Pět let evropské podpory českých podniků v Číně

Pevninská Čína patří mezi významné obchodní partnery Česka a práva duševního vlastnictví jsou pro rozvoj tohoto obchodu jedním z určujících faktorů.

IP Key China je dlouhodobý projekt řízený Evropskou komisí, který provádí a spolufinancuje Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Poskytuje významnou podporu pro spolupráci v oblasti duševního vlastnictví a politický dialog mezi EU a Čínou s cílem vytvořit rovné podmínky pro držitele práv z EU.

Evropa vyváží technologie a know-how, ale pokud nebudou chráněny, mohou se podniky EU stát obětí protiprávního jednání. Ochrana a prosazování práv duševního vlastnictví je pro podniky EU, které chtějí expandovat na nové trhy, velkou výzvou.

V roce 2021 dosahoval vývoz z Česka hodnoty 2,463 miliardy EUR, přičemž se jednalo hlavně o strojní zařízení a dopravní prostředky – zejména telekomunikační přístroje a přístroje pro nahrávání zvuku, kancelářské přístroje a specializované stroje pro konkrétní odvětví – za 1,452 miliardy EUR (59 % vývozu do Číny), různé průmyslové výrobky v hodnotě 424 milionů EUR (17 % vývozu do Číny) a suroviny – zejména buničinu a odpadní papír, korek a dřevo – za 258 milionů EUR (10 % vývozu do Číny).

K 1. lednu 2020 bylo v platnosti 1,6 milionu zápisů ochranných známek Evropské unie (OZEU) obsahujících více než 4,4 milionu souvisejících tříd výrobků a služeb, přičemž průměrné roční tempo růstu činilo 5,6 % (2010–2019). Většina přihlášek OZEU i nadále pocházela z EU, jejíž průměrný podíl na celkovém počtu přihlášek činil 68,3 %. V čele stálo Německo jako země s nejvyšším počtem přihlášek v EU a ve světě, následované dalšími velkými ekonomikami EU, jako jsou Itálie, Španělsko a Francie. Informace o Česku jsou k dispozici zde.

Výkonný ředitel úřadu EUIPO Christian Archambeau zhodnotil úspěchy úřadu těmito slovy:

„Během posledních pěti let stál projekt IP Key China na straně podnikatelů, malých a středních podniků, výzkumných pracovníků a tvořivých inovátorů a pomáhal jim chránit duševní vlastnictví, díky němuž má jejich podnikání v Číně jistou budoucnost. Těšíme se na to, že budeme i nadále hrát důležitou úlohu při posilování mechanismu dialogu v oblasti duševního vlastnictví, který je zásadním aspektem pro zlepšení transparentnosti a předvídatelnosti systémů duševního vlastnictví.“

Projekt doplňuje iniciativu Dialog a pracovní skupina pro otázky duševního vlastnictví mezi EU a Čínou, kterou koordinuje EU a Čína. V souladu s ní tyto činnosti účinně prosazovaly zájmy podniků EU prostřednictvím dosahování pokroku při jednáních s Čínou o tom, jak řešit konkrétní problémy související s právy duševního vlastnictví.

Výkonný místopředseda a komisař pro obchod Valdis Dombrovskis u příležitosti 9. hospodářského a obchodního dialogu na vysoké úrovni mezi EU a Čínou v červenci 2022 uvedl:

„Je důležité zajistit náležité rovné podmínky pro podniky z EU působící v Číně. EU a Čína jsou klíčovými obchodními partnery a musíme pokračovat v našem dialogu, abychom zajistili větší sbližování Číny s normami EU a mezinárodními normami v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví.“

Úspěchy

V posledních pěti letech se činnost projektu IP Key China zaměřovala na usnadnění přístupu na trh pro firmy, podniky a inovátory z EU prostřednictvím spolupráce s čínskými orgány, sdruženími podniků a dalšími veřejnými a soukromými zúčastněnými stranami. Tohoto pokroku bylo dosaženo díky zlepšení chápání trhu a lepšímu provádění právních předpisů v oblasti duševního vlastnictví a systémů prosazování práv duševního vlastnictví v Číně.

Důkladná vyhodnocení čínských právních předpisů vypracovaná v rámci projektu IP Key China objasnila hlavní rozdíly oproti obdobným právním předpisům v oblasti duševního vlastnictví v EU. Analýza zahrnovala širokou škálu aspektů, jako jsou reakce na padělání a pirátství, postupy pro řešení sporů v oblasti duševního vlastnictví, obecné prosazování práv duševního vlastnictví a informace, které byly předány evropským podnikům.

Prostřednictvím projektu došlo také k dalšímu prohloubení spolupráce s Čínou po podpisu dvoustranné dohody mezi EU a Čínou o ochraně 100 evropských zeměpisných označení v Číně a 100 čínských zeměpisných označení v EU.

Projekt IP Key China rovněž významně přispěl k integraci údajů o ochranných známkách zpřístupněných čínskou národní správou duševního vlastnictví (CNIPA), díky čemuž bylo do nástroje pro vyhledávání ochranných známek a databázi „TMview“ zahrnuto více než 32 milionů čínských ochranných známek. V roce 2020 podepsaly úřad EUIPO a úřad CNIPA dohodu o výměně informací o ochranných známkách a dohodly se na vzájemné výměně údajů o čínských národních ochranných známkách a o ochranných známkách Evropské unie.

Kromě toho byla uspořádána řada seminářů a akcí a podniky v EU dostaly příležitost absolvovat bezplatná on-line in prezenční školení poskytovaná odborníky na oblast duševního vlastnictví a získaly zdarma přístup k souvisejícím publikacím, informačním přehledům o čínském trhu a případovým studiím. Od roku 2008 také funguje nepřetržitě dostupná asistenční služba zaměřená na oblast duševního vlastnictví v Číně určená malým a středním podnikům (China IP SME Helpdesk), která odpovídá na konkrétní dotazy, aby malým a středním podnikům, které působí na čínském trhu nebo mají v úmyslu na něj vstoupit, poskytovala pomoc v oblasti duševního vlastnictví.

Proč Čína?

Pevninská Čína je jedním z klíčových obchodních partnerů EU a práva duševního vlastnictví jsou jedním z určujících faktorů pro podniky z EU, které s Čínou obchodují.

V roce 2021 byla Čína třetím největším partnerem z hlediska vývozu zboží z EU (10,2 %). Podniky z EU do Číny vyvezly zboží v hodnotě 223,4 miliardy EUR, přičemž tento obchod zahrnoval zejména strojní zařízení a vozidla (52 % vývozu do Číny), jiné průmyslové výrobky (20 %) a chemické látky (15 %). Třemi nejvýznamnějšími vývozci do Číny v EU byly Německo (104,655 miliardy EUR), Francie (24,028 miliardy EUR) a Nizozemsko (15,906 miliardy EUR).

Spolupráce EU s Čínou v oblasti obchodu se řídí strategickým výhledem EU z roku 2019, který podporuje reciprocitu, rovné podmínky a spravedlivou hospodářskou soutěž.

Výzvy

V posledních letech bylo dosaženo významného legislativního pokroku. K tomu výrazně přispěly mechanismy dialogu, zapojení velkých sítí zúčastněných stran a projekt IP Key China. V mnoha oblastech ochrana a prosazování práv duševního vlastnictví stále nejsou dostatečně účinné a přetrvávají problémy, jako je nedostatečná transparentnost a nedostatečné prosazování práv duševního vlastnictví. Vážné obavy panují zejména v souvislosti s výkladem požadavků na patentovatelnost, absencí dostatečné právní ochrany proti přihláškám ochranných známek podaným ve zlé víře a ochranou obchodního tajemství. Stále palčivěji se projevujícím problémem je zajištění spravedlivého a nediskriminačního zacházení ve věcech týkajících se hospodářské soutěže zahájených proti zahraničním držitelům práv.

Budoucnost

Další fáze projektu IP Key China se zaměří na ještě větší sbližování čínských, unijních a mezinárodních norem v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví s větším důrazem na aspekty prosazování práva. Pozornost bude rovněž věnována posílení partnerství a strategické angažovanosti s podniky působícími v Číně, jakož i s průmyslovými sdruženími. Cílem budoucího úsilí bude také zajistit větší zapojení odvětvových institucí v EU a jejích členských státech do vzájemných diskusí s jejich čínskými protějšky o tématech společného zájmu.

PROČ DŮRAZ NA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Duševní vlastnictví je jedním z klíčových faktorů konkurenceschopnosti podniků ve světovém hospodářství. Zajišťuje návratnost investic do inovací a je obzvláště důležité pro malé a střední podniky při internacionalizaci jejich podnikání, ale tyto podniky často mají omezený čas a zdroje a omezené znalosti ohledně toho, jak hodnotné může být duševní vlastnictví pro jejich podnikání. Akční plán pro duševní vlastnictví z roku 2020 má navíc za cíl posílit hospodářskou odolnost a oživení EU tím, že tvůrčím a inovativním odvětvím v EU umožní, aby si udržela své vedoucí postavení ve světě, a tím, že urychlí ekologickou a digitální transformaci Evropy.

Práva duševního vlastnictví mají zásadní význam pro ochranu inovací před konkurenty a duševní vlastnictví je jedním z důležitých zdrojů peněžních toků prostřednictvím licenčních smluv nebo prodeje duševního vlastnictví, jakož i jedním z významných motivačních faktorů při lákání investorů. Studie zveřejněná v roce 2019 úřadem EUIPO a Evropským patentovým úřadem (EPO) dokládá, že odvětví intenzivně využívající práva duševního vlastnictví se podílela na celkové hospodářské činnosti (HDP) v EU z téměř 45 %, což odpovídá hodnotě 6,6 bilionu EUR. Představovala také 96 % vývozu zboží z EU do světa. Rozmach elektronického obchodování v důsledku pandemie přinesl složité problémy podnikům a tvůrcům politik, kteří se museli vypořádat s exponenciálním nárůstem on-line padělání a pirátství. Jak uvádí studie, tyto případy se týkají různých druhů práv duševního vlastnictví, jako jsou patenty, ochranné známky, autorská práva a nekalá hospodářská soutěž.

O ÚŘADU EUIPO

EUIPO je jedna z největších decentralizovaných agentur EU a sídlí ve španělském Alicante. Úřad EUIPO, který byl v roce 2021 ohodnocen jako nejinovativnější úřad pro duševní vlastnictví na světě, spravuje zápisy ochranných známek Evropské unie (OZEU) a zapsaných průmyslových vzorů Společenství, které poskytují ochranu duševního vlastnictví ve všech členských státech EU. Spolupracuje rovněž s vnitrostátními a regionálními úřady pro duševní vlastnictví v EU a provozuje Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví.

Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví bylo zřízeno v roce 2009 a jeho účelem je podporovat ochranu a prosazování práv duševního vlastnictví a pomáhat v boji proti rostoucí hrozbě porušování práv duševního vlastnictví v Evropě. Středisko bylo dne 5. června 2012 převedeno pod správu úřadu EUIPO nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 386/2012 – letos tedy oslavíme desáté výročí od tohoto kroku.

O PROJEKTU IP KEY CHINA
IP Key China je projekt EU vytvořený v roce 2017 s cílem posílit spolupráci mezi EU a Čínou v oblasti duševního vlastnictví. Je spolufinancován Evropskou komisí a úřadem EUIPO a na operativní úrovni je prováděn úřadem EUIPO prostřednictvím úzké spolupráce s čínskými zúčastněnými stranami a za účasti průmyslu, akademické obce a donucovacích a soudních orgánů. Projekt IP Key China podporuje dvoustranný dialog na téma duševního vlastnictví prostřednictvím široké škály aktivit.