E-commerce se v Chebu daří. Tchibo zde rozšiřuje své distribuční centrum a dál rozvíjí potenciál města pro růst moderního byznysu.

16. února 2020, Cheb – Investor Accolade a stavitel průmyslových zón Panattoni zahájili již třetí fázi výstavby distribučního centra Tchibo v Chebu. V současné době druhá nejrozsáhlejší hala v ČR (73 000 m2) se rozšíří o dalších 30 000 m2 na 103 000 m2. Projekt navíc přinese další vlnu kvalifikovaných pracovních míst a nabídne tak pomocnou ruku pro ekonomickou krizí zasažený Karlovarský kraj. Předání budovy je v plánu do konce roku.

„Těší nás pozitivní vývoj našeho podnikání v oblasti e-commerce. V rámci restrukturalizace naší logistické sítě pokračujeme také v expanzi v Chebu. Chceme to využít především k lepšímu dosahu na rostoucí počet zákazníků, kteří mají zájem o kávu a spotřební zboží. Rádi bychom poděkovali společnostem Accolade / Panattoni a všem místním úřadům a partnerům za spolupráci založenou na dobrém partnerství při předchozím a věřím i budoucím rozvoji tohoto důležitého místa v naší logistické síti,“ říká Dr. Jens Köppen, CFO a člen představenstva odpovědný za Služby a Finance ve společnosti Tchibo Německo.

„Tchibo a Cheb k sobě patří a já jsem nesmírně rád, že se náš nájemce v této lokalitě neustále rozvíjí a pomáhá tak celému Karlovarskému kraji v přeměně z uhelného regionu do regionu s moderní ekonomikou. Tchibo je ve svém segmentu lídrem udržitelného rozvoje jak ze stránky byznysu, tak v odpovědném chování vůči světu kolem nás. Proto mě těší, že nová hala bude vzorem moderní infrastruktury pro podnikání. Přeci jen je nutné si uvědomit, že právě moderní segmenty jako logistika a e-commerce mohou přispět k modernizaci byznysu nejen v kraji, ale také v celé střední Evropě,“ komentuje Milan Kratina, CEO Accolade.

Distribuční centrum společnosti Tchibo v Chebu slouží ke skladování, vychystávání a rozesílání zboží, které si objednali zákazníci na internetu. Díky poslednímu rozšíření bude budova disponovat velkorysou kapacitou více než 50 000 paletových míst a měla by tedy obstát i v období nejtvrdších lockdownů či ve špičce před vánočními svátky. Hala zásobuje nejen český trh, ale také slovenský, polský, maďarský, rakouský, švýcarský a jihoněmecký.

„Nejnovější část budovy společnosti Tchibo vynikne řadou ekologických prvků, které na českém trhu logistických nemovitostí nejsou úplně běžné. Kromě moderních venkovních žaluzií a nabíjecích stanic pro elektromobily chystáme například na parkoviště místo klasické zámkové dlažby speciální zatravňovací rošty s funkcí zachytávání ropných látek, nebo nízkoemisní a vysoce účinné vytápění haly. I díky těmto parametrům bude nová hala aspirovat na ohodnocení „Excellent“ v rámci prestižní ekologické certifikace BREEAM New Construction dle nejnovějších standardů,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko. Také stávající provoz Tchibo prochází procesem certifikace BREEAM In Use v úrovni Excellent, který pomůže budovu přizpůsobit novým udržitelným standardům.

Distribuční centrum Tchibo provozuje logistická společnost DHL. „Od převzetí provozu distribučního centra Tchibo v průmyslové zóně v Chebu se nám podařilo zajistit špičkovou kvalitu služeb a podpořili jsme prosperující e-shop s kávou, kávovými výrobky, ale také s oděvy a dalším spotřebním zbožím. Jsem přesvědčen, že díky pokročilým technologiím, doplňkovým službám a rozsáhlému know-how jsme silným partnerem v dalším růstu a rozšiřování společnosti Tchibo. Jsme nesmírně hrdí na to, že jsme partnerem společnosti Tchibo a že je můžeme podporovat v obchodním růstu vedoucímu k dalšímu rozšíření skladu,“ dodal Filip Budík, výkonný ředitel, DHL Supply Chain Česká republika.

Chebská průmyslová zóna aktuálně zabírá cca 165 000 m2 a celkový počet zaměstnanců již překročil 3 000. Díky rychlému příchodu nových investorů v posledních letech se chebský park stal jedním z největších a nejatraktivnějších industriálních parků ve střední Evropě. 

Kontakt pro média: Jakub Splavec, e-mail: jakub.splavec@amic.cz, tel: +420 724 012 623

Pro Editory:

Accolade Holding, a.s. poskytuje prvotřídní infrastrukturu pro podnikání v Evropě. Nejčastěji pro nájemce světových značek z oblastí e-commerce, zpracovatelského průmyslu a logistiky. V České republice, Polsku, Německu a na Slovensku vlastní síť 29 industriálních parků s certifikací BREEAM zaručující udržitelný a šetrný přístup k životnímu prostředí. Do budoucna plánuje vybudovat polygon pro vývoj a certifikaci vozidel s autonomním řízením. Za více než devět let existence vytvořila společnost portfolio komerčních nemovitostí o rozloze přesahující 1,8 mil. m² v hodnotě téměř 1,219 mld. EUR. Neinvestuje pouze do výstavby nových projektů, ale také do revitalizace zanedbaných brownfieldů. V roce 2020 vzrostl jejich podíl v našem portfoliu na 37 %. Celková plocha obnovených lokalit je cca 670 000 m2. V roce 2014 založila skupina fond prvotřídních průmyslových nemovitostí Accolade Fund Sicav, do kterého mohou investovat kvalifikovaní investoři a podílet se tak na rozvoji moderního průmyslu. V roce 2017 koupila skupina provozovatele druhého nejfrekventovanějšího letiště v České republice, Brno-Tuřany. Dynamický růst a udržitelný rozvoj jsou pro Accolade prioritou. I díky tomu se skupina v roce 2019 stala nejrychleji rostoucí firmou v České republice dle prestižního žebříčku Financial Times. Za investice do nových environmentálních řešení v oboru průmyslových nemovitostí byla společnost v roce 2020 oceněna certifikací udržitelnosti BREEAM úrovně „Outstanding“. Budova v revitalizovaném areálu chebských strojíren se tak s rekordním skóre stala nejekologičtější industriální budovou na světě. Do budoucna plánuje Accolade vybudovat polygon pro vývoj a certifikaci vozidel s autonomním řízením, který bude sloužit jako centrum výzkumu a vývoje, kde budou působit ty největší kapacity z oboru. Skupina dlouhodobě podporuje dobročinné projekty a organizace. Vedle podpory hendikepovaným investuje do kultury, sportu, vědy i vzdělání. V lokalitách, kde působí, spolupracuje s městskými samosprávami a podporuje občanskou vybavenost a místní rozvoj. Cílem Accolade je být odpovědným partnerem, dobrým sousedem a celkově vytvářet z regionů, kde skupina působí, lepší místo pro život. Accolade klade důraz také na vytváření vhodných pracovních podmínek, podporu rovných příležitostí a zaměstnance motivuje a podporuje v osobním rozvoji. Více na http://www.accolade.eu. Data k 1. 10. 2020.

Panattoni Development Company je jednou z největších světových developerských společností v soukromých rukách a má v Severní Americe a Evropě 28 poboček, kde pracuje přes 400 zaměstnanců. Od zahájení činnosti ve střední Evropě v roce 2005 společnost dokončila dohromady přes 10 milionu m2 moderních průmyslových prostor v Polsku, České republice, Slovensku, Německu, a Velké Británii. Nabízí průmyslové, skladové i kancelářské plochy. Specializuje se na stavby na klíč (BTS build-to-suit), které přesně odpovídají požadavkům jednotlivých klientů. V současnosti je v procesu výstavby přes 1,7 milionů m2 průmyslových ploch.  Panattoni obhájila již po čtvrté za sebou pozici lídra evropského industriálního trhu. Mezi klíčové klienty patří společnosti jako Amazon, Coty Cosmetics, DSV, H&M, Intermarché, Leroy Merlin, ND Logistics, Still, Schenker, Selgros a Tesco. Kromě České republiky má Panattoni kanceláře také v Polsku, Velké Británii, Lucembursku, Německu, Španělsku, Nizozemí a na Slovensku.

ENGLISH VERSION:

E-commerce is thriving in Cheb. Here, Tchibo as a European omnichannel retailer expands its distribution center and further develops the city’s potential for the growth of the modern business.

February 16th 2020, Cheb – Real-estate investor Accolade and the builder of the industrial zones Panattoni have started the third phase of the construction of the Tchibo distribution center in Cheb. Currently, the second largest hall in the Czech Republic (73,000 sq m) will expand by another 30 000 sq m to 103,000 sq m. At the same time, the project will bring another wave of skilled jobs and thus offer a helping hand for the Karlovy Vary region affected by the economic crisis. The handover is scheduled for the end of this year.

“We are happy about the positive development of our e-commerce business. The redesign of our logistics network is continued in the expansion of our activities in Cheb. Tchibo would like to use this to better reach its growing number of customers with coffee and consumer goods. We would like to thank Accolade / Panattoni and the local authorities for the partnership-based cooperation in the previous and future development of this important location in the Tchibo logistics network,” says Dr. Jens Köppen, CFO and Board Member for Service & Finance at Tchibo Germany.

„Tchibo and Cheb belong together, and I am delighted that our tenant is constantly developing in this locality and thus helps the entire Karlovy Vary region in the transformation from a coal region to a region with a modern economy. In its segment, Tchibo is a leader in sustainable development both in terms of business and responsible behavior towards the world around us. Therefore, I am pleased that the new hall will be a role model of modern infrastructure for business. After all, it is necessary to realize that modern segments such as logistics and e-commerce can contribute to the modernization of business not only in the region but also in the whole of Central Europe,“ comments Milan Kratina, CEO of Accolade.

The Tchibo distribution center in Cheb is used for storage, picking and shipping of goods that customers have ordered on the Internet. Thanks to the latest expansion, the complete building will have a generous capacity of more than 50.000 pallet spaces, and should therefore withstand the toughest lockdowns or peak hours before the Christmas holidays. The hall supplies not only the Czech market but also the Slovak, Polish, Hungarian, Austrian, Swiss, and German market.

„The newest part of the Tchibo building stands out with several environmental elements that are not completely common in the Czech logistic property market. In addition to outdoor blinds and a charging station for electric cars, we are preparing, for example, special grass grates with the function of capturing oil substances instead of classic interlocking paving for the car park or low-emission and highly efficient hall heating. Thanks to these parameters, the existing and new hall will aspire to an “Excellent” rating within the prestigious BREEAM new construction environmental certification according to the latest standards,“ says Pavel Sovička, Managing Director of Panattoni for the Czech Republic and Slovakia. The existing Tchibo plant is also undergoing a BREEAM In Use certification process at the Excellent level, which will help the building to adapt to new sustainable standards.

The Tchibo distribution center is operated by the logistics company DHL. “Since we took over the operations of Tchibo distribution center in Cheb industrial zone, we managed to provide top service quality and we supported customer’s flourishing e-shop with coffee, coffee products, and also clothing and other consumer goods. I am convinced that with advanced technologies, complementary services, and extensive know-how, we are a strong partner in Tchibo’s further business growth and extension. We are extremely proud to be a partner for Tchibo company, supporting them in business growth resulting in an additional extension of the warehouse,” added Filip Budík, Managing Director, DHL Supply Chain Czech Republic.

The Cheb industrial zone currently occupies about 165 000 sqm and the total number of employees already exceeds 3,000. Thanks to the rapid arrival of new investors in recent years, the Cheb park has become one of the largest and most attractive industrial parks in Central Europe.