Stát bude rozhodovat o tom, jaký zahraniční investor smí vstoupit do české firmy

Praha, 22. dubna 2021 – Již za pár dní bude stát rozhodovat o tom, kdo ze zahraničí může investovat do české firmy. Od 1. května bude totiž povinné nechat určitý typ zahraničních investic posoudit Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Součástí nového zákona o prověřování zahraničních investic přitom kromě kontroly nad vojenským materiálem či kritickou infrastrukturou je kategorie, která zahrnuje cokoliv, co je „způsobilé ohrozit bezpečnost České republiky“. Experti poradenské skupiny Grant Thornton upozorňují, že není zřejmé, jaké investice sem budou spadat. Stát přitom bude mít na zpětné přezkoumání pět let a může zahraniční investici i zakázat. Nová pravidla se budou vztahovat i na všechny probíhající investice, které nebudou k 1. květnu zcela dokončené.

Zákon o prověřování zahraničních investic se týká zahraničních investorů, kteří mají sídlo mimo Evropskou unii nebo jejichž konečný vlastník pochází ze země mimo Evropskou unii. Řeší investice do firem podnikajících v oblasti vojenského materiálu nebo vybraného zboží dvojího užití, kam patří zboží primárně určené pro civilní použití, ale využitelné nebo zneužitelné i pro výrobu zbraní – například některé obráběcí stroje nebo chemikálie používané v civilním průmyslu. Zahrnuje i investice do kritické infrastruktury, celoplošných médií nebo jakýchkoliv jiných aktiv, investice do kterých by znamenala ohrožení pro Českou republiku.

U vojenského materiálu, zboží dvojího užití a kritické infrastruktury zákon vyžaduje předchozí povolení MPO. U celoplošných médií postačí předchozí konzultace, na základě které se MPO rozhodne, zda samo zahájí řízení o povolení předmětné investice. V případě jiných investic do jiných aktiv má investor možnost konzultaci navrhnout. Pokud tak neučiní, má MPO právo po dobu pěti let po dokončení transakce samo investici přezkoumat a v krajním případě i zakázat její další trvání a nařídit prodej předmětu investice.

„Kategorii jiných aktiv, u kterých by investice mohla znamenat ohrožení pro Českou republiku, vnímáme jako velmi problematickou, protože není vůbec jasné, kterých investic se bude zákon konkrétně týkat. Oblast ohrožení České republiky je široce obsáhlá a diskutabilní. Můžeme se pak dostat do absurdních situací, kdy investice do zdánlivě nevinného projektu, materiálu či služby bude vnímána jako ohrožující Českou republiku,“ říká Jiří Mačát, Grant Thornton Česká republika. „V případě, že investor nepožádá o zmíněnou konzultaci, a to třeba i z důvodu, že si nebyl vědom, že jeho investice do příslušné kategorie spadá, bude po dobu následujících pěti let nést riziko, že jeho investice může být následně zakázána,“ doplňuje.

Zákon se bude týkat třeba i již dříve řešených investic, u kterých byla podepsána smlouva, ale nebyly splněny odkládací podmínky. Pokud některé z firem aktuálně jednají o zahraniční investici, která by musela být dle nového zákona schvalována nebo konzultována, právní odborníci ze skupiny Grant Thornton silně doporučují ji dokončit do konce dubna. „V budoucnu bude nutné u každé investice, kde vystupuje investor mimo Evropskou unii, posuzovat, zda nespadá do některé z definovaných kategorií povolovaných investic, a pokud nikoliv, zda je na místě žádat pro vyloučení budoucích rizik MPO o preventivní konzultaci,“ vysvětluje Jiří Mačát, Grant Thornton Česká republika.

Celé řízení přitom může trvat půl roku i déle. Výsledkem pak může být povolení investice, podmíněné povolení nebo její zákaz. Investoři se mohou proti rozhodnutí MPO bránit jen v rámci správního soudnictví. Podaná žaloba přitom ale nemá odkladný účinek. Za porušení povinností hrozí zahraničnímu investorovi pokuta až do výše 1 nebo 2 % čistého celkového obratu za jeho poslední ukončené účetní období.