Reorganizace společnosti: Rheinmetall pracuje na úpravě strategické podnikové struktury a aktualizaci finančních cílů

• Aktualizovaná struktura s pěti divizemi v souladu s novou orientací celé skupiny

• Výkonná rada řídící jednotlivé divize napřímo

• Audit produktového portfolia a jeho přizpůsobení současným megatrendům jako digitalizace či elektromobilita

• Aktualizované finanční cíle se zaměřením na udržitelnou přidanou hodnotu

Strategický program ONE skupiny Rheinmetall vstupuje do nové fáze: Düsseldorfský technologický koncern pokračuje v systematické transformaci svojí firemní sktruktury tak, aby se z něho stala plně integrovaná technologická skupina sledující tři základní strategické cíle. 

Prvním je snížení podílu automobilových komponentů na celkovém obratu skupiny, a to zejména v segmentu produktů pro spalovací motory. Druhým cílem je dosažení úrovně ziskovosti nejméně 10 % ve vztahu k provozním maržím všech obchodních jednotek. Třetím cílem je pak průběžná správa celého portfolia skupiny tak, aby došlo k naplnění prvních dvou cílů. 

Zároveň se zruší současné rozdělení skupiny na automobilový a obranný segment, jakož i prostřednická holdingová společnost Rheinmetall AG, která se integruje do nové struktury.

Jak objasnil Armin Papperger, předseda představenstva a výkonný ředitel Rheinmetall AG: „Naší snahou je dát společnosti Rheinmetall jasný a jednotný profil. Spojením divizí automotive a obrany se otevírá prostor pro novou a důležitou kapitolu v historii celé firmy. Aktualizovaná vylepšená podniková struktura nám dává příležitost nejenom rozšířit celkové technologické spektrum firmy, ale zejména upevnit její pozici na globálních trzích. Vidíme, že máme velmi dobou výchozí pozici splnit všechny naše ambiciózní střednědobé cíle týkající se udržitelného růstu a vysoké ziskovosti.“

Nová struktura Rheinmetallu zahrnuje pět divizí; všechny budou přímo řízeny výkonnou radou společnosti Rheinmetall AG. Navržená reorganizace je zaměřená na podporu přenosu technologií mezi jednotlivými divizemi a vedena snahou soustředit se na budoucí technologie s výrazným potenciálem pro vytváření trvale přidané hodnoty. 

Pěti novými divizemi jsou: Zbraně & střelivo, Elektronická řešení, Systémy vozidel, Senzory & pohony a Materiály & obchod. V souladu s oznámením skupiny z léta 2020, které se týkalo přezkoumání strategických možností rozvoje bývalé divize Hardparts, bude obchodní jednotka pístů – zejména výroba malých a velkých pístů – fungovat pouze jako vedlejší činnost. 

Skupina Rheinmetall pověřila v procesu reorganizace poradenstvím globální investiční společnost Goldman Sachs. Počáteční výsledky budou předloženy výkonné radě Rheinmetallu AG ke kontrole v první polovině roku 2021.

V souladu se záměrem transformačního procesu a vzhledem k souvisejícímu očekávání růstu byly rovněž aktualizovány střednědobé finanční cíle skupiny. Tržby, které se v roce 2020 pohybovaly kolem 5,8 miliardy eur by se měly zvýšit přibližně na 8,5 miliardy eur do roku 2025. V budoucnu by měla provozní marže dosahovat alespoň 10 %, zatímco volný provozní cash-flow by se měl pohybovat v rozmezí 3 % až 5 % tržeb.

Vzhledem k rostoucímu významu bezpečnostních technologií a elektromobility je předpokladem, že tyto dvě oblasti přispějí k většímu podílu na tržbách skupiny. Procentní výše tržeb vztahujících se ke

spalovacím motorům bude upravena v souladu s novými tržními parametry. 

Skupina dále předpokládá, že do roku 2025 budou bezpečnostní technologie tvořit přibližně 70 % jejích tržeb v porovnání s rokem 2020, kdy představovaly cca 63 %. Další prognózou je předpoklad trvalého poklesu v segmentu spalovacích motorů z přibližně 30 % celkového dnešního prodeje skupiny na méně než 20 %. Nová struktura divizí již zohledňuje tyto okolnosti.

Do budoucna zůstane udržitelnost životního prostředí nedílnou součástí strategie skupiny:Rheinmetall AG hodlá být do roku 2035 CO2 neutrální. Spotřeba energie se má podstatně zmenšit a spotřeba vody snížit přibližně o 10 %. V hodnocení transparentnosti v oblastech týkajících se životního prostředí a sociální správy (ESG) jsou patrná neustálá zlepšení.  V budoucnu bude plnění cílů ESG součástí kompenzační politiky pro vyšší a střední management, což představuje přibližně 20 % dlouhodobých pobídek.