Bezpečnostní rizika nejsou průběžně monitorována, odhalil průzkum společnosti Deloitte

New York/Praha, 8. října 2012 – Méně než 25 % vrcholových manažerů v USA uvádí, že jejich firma průběžně monitoruje bezpečnostní rizika. Většina respondentů očekává, že globální ekonomické prostředí zůstane do roku 2015 největším zdrojem bezpečnostních rizik a více než jeden ze čtyř manažerů (27 %) předpovídá, že stále důležitější roli budou hrát bezpečnostní rizika spojená se sociálními médii. (TZ)

Uvádí to studie společnosti Deloitte a Forbes Insights nazvaná „Následný otřes – přizpůsobování se novému světu řízení rizik“ (Aftershock: Adjusting to the New World of Risk Management).

Více než jedna třetina (41 %) respondentů uvedla, že v průběhu příštích tří let považuje za nejdůležitější zdroj rizika globální ekonomické prostředí, a téměř třetina do této kategorie zařadila veřejné výdaje a státní rozpočet. Necelá třetina respondentů (30 %) se obává regulatorních změn a 27 % sociálních médií a finančního rizika. K hlavním oblastem, které vyvolávají znepokojení v souvislosti se zvýšením volatility během příštích tří let, patří finanční riziko (66 % respondentů), strategické riziko (63 %) a provozní riziko (58 %).

„Sociálním médiím ještě před pár lety nikdo nevěnoval pozornost a dnes jsou mezi pěti největšími zdroji bezpečnostních rizik – na stejné úrovni jako finanční riziko,“ uvádí Henry Ristuccia, partner, který má v Deloitte na starost regulatorní záležitosti a rizika.

„Rychlý vzestup počtu uživatelů sociálních sítí s sebou nese celou řadu bezpečnostních otázek, kterými se musí společnosti intenzivně zabývat. Nejedná se jen o zabezpečení soukromí a osobních informací, ale z pohledu firem jde zejména o ochranu interních informací, které mohou být zneužity prostřednictvím sociálních sítí,“ říká Vlastimil Červený, manažer společnosti Deloitte odpovědný za oblast služeb ICT bezpečnosti.

„Pokud dojde v důsledku nedostatečných preventivních opatření k úniku citlivých údajů, mohou společnosti hrozit znatelné pokuty,“ dodává Štefan Šurina, právník a specialista na ICT právo v Ambruz & Dark/Deloitte Legal.

Více než 50 % dotázaných se domnívá, že volatilita regulatorního, technologického a geopolitického rizika poroste, 55 % dotázaných manažerů uvedlo, že jejich organizace během příštích 12 měsíců svůj přístup k riziku přehodnotí. Přibližně devět z 10 respondentů (91 %) uvedlo, že plánují v příštích třech letech svůj přístup k řízení rizik v určité formě reorganizovat.

Na otázku, jak toho chtějí dosáhnout, většina dotázaných (52 %) odpověděla, že ve svých organizacích budou řízení rizik věnovat větší pozornost. K dalším klíčovým oblastem patří reorganizace procesů řízení rizik (39 %), další školení pro zaměstnance (37 %), zavedení nové technologie (31 %) a začlenění rizika do strategického plánování (28 %).

I přes pokrok v oblasti technologií souvisejících s riziky a obavy z proměnlivosti rizik z průzkumu vyplynulo, že automatizované nástroje i nástroje používané pro průběžné sledování rizika jsou využívány nedostatečně. Sledování se provádí většinou periodicky – měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo jednou za rok.

„Na základě zjištění průzkumu a jednání s klienty se domníváme, že technologie má potenciál hrát při řízení rizik průlomovou roli, nicméně řada společností v této oblasti stále zaostává,“ doplňuje Mark Carey, partner společnosti Deloitte v USA a vedoucí pro služby v oblasti řízení a správy a strategií řízení rizik v komerčním a veřejném sektoru. „Je dobrým signálem, že více než polovina respondentů uvedla, že jejich společnosti plánují investice do průběžného sledování rizik, a dostupné nástroje by jim měly pomoci nejen celkově řídit rizika, ale s postupem času také zvyšovat efektivitu a snižovat náklady,“ pokračuje Mark Carey.

Další zjištění průzkumu:

  • Z řízení rizik se stala otázka, kterou by se mělo zabývat nejvyšší vedení firem. Čtvrtina dotázaných (26 %) uvedla, že hlavní odpovědnost za celkové řízení rizik by měl nést generální ředitel, 23 % tuto odpovědnost přiřazuje finančnímu řediteli nebo vedoucímu oddělení „treasury“. Zajímavé je, že ředitel pro řízení rizik nebo vedoucí oddělení řízení rizik byl s 19 procenty uváděn až na třetím místě.
  • Automatizované systémy a procesy řízení rizik – kontrolní výkaznictví pro zainteresované osoby na nejvyšších pozicích, analýza dat a sebehodnocení nejčastěji kombinují manuální a automatizované procesy. 28 % respondentů uvedlo, že jsou jejich společnosti v procesu automatizace vykazování rizik.
  • Rozpočty pro řízení rizik zůstanou podle očekávání stabilní. Respondenti uvedli, že strategické a technologické riziko představují dvě oblasti, kde se rozpočty nejvíce zvýší. Přibližně 50 % respondentů se vyjádřilo, že očekává minimální změnu rozpočtů pro řízení rizik ve všech oblastech. Méně než 15 % dotázaných ze všech oblastí rizik si myslí, že rozpočty na řízení rizik se během příštích tří let sníží.

O průzkumu

Tato zpráva vychází z průzkumu 192 výkonných ředitelů v USA z oblasti výroby spotřebitelského a průmyslového zboží, věd o živých organismech, zdravotnictví, technologií, médií a telekomunikací. Průzkum prováděl ve Spojených státech Forbes Insights ve spolupráci se společností Deloitte. Přibližně jedna čtvrtina respondentů byla ze společností s výnosy od jedné miliardy do pěti miliard USD, čtvrtina ze společností s výnosy od pěti do 10 miliard USD, třetí čtvrtina s výnosy mezi 10 a 20 miliardami USD a zbytek tvořily společnosti s výnosy více než 20 miliard USD.

Největší skupinu respondentů (65) představovaly osoby na pozicích výkonný viceprezident/viceprezident nebo ředitel, druhou největší skupinu (49) tvořili generální ředitelé, prezidenti a výkonní ředitelé a v další skupině byli finanční ředitelé/vedoucí treasury a manažeři pro oblast účetnictví a finančního výkaznictví (26). Jejich hlavní funkční oblastí byly finance (93) a řízení společnosti (81).

O Forbes Insights

Forbes Insights (www.forbes.com/insights) je oddělení pro strategický výzkum Forbes Media, vydavatele časopisu Forbes a Forbes.com. Forbes Insights využívá vlastní databáze členů nejvyššího vedení společností, jež patří ke společenství Forbes, a jeho výzkumy zahrnují širokou škálu zásadních podnikatelských otázek, včetně řízení talentů, marketingu, finančního srovnávání, rizik a regulace, malých a středních podniků a dalších oblastí.