Mladí Evropané nakupují více padělaných výrobků a nadále využívají pirátský obsah

  • Více než polovina (52 %) dotázaných Evropanů ve věku od 15 do 24 let uvedla, že za uplynulých 12 měsíců zakoupili na internetu alespoň jeden padělaný výrobek, ať už záměrně, nebo omylem, a třetina (33 %) uvedla, že využívali digitální obsah z nelegálních zdrojů.
  • Podíváme-li se na ty, kteří takto jednali záměrně, 37 % z nich zakoupilo padělaný výrobek a 21 % používalo, přehrávalo, stahovalo nebo streamovalo obsah z nelegálních zdrojů.
  • V Česku zakoupilo záměrně padělek 24 % mladých lidí – což je nejnižší procentní podíl v EU – a 27 % vědomě využívalo pirátský obsah.
  • Na druhou stranu 60 % mladých Evropanů uvedlo, že upřednostňuje přístup k digitálnímu obsahu z legálních zdrojů, zatímco v roce 2019 to bylo jen 50 %. V Česku tento procentní podíl činí 56 % mladých lidí.
  • Cena a dostupnost jsou i nadále hlavními faktory pro nákup padělků a digitální pirátství, ale stále důležitější je také vliv vrstevníků a společnosti.
  • K hlavním odrazujícím faktorům patří kybernetické hrozby, kybernetické podvody a dopad na životní prostředí.

Srovnávací přehled výsledků v oblasti duševního vlastnictví a mládeže z roku 2022, který dnes zveřejnil Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), poskytuje aktuální informace o chování mladých lidí s ohledem na porušování práv duševního vlastnictví v období po pandemii.

Průzkum se zaměřuje na oba aspekty porušování práv duševního vlastnictví: trendy u mladých lidí, pokud jde o nákup padělaného zboží, a trendy, pokud jde o využívání pirátského obsahu, a zároveň hodnotí trendy od roku 2016.

Více než polovina (52 %) dotazovaných mladých lidí zakoupila v uplynulých 12 měsících – úmyslně nebo omylem – alespoň jeden padělaný výrobek on-line a třetina (33 %) využila nezákonný obsah on-line.

Nákup padělků

Nový průzkum zkoumající situaci po pandemii potvrdil, že si jeden nebo několik padělaných výrobků záměrně zakoupilo 37 % mladých lidí, což představuje významný nárůst ve srovnání s předchozími výsledky (14 % v roce 2019). Tento údaj se liší zejména v závislosti na dané zemi, přičemž nejvyšší procento je v Řecku (62 %) a nejnižší v Česku (24 %).

Mezi padělané výrobky, které mladí lidé nejčastěji záměrně kupují, patří oděvy a doplňky (17 %), dále obuv (14 %), elektronická zařízení (13 %) a hygiena, kosmetika, osobní péče a parfémy (12 %).

Také se však stává, že mladí lidé jsou při nákupu padělků uváděni v omyl: nezáměrný nákup padělaných výrobků činí také 37 %() a respondenti přiznali, že měli potíže odlišit pravé zboží od padělků; 48 % si takovéto výrobky nekoupilo nebo si nebyli jisti.

Internetové pirátství

Pokud jde o digitální obsah, u mladších generací je stále běžnější využívání obsahu z legálních zdrojů; 60 % respondentů uvedlo, že v uplynulých 12 měsících nepoužili, nehráli, nestahovali ani nestreamovali obsah z nelegálních zdrojů ve srovnání s 51 % v roce 2019 a 40 % v roce 2016, čímž se tento trend potvrzuje.

Záměrné pirátství však zůstává stabilním jevem, neboť 21 % mladých spotřebitelů (každý pátý) přiznalo, že během uplynulých 12 měsíců vědomě využívali pirátský obsah. Významná část mladých lidí byla při využívání pirátského obsahu uvedena v omyl; 12 % využívalo pirátský obsah omylem a 7 % neví. Hlavním druhem pirátského obsahu byly filmy (61 %) a televizní seriály (52 %), po nichž následovala hudba (36 %), a to především prostřednictvím specializovaných internetových stránek, aplikací a kanálů sociálních médií.

S ohledem na nové výsledky výkonný ředitel úřadu EUIPO Christian Archambeau řekl:

Toto třetí vydání srovnávacího přehledu výsledků v oblasti duševního vlastnictví a mládeže, které bylo zveřejněno během Evropského roku mládeže, potvrzuje trendy zjištěné v předchozích vydáních a nabízí hlubší pochopení názorů a postojů mladých lidí. V době, kdy výrazně roste elektronický obchod a digitální spotřeba, představuje nárůst záměrného i nezáměrného nákupu padělaného zboží znepokojivý trend. Pirátství není na ústupu, i když mladí spotřebitelé stále více upřednostňují obsah z legálních zdrojů. Tato nová analýza poskytuje cenný nástroj, který zúčastněným stranám, tvůrcům politik a také pedagogům a organizacím občanské společnosti pomůže při koncipování osvětových iniciativ, které mají podpořit informovaná rozhodnutí našich mladých občanů a spotřebitelů.

Hlavní faktory, které ovlivňují nákup padělků a využívání pirátského obsahu

Ačkoliv cena a dostupnost jsou i nadále hlavními důvody pro nákup padělaných výrobků a záměrné využívání pirátského obsahu, stále významněji se projevují sociální vlivy, jako je chování rodiny, přátel nebo známých.

Mezi další faktory patří nezájem o to, zda je výrobek padělaný (nebo zda je zdroj obsahu nezákonný), nespatřování rozdílu mezi původními a padělanými výrobky a snadnost nalezení nebo objednání padělaných výrobků na internetu. Jeden z deseti respondentů zmínil doporučení influencerů nebo slavných lidí.

Co mladé lidi přiměje, aby se nad svým rozhodnutím zamysleli?

Pokud jde o produkty i digitální obsah, mladí lidé uvedli jako důležité faktory, které by omezily jejich chování, rizika kybernetických podvodů hrozící jim osobně a kybernetické hrozby. Dotazovaní mladí lidé nyní rovněž častěji zmiňují lepší chápání negativních dopadů na životní prostředí nebo na společnost.

POZNÁMKA PRO REDAKTORY

Studie z roku 2022 navazuje na první a druhé vydání srovnávacího přehledu výsledků v oblasti duševního vlastnictví a mládeže, který byl zveřejněn v letech 2016 a 2019. Cílem výzkumu je pochopit názory a chování mladých lidí, pokud jde o duševní vlastnictví, při využívání digitálního obsahu nebo při nákupu fyzického zboží. Kvantitativní analýza za rok 2022 byla provedena na vzorku celkem 22 021 mladých lidí ve věku 15–24 let ve 27 členských státech EU, a to od 7. do 28. února 2022. Srovnávací přehled v oblasti mládeže za rok 2022 obsahuje kvantitativní a kvalitativní poznatky o postojích a chování mladých spotřebitelů a hodnotí trendy od předchozí studie v roce 2019. Zabývá se rovněž novými oblastmi, a pomáhá tak zúčastněným stranám a tvůrcům politik uzpůsobit na míru vývoj politik a rozvíjet příslušné osvětové iniciativy.

O ÚŘADU EUIPO

EUIPO je jedna z největších decentralizovaných agentur EU a sídlí ve španělském Alicante. Úřad EUIPO, který byl v roce 2021 ohodnocen jako nejinovativnější úřad pro duševní vlastnictví na světě, spravuje zápisy ochranných známek Evropské unie (OZEU) a zapsaných průmyslových vzorů Společenství, které poskytují ochranu duševního vlastnictví ve všech členských státech EU. Spolupracuje rovněž s vnitrostátními a regionálními úřady pro duševní vlastnictví v EU a provozuje Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví.

Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví bylo zřízeno v roce 2009 a jeho účelem je podporovat ochranu a prosazování práv duševního vlastnictví a pomáhat v boji proti rostoucí hrozbě porušování práv duševního vlastnictví v Evropě. Středisko bylo 5. června 2012 převedeno pod správu úřadu EUIPO nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 386/2012 – letos tedy oslavíme desáté výročí od tohoto kroku.