Nový nástroj pomůže ochránit firmy před rizikem trestního stíhání

PRAHA (12. listopadu 2014) – Podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob č. 418/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů má každá právnická osoba učinit vše, co lze po ní spravedlivě požadovat, aby eliminovala riziko trestné činnosti osob, jejichž jednání se jí trestněprávně přičítá (např. jednání zaměstnance, statutárního orgánu či jeho člena). (TZ)

Jistotu, že případné selhání jednotlivce – neohrozí firmu, její statutární orgány či vlastníka, přináší nová služba poskytovaná advokátní kanceláří doc. JUDr. Tomáše Gřivny, Ph.D., nazvaná „Trestní imunita právnické osoby“. Tento významný český odborník v oboru trestního práva hmotného i procesního působí na právnické fakultě Univerzity Karlovy a je předsedou Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády. Na konečném textu zmíněného zákona se podílel zejména v posledních fázích projednávání v rámci Legislativní rady vlády.

„Trestní imunita“ zahrnuje soubor činností zaměřených na předcházení trestné činnosti a tvorbu Compliance programů, jejichž podstatou je zavedení a realizace řídícího a kontrolního systému právnické osoby s důrazem na trestní právo.

Compliance program může být realizován velmi administrativně náročnou formou nebo naopak s využitím technologií společnosti Software602, které zajistí právní účinnost elektronických dokumentů, jejich přehlednost, správnou distribuci, archivaci a jednoznačný výkon oprávnění jednat za právnickou osobu.

Advokátní kancelář doc. JUDr. Tomáše Gřivny, Ph.D. a společnost Software602 spolupracují na vývoji tohoto elektronického nástroje, který zajistí implementaci podstatné části zákonných požadavků kladených na právnické osoby v oblasti prevence trestné činnosti.

Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. uvedl: „Je na každém jednateli a každém členovi představenstva, zda vynaloží úsilí na to, aby se vyhnul riziku, nebo se rozhodne, že ho podstoupí a ponese vzniklé následky. Podle naší zkušenosti z praxe se však nevyplácí otázku trestněprávní odpovědnosti firem a členů představenstev podceňovat. Pro elektronické řešení oběhu, schvalování a archivace dokumentů hovoří zejména možnost mít absolutní kontrolu nad svojí odpovědností. Trestní imunitu právnické osoby samozřejmě nelze zajistit, ale lze se k ní velmi výrazně přiblížit jednotlivými kroky, mezi které řadím správně nastavený Compliance program, a technologií Software602 jako jeho integrální součástí.

„Prevence právní odpovědnosti firem je jednou z těch oblastí, která ve stávajícím mixu klasických listinných dokumentů a digitálních dokumentů je obtížně řešitelná běžnými prostředky organizačního charakteru.  Klíčové je proces elektronizovat a najít správnou míru automatizace,“ prohlásil předseda představenstva Software602 Ing. Richard Kaucký. „Chtěl bych při této příležitosti také vyvrátit obavu, že se musí jednat o nákladné a složité řešení. Ve skutečnosti si firma vyjasní organizační strukturu a jí odpovídající pravomoci, dokumenty bude nadále ukládat do stejných úložišť jako dosud, a my se postaráme o jejich právní účinnost.“

O Software602

Software602 je český dodavatel programového vybavení s více než 20letou historií. Z dodavatele aplikací pro osobní počítače jsme vyrostli ve firmu schopnou realizovat i velké integrační projekty.

Našimi zákazníky jsou větší a střední organizace ve všech sektorech trhu. Naším posláním je poskytovat zákazníkům moderní řešení založená na formulářových aplikacích s podporou všech operačních systémů včetně mobilních platforem a s návazností na stávající informační systémy. Podporujeme celé procesy a celý životní cyklus práce s dokumentem od vzniku po zajištění dlouhodobé archivace.

Firma je certifikována podle řady mezinárodních norem, včetně řízení kvality ISO 9001/10006/20000 a řízení bezpečnosti informací ISO 27001, klíčoví pracovníci mají certifikace ITIL a PRINCE2. Software602 zaměstnává více než 100 lidí, roční obrat činí asi 200 milionů korun.