Vodafone bude v roce 2040 uhlíkově neutrální. Do výběru svých dodavatelů také nově zavádí kritéria udržitelnosti

25. listopadu 2020  – Společnost Vodafone se zavázala snížit své globální emise uhlíku do roku 2040 na  nulu. Iniciativa Science Based Targets zároveň potvrdila, že cíle Vodafonu v oblasti snižování emisí uhlíku do roku 2030 odpovídají opatřením pro omezení nárůstu průměrné globální teploty maximálně o 1,5 °C. Závazek Vodafonu je tak v souladu s nejambicióznějším cílem Pařížské dohody.

Vodafone do roku 2030 eliminuje veškeré emise uhlíku ze své vlastní činnosti a z energie, kterou nakupuje a využívá. Do této doby také o polovinu sníží emise uhlíku ze svého dodavatelského řetězce, prodávaných produktů a služebních cest. Do roku 2040 pak Vodafone zcela eliminuje i tyto emise, čímž o deset let posouvá svou původní ambici – dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.

„Zavázali jsme se snižovat naši uhlíkovou stopu především prostřednictvím efektivnějšího využívání energií, dodávek energie pouze z obnovitelných zdrojů, snižováním odpadu z našich sítí a uplatňováním nových environmentálních kritérií při výběru dodavatelů. Zároveň se ještě více chceme soustředit na snižování uhlíkové stopy zákazníků Vodafonu pomocí našich služeb, včetně internetu věcí,“ přibližuje nový cíl Petr Dvořák, generální ředitel společnosti Vodafone Czech Republic. „Pevně věřím, že naším přístupem budeme vzorem nejen telekomunikačním společnostem,“ dodává.

Kritéria udržitelného podnikání pro výběr dodavatelů 

Vodafone v těchto dnech také zavádí nová kritéria pro výběr svých dodavatelů. Nově bude hodnotit  závazky svých dodavatelů v oblasti životního prostředí, diverzity a inkluze. Tyto závazky a jejich plnění budou představovat  20 % váhy ze všech hodnotících kritérií ve výběrových řízeních. V oblasti přístupu k ochraně životního prostředí bude Vodafone nově prověřovat, zda mají dodavatelé environmentální politiku zaměřenou na snižování emisí uhlíku, obnovitelnou energii, redukci plastů, oběhové hospodářství a životní cyklus produktu. 

Environmentální kritéria přitom budou mít váhu 5 %. Dalších 5 % váhy všech hodnotících kritérií bude mít přístup dodavatelů k diverzitě a inkluzi a 10 % péče o zdraví a bezpečnost práce u zaměstnanců. V oblasti diverzity budou dodavatelé povinni zodpovědět 12 specifických otázek, v oblasti přístupu k životnímu prostředí jich nové hodnocení obsahuje dokonce 14. „Zavedením těchto povinných kritérií pro výběr dodavatelů chceme dát jasně najevo, že věříme v odpovědné podnikání a že odpovědný přístup je pro nás ve výběru partnerů klíčový,“ komentuje zavedení nových pravidel pro výběrová řízení Petr Dvořák. Vodafone patří k prvním globálním společnostem, pro které jsou kritéria udržitelného a odpovědného podnikání dodavatelů jedním z klíčových faktorů pro spolupráci. 

Science-Based Targets pro Vodafone 

Iniciativa Science Based Targets (SBTi ) je výsledkem spolupráce mezinárodních organizací CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) a World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi definuje a propaguje osvědčené postupy pro stanovení klimatických cílů na základě vědeckých poznatků a nezávisle hodnotí cíle jednotlivých společností.

Vodafone je jednou z více než 500 společností, jejichž cíle pro snižování emisí skleníkových plynů byly ověřeny SBTi. Zároveň se připojil k několika lídrům v této oblasti a stanovil si takové cíle pro snižování emisí, které omezí nárůst průměrné globální teploty maximálně o 1,5 °C.  Tato hodnota je v souladu s nejambicióznějším cílem Pařížské dohody – omezit nárůst průměrné globální teploty maximálně o 1,5 °C v porovnání s hodnotami před průmyslovou revolucí. 

Cíle Vodafonu v oblasti ochrany životního prostředí 

Nový závazek je dalším krokem ke splnění cíle Vodafonu vybudovat digitální společnost, která podporuje socioekonomický pokrok, zahrnuje každého a je ohleduplná k naší planetě. V České republice Vodafone přímo nakupuje elektřinu z obnovitelných zdrojů už od roku 2011. Do roku 2025 se zavázal snížit dopady svého podnikání na životní prostředí na polovinu a 100 % odpadu ze svých sítí bude prodávat, znovu využívat nebo recyklovat, čímt podpoří přechod k cirkulární ekonomice.  

Nejpozději od července 2021 bude celá evropská síť Vodafonu napájena pouze elektřinou z obnovitelných zdrojů. Pro zákazníky v 11 zemích tak vytvoří zelenou gigabitovou síť, která bude využívat energii pouze z větrných, solárních nebo vodních zdrojů.

Vodafone také chce pomoci firemním zákazníkům se snižováním jejich vlastních emisí uhlíku. Do roku 2030 chce ve všech zemích, ve kterých působí, přispět k celkovému snížení emisí  v součtu o 350 milionů tun.

O Vodafone Czech Republic

Vodafone Czech Republic je od roku 2005 součástí jedné z největších telekomunikačních skupin na světě Vodafone Group. V České republice poskytuje služby více než 3,9 milionu zákazníků. Od roku 2007 přináší komplexní telekomunikační služby pro firemní zákazníky prostřednictvím řešení Vodafone OneNet a nyní provozuje přes 1,5 milionu firemních SIM karet. Po integraci UPC Česká republika v červenci 2019 se Vodafone rozrostl o 1,5 milionu domácností připojených k síti nové generace, která poskytuje více než půl milionu zákazníků služby vysokorychlostního pevného internetu, půl milionu zákazníků kabelovou televizi a dvě stě tisícům uživatelů pevné telefonní služby. Vodafone už několikrát dostal ocenění Best in Test za kvalitu hlasových služeb a datových přenosů na základě testů provedených společností umlaut (dříve P3). Aktuálně pokrývá jeho mobilní síť LTE přes 99 % populace ČR. Zároveň Vodafone nabízí pevné připojení k internetu, a to 99 % českých domácností. Kromě toho na podzim 2017 pokryl Českou republiku speciální sítí úzkopásmového internetu věcí NB-IoT a v prosinci téhož roku spustil komerční provoz. Vodafone se řídí dlouhodobou strategií udržitelného podnikání, hlásí se ke globálním Cílům udržitelného rozvoje (SDGs) a prostřednictvím technologií mění budoucnost k lepšímu. Vodafone chce dál přispívat k digitální společnosti, která bude pestrá a otevřená všem bez rozdílu věku nebo pohlaví, a zavázal se do roku 2025 zlepšit život miliardě lidí. Zaměstnanci firmy věnují ročně dobrovolnickým aktivitám více než 7500 hodin prostřednictvím Nadace Vodafone. Ta se za 14 let od svého založení dostala mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických sociálních inovací, které zlepšují život společnosti a znevýhodněných skupin. Vodafone přispívá i k ochraně životního prostředí – do pěti let chce snížit environmentální dopad svého podnikání na polovinu.  Více informací na www.vodafone.cz.