HP představuje nový globální partnerský program

Program HP Amplify™ poskytuje partnerům dovednosti a poznatky, potřebné k podpoře růstu v digitální éře, v níž má rozhodující slovo zákazník

Hlavní novinky:

  • Zjednodušená globální1 struktura programu nově staví na dvou základních liniích, což usnadňuje orientaci
  • Program odměňuje partnery za služby, spolupráci a rozvoj dovedností s přidanou hodnotou
  • Program přispívá k urychlení digitální transformace pomocí poznatků založených na analýze dat a nástrojů pro vzájemnou spolupráci

Praha, 15. července 2020 – Společnost HP Inc. představila svůj program HP Amplify. Jde o první globální1 partnerský program svého druhu optimalizovaný tak, aby partnerům umožnil dynamicky růst a poskytoval koncovým zákazníkům dlouhodobě spolehlivé služby. Program HP Amplify je postaven na jednotné integrované struktuře a partneři díky němu získávají informace, dovednosti i nástroje potřebné pro spolupráci, která napomáhá růstu v prostředí probíhající digitální transformace, v němž prochází změnami také nákupní chování zákazníků. Pro komerční partnery vstoupí tento nový program v účinnost 1. listopadu 2020, přičemž retailoví partneři do něj budou převedeni v druhé polovině roku 2021.

Konsolidací nejlepších produktů, nástrojů a školících kurzů HP určených pro partnery do jediného intuitivního programu HP Amplify jsme celý systém zjednodušili, takže naši partneři mohou snadněji využít mnoha výhod, které program nabízí, a získat si větší přízeň zákazníků. Program HP Amplify nyní sestává pouze ze dvou hlavních linií – Synergy a Power, které jasně stanovují úroveň jednotlivých odměn, a poskytuje partnerům flexibilitu umožňující investovat do služeb a dovedností s přidanou hodnotou. Čím více partner do těchto dovedností investuje, tím vyšší jsou jeho odměny.

„Dnešní zákazníci očekávají efektivní, automatizované a personalizované služby. Chceme-li uspět v tomto měnícím se prostředí, v němž se novou měnou stávají data, musíme být schopni změnit svůj vztah k zákazníkům a přistupovat k nim individuálně, nikoli jen jako k tržnímu segmentu,“ uvedla Erika Lindauerová, ředitelka HP pro Českou republiku a Slovensko. „Program HP Amplify našim partnerům nejen usnadňuje podnikat ve spolupráci s HP, ale nabízí jim i jasnou cestu, jak svůj podnik připravit na úspěch v dnešním i v budoucím prostředí. K tomu jim napomůže schopnost podchytit nastupující trendy a sehrávat ústřední úlohu v rozvíjení celé cesty, jíž zákazník při nákupu prochází.“

Zkušenosti digitální rychlostí

Zákazníci zásadně změnili způsob, jakým vyhledávají a nakupují technologické produkty, a změnou prošel také jejich přístup ke značkám. Ve větší míře nakupují produkty i služby prostřednictvím digitálních kanálů, jako jsou partnerské weby, portály pro e-commerce či virtuální tržiště. Ohromujícím tempem se také rozvíjejí technologie a pokračuje digitální transformace, přičemž obchodní modely se proměňují z těch jednoduchých, zaměřených na transakce a prodej výrobků, na modely zaměřující se spíše na smluvní vztahy.

Pro celé IT odvětví a především pro prodej prostřednictvím kanálů to tedy znamená, že pokračování v zavedených obchodních postupech již není možné. Zavedením programu HP Amplify přijala společnost HP rozhodná opatření, jejichž cílem je zúročit probíhající změny, připravit své partnery na budoucí růst, a dosáhnout tak větší spokojenosti zákazníků.

„Společnost HP a její partneři mají obrovskou a jedinečnou příležitost nově definovat způsob našeho podnikání a naši cestu na trh,“ řekla Luciana Broggi, ředitelka globální divize Route–to-Market společnosti HP. „Podmínkou pro uchopení těchto příležitostí je však překonání systémových nedostatků, přežitých zvyků a přijetí nových obchodních modelů. Tento významný krok činíme společně. Stejně tak přistupujeme k důležitým změnám v našem ekosystému a investujeme do nich.“

Výkon, dovednosti a spolupráce2

Koncepce programu HP Amplify umožňuje realizovat progresivní strategie uvádění produktů a služeb na trh, využívající kombinaci transakčních, smluvních a hybridních modelů prodeje. Program se zaměřuje na tři základní pilíře: výkon, dovednosti a spolupráci.

Výkon

Spolu s razantní změnou tradičního prodejního modelu nastala změna i u tradičního modelu odměňování distribučních kanálů. Nový program HP Amplify bude sice i nadále odměňovat partnery na základě cílů a objemu, jeho součástí je ale také inovativní systém měření a odměňování, který zohlední různé typy strategických činností vyvíjených partnery v holistickém prodejním procesu, od počtu registrací až po průměrnou hodnotu tržeb a míru udržení stávajících zákazníků.

Dovednosti

Kromě výnosů z prodeje bude program HP Amplify stanovovat výši odměn také na základě rozvoje nových dovedností, včetně investic do rozvoje a zlepšování zaměstnanců v IT, nabídky služeb, zkušeností s elektronickým obchodem/vícekanálovou distribucí a spolupráce v oblasti zabezpečení dat.

Dovednosti budou úzce specializovány a uzpůsobeny odvětvím, v nichž zákazníci působí, což přispěje k individualizovanějším zákaznickým zkušenostem a přinese neocenitelné výsledky. Program HP Amplify odměňuje partnery, kteří ve světě, jemuž dominuje elektronické obchodování, nákupní cesta a zkušenost zákazníka postavená na digitálních technologiích, investují do konkurenceschopnosti – a schopnosti vítězit.  Čím více schopností v oblasti bezpečného sběru dat, uvádění produktů na trh, služeb a specializací partneři mají, tím větší přístup a více výhod získají.

Spolupráce

Spolupráce mezi společností HP a jejími partnery znamená pro náš společný úspěch zásadní podmínku. Program HP Amplify je navržen tak, aby přetavil analytiku dat v hlubší poznatky, které se stanou inspirací pro nové strategie a budou udávat směr inovačnímu úsilí. Společnost HP bude úzce spolupracovat s partnery na prohlubování jejich digitálních dovedností, jako jsou automatické cenové nabídky a objednávky, aby zákazníkům zajistila konzistentnější zákaznickou zkušenost napříč distribučními kanály a vybavila partnery cennými výstupy z výzkumu oblastí, jež jsou z pohledu zákazníka nejproblematičtější. Partneři, kteří budou vyzbrojeni těmito doplňkovými a volitelnými informacemi o zákaznících,3 získají konkurenční výhodu a budou schopni sami předvídat chování zákazníků, čímž u nich dosáhnou pozitivnějších výsledků. To partnerům umožní poskytovat zákazníkům plynulé služby na základě automaticky aktualizovaných informací o stavu zásob, vratkách produktů a na základě holistického zpracování dat. Tyto zkušenosti se budou i nadále opírat o dlouhodobé vazby mezi zákazníky, partnery a společností HP.

HP Amplify Impact

Úsilí společnosti HP zaměřené na dosažení udržitelného dopadu prostřednictvím technologií, které zlepšují životy všech lidí po celém světě, tvoří již dlouho nedílnou součást obchodní strategie a obchodních činností HP. HP může ve spolupráci se svými partnery dosáhnout trvalých změn, pokud budou obě strany postupovat jednotně a ve zmiňovaných oblastech se nadále zaměří na inovace a růst.

Z tohoto důvodu zavádí společnost HP jako rozšíření svého nového globálního programu iniciativu HP Amplify Impact a vyzývá všechny partnery, aby se připojili k závazku HP soustředit se na následující oblasti:

  • Planeta: Postupný přechod k oběhovému, nízkouhlíkovému hospodářství
  • Lidé: Při respektování lidských práv umožnit prosperitu lidí v celém hodnotovém řetězci a rozvíjet rozmanitou a inkluzivní kulturu
  • Komunita: Otevření příležitosti ke vzdělávání a ekonomické prosperitě při současném posilování životaschopnosti a odolnosti místních komunit

Partnerům, kteří se rozhodnou připojit k tomuto dobrovolnému závazku, poskytne společnost HP školení a podporu, pomůže jim identifikovat případné překážky na cestě k naplnění cílů, které si partneři chtějí stanovit, a poskytne jim poradenství při dosahování vytyčených cílů. Společnost HP poskytne další podrobnosti později před spuštěním programu HP Amplify, k němuž dojde 1. listopadu 2020.

O společnosti HP

Společnost HP Inc. (NYSE: HPQ) vytváří technologie, které usnadňují život lidem po celém světě. Prostřednictvím našeho portfolia osobních počítačů, tiskáren a řešení pro 3D tisk vytváříme zážitky, které ohromí. Více informací o HP Inc naleznete na  http://www.hp.com

Zdroje:

1 Globální program s výjimkou Velké Číny.

2 Partneři, kteří se rozhodnou neinvestovat do pilířů, nebudou vyloučeni; mohou i nadále přijímat dodávky produktů prostřednictvím distribuce.

3 Sběr dat o zákaznících bude dobrovolný a bude splňovat přísné požadavky na ochranu osobních údajů a zabezpečení dat.

 

Tagged