Celosvětová studie ochrany soukromí na internetu odhalila protichůdné názory mezi spotřebiteli

PRAHA, 12. června 2014: Společnost EMC Corporation dnes zveřejnila závěry celosvětové studie EMC Privacy Index, která vyhodnocuje názory spotřebitelů na ochranu soukromí online. Ze studie, jíž se zúčastnilo 15 000 respondentů z 15 zemí, vyplývá, že názory mezi spotřebiteli se značně liší v závislosti na geografické oblasti a typu aktivity, které se online věnují. (TZ)

Dlouho trvající debata o tom, do jaké míry by vlády a firmy měly mít přehled o soukromých aktivitách, komunikaci a chování lidí, se přenesla i do online světa. Studie EMC Privacy Index zkoumá, jak spotřebitelé po celém světě pohlížejí na svá práva na ochranu soukromí online, a měří jejich ochotu vzdát se výhod a pohodlí propojeného světa v zájmu zajištění svého soukromí.

Prostudujte si celé zjištění studie EMC Privacy Index, včetně hodnocení jednotlivých zemí.

Jaký je závěr? Lidé chtějí výhody, které technologie poskytují, bez ztráty soukromí. Vyšly najevo tři paradoxy v oblasti ochrany soukromí, z nichž všechny mají významné důsledky pro spotřebitele, firmy a poskytovatele technologií:

 • Paradox „Chceme všechno“: Spotřebitelé říkají, že chtějí veškeré pohodlí a výhody digitálních technologií, ale přitom pro jejich získání nejsou ochotní obětovat své soukromí.

 • Paradox „Nic neděláme”: I když se riziko narušení soukromí přímo týká celé řady spotřebitelů, většina z nich uvádí, že nepodnikají prakticky nic na ochranu svého soukromí – namísto toho přesouvají zodpovědnost na ty, kdo nakládají s jejich údaji, například organizace státní správy nebo firmy.

 • Paradox „Sdílíme v sociálních sítích“: Uživatelé webů sociálních sítí tvrdí, že si cení svého soukromí, ale přitom uvádějí, že klidně sdílejí velké množství osobních dat – přestože nevěří, že tyto weby jejich data ochrání.

Studie EMC Privacy Index potvrzuje, že lidé se chovají odlišně v závislosti na typu své aktivity, kterou lze kategorizovat s použitím několika online identit (neboli různých „já“), z nichž každá vykazuje rozdílný přístup k ochraně soukromí. Mezi šest sledovaných identit patří:

 • Sociální já – práce s weby sociálních sítí, e-mailovými programy, zprávami SMS a dalšími komunikačními službami

 • Finanční já – komunikace s bankami a dalšími finančními institucemi

 • Občanské já – komunikace s institucemi státní správy

 • Zdravotní já – komunikace s lékaři, zdravotními institucemi a poskytovateli zdravotní péče

 • Zaměstnanecké já – práce se systémy a weby spojenými se zaměstnáním

 • Spotřebitelské já – používání online obchodů

Názory na ochranu soukromí se mezi jednotlivými identitami značně liší. Například z hlediska občanského já vykázali respondenti největší ochotu vzdát se svého soukromí – aby získali ochranu nebo snazší a efektivnější online přístup k výhodám, které poskytuje stát. Oproti tomu sociální já je nejméně nakloněné vzdát se soukromí v zájmu větší sociální propojenosti.

Studie je poučná pro spotřebitele, firmy i poskytovatele technologií.

 • V případě spotřebitelů potvrzuje potřebu zvýšit si povědomí o problémech v oblasti ochrany soukromí a podniknout kroky na ochranu svého vlastního soukromí. Kliknutím sem si můžete prohlédnout doporučené kroky společnosti EMC pro zvýšení ochrany soukromí spotřebitelů.

 • V případě firem je nezbytné, aby si uvědomily, jak dalece je zákazníci vnímají. Jestli se firma zařadí mezi vítěze nebo poražené, bude záležet na tom, zda svým zákazníkům prokáže používání nejpodstatnějších a nejpraktičtějších postupů v oblasti ochrany soukromí. Čím je zřejmější, že firma dbá na ochranu soukromí, tím větší je pravděpodobnost, že se jí podaří přilákat spotřebitele a zvýšit úroveň jejich zapojení.

 

 • Zásadní roli při zajištění toho, aby firmy mohly plnit své závazky v oblasti ochrany soukromí, mají poskytovatelé technologií, kteří musejí najít způsob, jak zvýšit zabezpečení v rámci celé své nabídky bez dopadu na možnosti uživatelů, výkon a funkce.

Nejdůležitější zjištění

Paradox „Chceme všechno“

 • Bez ohledu na typ identity a výhody jsou lidé jen velmi málo ochotní vzdát se soukromí výměnou za přínosy digitálních technologií.

  • 91 % respondentů oceňuje výhodu „snazšího přístupu k informacím a znalostem“, kterou digitální technologie poskytují.

  • Přesto jen 27 % z nich uvádí, že by byli ochotní jakkoli obětovat soukromí, aby mohli získat větší pohodlí a výhody zprostředkované internetem.

  • 85 % respondentů oceňuje „používání technologií na ochranu před teroristy a/nebo trestnou činností“, ale jen 54 % uvádí, že je připraveno vzdát se částečně svého soukromí výměnou za tuto ochranu.

 • Respondenti starší 55 let ze všech různých zemí uvádějí, že jsou méně ochotní vzdát se soukromí výměnou za větší pohodlí, a požadují větší kontrolu nad svými osobními údaji.

Paradox „Nic neděláme”

 • Více než polovina všech respondentů uvedla, že někdy došlo k narušení zabezpečení jejich dat (ovládnutí e-mailového účtu hackerem, ztráta nebo krádež mobilního zařízení, napadení účtu sociální sítě hackerem a další). Celá řada z nich nepřijímá žádná opatření na svou ochranu:

  • 62 % nemění pravidelně své heslo.

  • 4 z 10 si nepřizpůsobí nastavení ochrany osobních údajů v sociálních sítích.

  • 39 % nepoužívá ochranu heslem na mobilních zařízeních.

 • Jako největší hrozbu do budoucna v oblasti ochrany soukromí uvedli respondenti firmy, které používají osobní údaje, prodávají je nebo je směňují za účelem finančního zisku (51 %). Druhou je podle nich nedostatečná pozornost ze strany státních úřadů (31 %). „Nedostatečný osobní dohled a pozornost ze strany obyčejných lidí, jako jsem já,” se umístily velmi nízko (11 %).

 • U vzorku osob starších 55 let studie zjistila mnohem menší pravděpodobnost, že zabezpečí svá mobilní zařízení pomocí hesla nebo že změní svá nastavení ochrany osobních údajů v sociálních sítích.

Paradox „Sdílíme v sociálních sítích“

 • Používání webů sociálních sítí stále závratně roste i přes následující skutečnosti:

  • Respondenti očekávají, že během následujících pěti let bude nesmírně obtížné zajistit ochranu jejich soukromí v sociálních sítích.

  • Spotřebitelé se domnívají, že weby sociálních sítí mají příliš nízké schopnosti a etiku, aby mohly ochránit jejich osobní údaje.

   • Pouhých 51 % uvádí, že má důvěru ve schopnosti těchto poskytovatelů ochránit osobní údaje, a pouhých 39 % uvádí, že důvěřuje etice těchto organizací.

 • Naprostá většina spotřebitelů (84 %) uvádí, že se jim nelíbí, když kdokoli získá jakékoli znalosti o nich nebo jejich zvycích, pokud se sami nerozhodnou tyto informace sdílet.

 • Vzorku respondentů starších 65 let dělá ochrana jejich soukromí podstatně větší starost a podle svého vyjádření jsou nejméně ochotní umožnit ostatním lidem poznat jejich zvyky online.

Nepříznivý celosvětový výhled v oblasti ochrany soukromí

 • Lidé jsou stále méně přesvědčeni o tom, že mají vysokou úroveň soukromí.

  • V porovnání se situací před rokem se 59 % respondentů po celém světě domnívá, že mají v současnosti méně soukromí.

   • Největší procentní podíl respondentů, kteří se domnívají, že mají nyní menší soukromí, byl zjištěn v Brazílii a Spojených státech amerických (71 %, respektive 70 %).

   • Francie je jedinou zemí, ve které většina (56 %) nesouhlasí s tvrzením, že lidé mají nyní menší soukromí než před rokem.

 • Velká většina respondentů (81 %) očekává, že úroveň soukromí během následujících pěti let klesne.

Podle těchto zjištění se spotřebitelé pravděpodobně budou více věnovat online aktivitám u institucí, které prokáží větší ochranu soukromí. To představujte skutečné příležitosti, které firmy a státní instituce nesmí ignorovat.

Citace vedoucích představitelů:

Jeremy Burton, president pro produkty a marketing, divize EMC Information Infrastructure

„Cloud a big data mají nebývalý potenciál udávat směr, jakým se ubírá obchod a celá naše společnost. Tento směr ale spočívá na důvěře. Lidé potřebují mít jistotu, že jsou jejich data zabezpečená a také že je zajištěna ochrana jejich soukromí. Průzkum Privacy Index ukázal, jaká různorodost názorů na tyto zásadní problémy naší doby po celém světě panuje, a představuje pro nás varování, že transparentnost, poctivost, bezpečné chování online a důvěryhodné používání osobních údajů je zodpovědností všech, od firem, přes vlády až po jednotlivce.“

Michael Kaiser, výkonný ředitel, National Cyber Security Alliance

„Data shromážděná v průzkumu EMC Privacy Index nabízejí fascinující pohled na názory spotřebitelů po celém světě a dokládají jednu zásadní věc – respektování soukromí a ochrana dat je základní hodnota, kterou musejí sdílet firmy, vlády i lidé, pokud chtějí dosáhnout důvěryhodnějšího ekosystému. Když budou organizace transparentní a zodpovídat za své postupy při správě informací, získají lidé lepší možnost řídit svůj digitální život v souladu s tím, jak o sobě chtějí sdílet informace.“

Další materiály

 1. Prostudujte si kompletní zjištění na adrese www.emc.com/privacyindex.

 2. Grafické znázornění celosvětových výsledků najdete na adrese http://www.emc.com/campaign/privacy-index/global.htm.

O společnosti EMC

Společnost EMC Corporation je globálním lídrem, který umožňuje firmám a poskytovatelům služeb transformovat jejich každodenní fungování a poskytovat IT jako službu. Základem této transformace je cloud computing. Prostřednictvím inovativních produktů a služeb společnost EMC urychluje přechod ke cloud computingu, a napomáhá tak IT oddělením ukládat, spravovat, chránit a analyzovat jejich nejcennější aktiva – informace – dynamičtějším, důvěryhodnějším a nákladově efektivnějším způsobem.

Společnost EMC Czech Republic je tuzemskou pobočkou americké společnosti EMC Corporation, vedoucí světové firmy v oblasti produktů, služeb a řešení pro ukládání a správu informací. V České republice je EMC zastoupena od roku 1999 a mezi její klienty patří mimo jiné přední české telekomunikační společnosti a finanční instituce. Informace o produktech a službách společnosti EMC naleznete na adrese www.emc.com.