Až 300 bytových družstev a SVJ nebude moct uskutečnit plánované renovace. V programu IROP chybí 1 mld. Kč

Pro 300 mimopražských bytových družstev, společenství vlastníků jednotek (SVJ), obcí a dalších vlastníků bytových domů chybí v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) finance, které by jim umožnily provést energeticky úsporné renovace. A to i přesto, že původně byl v IROP na financování těchto aktivit vyčleněn dostatek peněz. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) však částku přidělenou na tuto oblast postupně snižovalo z původních 16,9 mld. Kč na 9,4 mld. Kč. Šance pro budovy proto vyzývá MMR, aby nyní nalezlo jednu miliardu pro dofinancování těchto projektů. 

V zásobníku 78. výzvy IROP se v současné době nachází 325 projektů v hodnotě přes 1 mld. Kč, na které nezbyly finance na zateplování, výměnu oken nebo účinnější zdroje tepla v mimopražských bytových domech. O podporu žádali vlastníci domů u MMR, které spravuje Integrovaný regionální operační program využívající evropské peníze. Poslední výzva pro podání žádostí běžela od února 2018 a bylo v ní k dispozici 5,5 mld. Kč. Do konce výzvy v listopadu 2020 však přišly žádosti na projekty za více než
6,5 mld. Kč. „Pro SVJ a bytová družstva je příprava projektu organizačně náročná. Často trvá, než se majitelé bytů vůbec dohodnou, zda by chtěli dům renovovat, a poté následuje debata, jakým způsobem. I proto se energeticky úsporné renovace bytovek výrazněji rozběhly až ke konci rozpočtového období EU 2014–2020,“ vysvětluje Petr Holub, ředitel Šance pro budovy, a dodává: „Tři stovky bytovek by přišly zkrátka, a to i přesto, že původně dostatek peněz na financování těchto aktivit v IROP byl. Konkrétně bylo na tuto oblast vyčleněno 16,9 mld. Kč, nicméně MMR částku postupně snižovalo až na 9,4 mld. Kč.“

To potvrzuje i pan Zdeněk Veškrna, ředitel Stavebního bytového družstva Třebíč: „Příprava každého projektu znamená stovky hodin práce, počínaje projednáním záměru v každém SVJ až po uzavření smlouvy s dodavatelem. V programu jsme od roku 2017 realizovali 15 projektů; žádosti na posledních pět poměrně rozsáhlých projektů jsme podali až v listopadu 2020, nic ale nenasvědčovalo tomu, že by projekty podané ke konci termínu byly ohroženy. V této chvíli jsme ve fázi, kdy máme uzavřené smlouvy o dílo s jednotlivými dodavateli, kteří čekají na zahájení a de facto nemáme zajištěné financování. Pokud se nenajde chybějící 1 mld. Kč, nebo nebude spuštěn program Nová zelená úsporám, nejsme v našem případě schopni projekty ufinancovat a byli bychom nuceni přípravu zastavit a náklady odepsat.“ 

V loňském roce už přitom dvakrát (v květnu a srpnu) kvůli přečerpání původní alokace v hodnotě 3,5 mld. Kč došlo k navýšení částky. Šance pro budovy proto vyzývá MMR, aby nalezlo prostředky na dofinancování těchto projektů, a upozorňuje, že renovace budov jsou ideálním nástrojem pro oživení ekonomiky po pandemii. „Tato miliarda investovaná z evropských peněz vyvolá celkové investice ve výši 3 mld. Kč. Peníze přitom zůstávají v české ekonomice, protože zakázky realizují místní firmy,“ doplňuje Petr Holub

Financování úsporných renovací bytovek mimo Prahu nově přebírá MŽP

Od letošního léta převezme financování úsporných renovací mimopražských bytových domů Ministerstvo životního prostředí (MŽP) pod svůj program Nová zelená úsporám (NZÚ). Nový program však ještě není vyhlášen, ani není jasné, zdali budou podmínky pro projekty stejné jako doposud. MŽP také bude muset zajistit, aby byl v programu NZÚ financovaného z prodeje emisních povolenek dostatek finančních prostředků. Kromě bytových domů mimo Prahu již totiž MŽP podporuje také energetické úspory v bytových domech v Praze a rodinných domech po celé republice. 

Výkyvy v čerpání žádostí z IROPu také ukazují, jak je důležité, aby výzvy byly průběžné, dlouhodobé a se stabilními podmínkami. U programu Nová zelená úsporám, který tento princip respektuje, je daleko plošší, ale mírně rostoucí křivka přijímaných žádostí. Vlastníci budov a stavební firmy tak mají předvídatelné prostředí pro své investice.

O Šance pro budovy

Šance pro budovy byla založena v roce 2010 jako aliance významných oborových asociací podporujících energeticky úsporné stavebnictví. Aktuálně sdružuje Centrum pasivního domu, Českou radu pro šetrné budovy, Asociaci výrobců minerální izolace, Sdružení EPS a Asociaci poskytovatelů energetických služeb. Reprezentuje tak přes 300 firem z oblasti stavebnictví ─ projektanty a architekty, developery, stavební společnosti, výrobce a dodavatele materiálů a technologií, konzultační a certifikační společnosti a finanční instituce. Cílem Šance pro budovy je vytvoření příznivého legislativního a ekonomického rámce, díky němuž by budovy na území Česka byly energeticky úsporné, adaptované na změnu klimatu a šetrné k životnímu prostředí. Více informací naleznete na www.sanceprobudovy.cz.