Organizace Greenpeace se odvolala proti povolení k těžbě Lesů ČR na území krušnohorských bučin

Praha/Litvínov – 18. srpna 2022: Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl ve věci těžby ve státních lesích u Litvínova a Telnice. Plán těžby krajský úřad sice výrazně omezil, přesto některé aspekty povolení považuje organizace Greenpeace za problematické, a proto se dnes proti povolení odvolala k Ministerstvu životního prostředí. Dotčené lesy se nacházejí v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří, která dosud nemá status chráněného území. Jedná se o tytéž lesy, v nichž Lesy ČR letos na jaře vykácely přes 200 let staré vzácné buky bez platného povolení,. Nelegální kácení na podnět Greenpeace řeší Česká inspekce životního prostředí a obchod s nelegálně vytěženým dřevem prošetřuje Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. [1]

Oproti původní žádosti Lesů ČR z prosince minulého roku byla těžba po námitkách Greenpeace výrazně omezena. Krajský úřad tak zachránil od pokácení minimálně stovky stromů starších 130 let. Kraj také provedl podrobný průzkum situace včetně šetření na místě, díky čemuž došlo k lepšímu zhodnocení situace, a nařídil ponechávat v lese mrtvé dřevo. V plném rozsahu povolil těžbu z bezpečnostních důvodů pouze okolo silnic a domů. Naopak zcela zamítnuto bylo kácení v oblasti budoucí přírodní památky Pekelské údolí.

U ostatních porostů byla těžba snížena na 10 % objemu dřeva, oficiálním důvodem je tzv. obnovní těžba, která má údajně lesu pomoci. Greenpeace obnovní těžbu kritizuje, neboť lesy jsou podle expertů schopny obnovovat se samy bez zásahů lidí. Každá těžba naopak kromě ztráty stromů vede také k poškození celé lokality a v místech, která jsou bohatá na biodiverzitu, vede i ke ztrátě stanovišť vzácných a chráněných druhů ptáků, netopýrů a brouků. Dotčené bukové lesy jsou přitom velmi staré, všechny jsou starší než 130 let a fungují jako centrum biodiverzity, ve kterém žijí vzácné a chráněné druhy ptáků, netopýrů, hmyzu a dalších skupin živočichů. Takové porosty jsou v Česku velmi vzácné a tvoří jen 5 % všech lesů. 

Kromě obnovní těžby kritizuje Greenpeace těžbu především ve dvou lokalitách mezi obcemi Meziboří a Litvínovem, které jsou hojně navštěvovány místními obyvateli. Těžba se má týkat třetiny jedné lokality (253 stromů) a poloviny druhé (257 stromů), důvodem má být bezpečnost návštěvníků lesa. Není zde ale žádné podrobné odůvodnění, proč má těžba v unikátních lesích nad 150 let věku probíhat zrovna navrženým způsobem. Greenpeace navrhuje podrobný průzkum obou lokalit, aby na místě mohlo co nejvíce stromů zůstat. V lesích platí z hlediska bezpečnosti povinnost udržovat pouze oficiální cesty, například turisticky značené, k masivnímu kácení v daných lokalitách tak Greenpeace nevidí důvod.

Greenpeace také kritizuje úřad, že připouští vykácení dutinových stromů, v nichž žijí chráněné druhy. Narušování stanovišť chráněných druhů je totiž nezákonné a musí na něj být výjimka ze zákona, nebo musí být zakázáno. To se v případě povolení pro Lesy ČR nestalo. [1]

Nikol Krejčová, koordinátorka kampaně za záchranu bučin, Greenpeace říká:
”Je dobře, že se krajský úřad začal více zabývat poškozením krušnohorských bučin a rozhodl se v něm dále nepokračovat. V minulých letech se v této evropsky významné lokalitě kácelo na mnoha místech, a to často i holosečně. Takovou praxi je nutné zastavit, abychom unikátní staré bučiny nezničily. Oceňujeme, že v případě Lesů ČR kraj výrazně omezil těžbu. Ale odvoláváme se proti veškeré těžbě, která není odůvodněná bezpečností. Je totiž podle nás zbytečná a vede pouze k dalšímu narušení místních unikátních lokalit. Nesouhlasíme především s masivním kácením lesů mezi obcemi Meziboří a Litvínov, kde má jít k zemi na některých místech až polovina stromů.”

Poznámky:

[1]
https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/16729/lesy-cr-ilegalne-vykacely-stare-buky-v-krusnych-horach-greenpeace-navrhuje-pokutu-a-zakaz-tezby-v-okoli/ 

[2]
Viz rozhodnutí ve věci vydání závazného stanoviska k zásahům Krajského úřadu Ústeckého kraje z 3.8. 2022 R, strana 11: 

“Zároveň by měly být šetřeny stromy s aktuálně přítomnými dutinami, a to zejména dutinami při bázi kmene s vyvinutým trouchem, tedy primárních biotopů kovaříka fialového, který je předmětem ochrany EVL. Obecně těžba doupných stromů využívané k hnízdění ptáky a dalšími organismy, jako je saproxylický dutinový hmyz, netopýři ad., není omezována, a to z toho důvodu, že staré porosty v EVL obecně obsahují potenciálně velký podíl takových stromů. Dutiny jsou však často vysoko v korunách a jejich stav a osídlení tak zpravidla není možné reálně ověřit.”