslanci.

Původní znění zákonů schválených Poslaneckou sněmovnou obsahovalo legislativně technické chyby a bylo na hraně ústavnosti, senátní návrhy některé z těchto nedostatků napravují.

Podle znění návrhu schváleného Senátem poskytne na dlužné nájemné za rozhodnou dobu stát záruku, a to do výše 80 % jistiny dluhu pro případ, že nebude dluh splacen v ochranné době. Senátní pozměňovací návrhy zmírňují ohrožení pronajímatelů tím, že stát poskytne za dlužné nájemné záruku. Pronajímatelé tak nebudou ohrožení druhotnou platební neschopností.

Návrhy zákona státní záruku blíže neupravují, není tedy zcela jasné, zda stát bude po dlužnících dlužné nájemné vymáhat či se jej chystá případně dlužníkům odpustit. Stát běžně v rámci soukromoprávních vztahů záruku neposkytuje, není jasné, zda se jedná o záruku podle občanského zákoníku a stát bude dlužné nájemné vymáhat v civilním řízení, nebo zda bude záruka fungovat v jiném režimu veřejnoprávních předpisů. Návrh zákona nadále může vzbuzovat mylný dojem nájemců, že jim nájemné bude odpuštěno. Nájemce se tak může chytit do dluhové pasti, kdy na konci ochranného období zákazu výpovědi nebude mít dostatek peněz k uhrazení dlužného nájemného včetně úroků z prodlení, nákladů na vymáhání apod.

Přestože úprava státní záruky neřeší všechny podrobnosti a problém dluhové pasti, do které mohou nájemci spadnout, přetrvává, jsou návrhy zákona ve znění pozměňovacích návrhů Senátu vhodnější než původně schválené návrhy Poslaneckou sněmovnou.