CCA zavedlo ekonomický systém na CzechTourism

Agentuře CzechTourism byl dodán a úspěšně implementován ekonomický informační systém IRAP. Tento informační systém řeší evidenci a zpracování všech standardních účetních dokladů zpracovávaných v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích. (TZ)

Hlavní přínos zavedení ekonomického informačního systému IRAP i na podřízenou organizaci Ministerstva pro místní rozvoj spočívá ve sjednocení formátu dat do stejné struktury, která umožní zasílat data mezi účetními jednotkami. Jedná se o data schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření a účetní výkazy. Účetní výkazy bude možné ve stejné struktuře zasílat nejen mezi účetními jednotkami, ale zejména do Státní pokladny. Dále umožní nastavit vhodné postupy pro budoucí konsolidaci účetních výkazů za dílčí konsolidační celek státu (kapitola MMR). Konsolidace je v současné době připravována na Ministerstvu financí. S konsolidací je spojena i nemalá úspora finančních prostředků na zajištění konsolidace (sestavení konsolidačních výkazů), protože pokud budou mít všechny konsolidované účetní jednotky stejný účetní SW, bude zajištěna výměna dat a tudíž podstatně ulehčena celá konsolidace.

„Jako hlavní výhodu práce s novým systémem vnímáme sledování schváleného, upraveného a disponibilního rozpočtu pro interní rozpočtové položky a rozpočtové položky IOP. Samotné nasazení systému, jeho spuštění a proškolení zaměstnanců proběhly bez větších komplikací, řekla o implementaci Ing. Andrea Gregorová, ředitelka pro ekonomiku a interní služby z agentury CzechTourism.

Použité technologie

Vzhledem k požadavkům na robustnost, spolehlivost a zabezpečenost celého řešení byla použita databáze Oracle. Ochrana dat je zajištěna dynamickými přístupovými právy, tj. uživatelskými rolemi, které jsou definovány a přidělovány jednotlivým uživatelům správcem systému.

Výhody systému IRAP

Garantovaná aktualizace v souladu se změnami legislativy.

Operativnost při řešení speciálních požadavků a změn – přítomnost autorů projektu i programů, dokonalá znalost systému.

Trvalý vývoj v souladu s rozvojem možností technologií.

Agentura CzechTourism

Agentura CzechTourism je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a jež vyvíjí svou činnost v souladu s cíli zřizovatele, zřizovací listinou a platným statutem. Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice.

O společnosti CCA Group a.s.

Společnost CCA Group a.s. je předním poskytovatelem řešení v oblasti správy dokumentů, systémové integrace, zakázkového vývoje a Business Intelligence ve státním a komerčním sektoru. Na trhu IT služeb a řešení působí více než 22 let a je stabilní společností s více než 80-ti zaměstnanci v Praze, Plzni a v Brně.