Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 10. týdnu 2015

Praha, 6. března 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o zahájení správního řízení o uložení povinnosti společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen „O2“) i v příštích třech letech zajistit v rámci univerzální služby přístup zdravotně postižených k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé. Společnost O2 se jako jediný zájemce přihlásila do výběrového řízení na podnikatele, kterým bude tato povinnost uložena, a vyhověla všem podmínkám účasti ve výběrovém řízení. (TZ)

V souvislosti s rozdělením trhu č. 6 (Velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity) na segment A, zahrnující velkoobchodní koncové úseky pronajatých okruhů s rychlostí nepřevyšující 2 Mbit/s bez ohledu na použité přenosové prostředky signálu, a segment B s velkoobchodními koncovými úseky pronajatých okruhů s rychlostí nad 2 Mbit/s, Rada ČTÚ souhlasila se zahájením správního řízení o návrhu rozhodnutí o stanovení O2 podnikem s významnou tržní silou v segmentu A. Segment B byl analýzou vyhodnocen jako efektivně konkurenční trh, na kterém nepůsobí podnik s významnou tržní silou.

Dále byla Rada ČTÚ informována o aktuálním stavu právní úpravy, připravovaných změnách a stavu jejich projednávání a v prvním čtení projednala návrh Výroční zprávy ČTÚ za rok 2014.

Detailní informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v březnové měsíční monitorovací zprávě.