Antidumpingový zákon Rakouska ovlivní i podnikatele České republiky

Advokátní kancelář Taylor Wessing Praha informuje, že v rakouském pracovním právu, se zaměřením na přeshraniční poskytování zaměstnanců, došlo opět ke změně. Tamní zákonodárce přijal v letošním roce zákon o mzdovém a sociálním dumpingu (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz), kterým tuto oblast s účinností k 1. lednu 2017 komplexně upravuje v jednom zákoně. Změna přinese na jednu stranu určité zjednodušení a ulehčení pro zahraniční podnikatele, kteří podnikají v Rakousku, na druhou stranu dochází ke zpřísnění sankcí v případě porušení tohoto zákona. (TZ)

Markéta Deimelová, evropská usazená advokátka v Rakousku a partnerka advokátní kanceláře Taylor Wessing k tomu uvádí: “Jednou z praktických novinek je tak například změna jazyka pracovní smlouvy, kterou bude možné mít k dispozici v místě výkonu práce v jazyce anglickém. Na druhou stranu, a to ve značně větší míře, dojde ke zpřísnění těchto předpisů, kdy například možnost uložit trest zákazu činnosti bude rozšířena o případy opakovaného porušení oznamovací povinnosti při vysílání zaměstnanců do Rakouska.”

Omezení věcné působnosti zákona

V  taxativně vymezených případech se minimální mzdové požadavky, možnosti kontrol a další opatření uvedené v platné a účinné úpravě boje proti mzdovému a sociálnímu dumpingu, neaplikují na zahraniční zaměstnavatele, ať už se sídlem v Evropské unii /EU/ a Evropském hospodářském prostoru /EHP/ nebo mimo něj, kteří vysílají své zaměstnance na území Rakouska, a to v případě  účasti na kongresech a podobných událostech, obchodních jednáních bez poskytování dalších služeb atd.

K 1. lednu 2017 dojde k významnému rozšíření výjimek z působnosti uvedeného zákona, a to především o případy dočasného vyslání zaměstnanců v rámci koncernu, pokud je účelem vyslání výzkum a vývoj, pořádání školení, plánování projektových prací, výměna zkušeností nebo např. spolupráce v oblasti centrálního plánování v rámci mezinárodní skupiny společností. Činnost zaměstnanců vyslaných v rámci koncernu však nesmí být delší než dva měsíce v kalendářním roce.

Výsada montáže

Výsada montáže upravuje určité případy, ve kterých se na vyslané zaměstnance nepoužijí předpisy o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu. K novému roku dojde k zúžení případů, ve kterých se tyto předpisy aplikovat nebudou. Výsadou montáže budou nadále dána jen taková technická zařízení a objekty, která budou dodavatelem (v postavení zaměstnavatele) vyrobena mimo území Rakouska a budou instalována v Rakousku nebo pokud zaměstnavatel s dodavatelem splňují požadavky propojených osob. Do výsady montáže se zahrnují i servisní práce.

Hlášení vyslání zaměstnance

Pro každodenní praxi dozná významné změny i úprava hlášení vyslání zaměstnance do Rakouska jeho úřadům. Dosud platilo, že zaměstnavatelé se sídlem v některé ze zemí EU nebo EHP jsou povinni nahlásit Centrálnímu koordinačnímu místu pro kontrolu ilegální práce vyslání zaměstnanců k výkonu práce do Rakouska nejméně jeden týden před samotným započetím práce. V případě neodkladných prací a zakázek platila výjimka nahlášení vyslání zaměstnance neprodleně před zahájením výkonu pracovní činnosti. Z technických důvodů a na základě principu proporcionality dochází nově k odpadnutí lhůty a všechna vyslání nebo přenechání zaměstnanců budou zaměstnavatelé ze zemí EU, EHP nebo Švýcarska povinni hlásit toliko před zahájením výkonu práce, a to zásadně před každým zahájenám. Výjimku tvoří tzv. rámcové hlášení pro vícenásobná vyslání zaměstnance v rámci třech měsíců, které se podává pouze před prvním vysláním zaměstnance do Rakouska a ve vztahu ke konkrétnímu rakouskému zadavateli.

Povinnost předložit mzdové podklady, doklady o sociálním pojištění a jiné náležitosti

Shodně s úpravou mzdových dokladů v zákoně o úpravě práva pracovních smluv nový zákon o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu reguluje předložení mzdových dokladů, které je zaměstnavatel povinen uchovávat v místě výkonu práce. Změny se od 1. ledna 2017 v této souvislosti dočká jazyk smluv, ve kterém bude třeba mít k dispozici pracovní smlouvu v místě výkonu práce. Vedle doposud jediné možnosti pracovní smlouvy v jazyce německém bude nově přípustný i anglický jazyk.

Rozšíření skutkové podstaty správního deliktu

Na rozdíl od počátku roku 2015, kdy došlo v oblasti správního trestání ke zdvojnásobení do té doby platných peněžitých sankcí a kontrolním orgánům byla dána možnost nařídit v určitých případech předběžnou kauci, dochází k 1. lednu 2017 pouze k jedné, ale o to pro praxi důležitější změně. Za opakované porušení oznamovací povinnosti, například při vyslání zaměstnance, bude zaměstnavatel kromě peněžité pokuty potrestán rovněž trestem zákazu poskytování služby, v rámci které došlo k porušení oznamovací povinnost, a to na dobu jednoho až pěti let.

Ručení ve stavebnictví

Rakouský zákon počítá s institutem ručení zadavatele zakázky za mzdové nároky vyslaného zaměstnance.

A Deimelová doplňuje: „Dle zprávy k zákonu o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu z 26. dubna 2016 bylo v roce 2015 vysláno do Rakouska oficiálně 133 680 zaměstnanců, což představuje, oproti předchozímu roku, nárůst o 26 %. Celkově byly doposud uloženy, v souvislosti s porušováním předpisů o mzdovém a sociálním dumpingu, pokuty ve výši přesahující 11 milionů eur. Je tedy zřejmé, že dodržování zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu je v Rakousku striktně vyžadováno a kontrolováno a ani do budoucna ho nebude rozumné podceňovat.“

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing je mezinárodní advokátní kancelář poskytující svým klientům celosvětově kompletní servis ve všech odvětvích jejich podnikání. Více než 1 200 právníků přistupuje k poradenství cílevědomě a o obchodních záležitostech klientů přemýšlí inovativně, čímž jim pomáhá uspět zejména v rychle se rozvíjejících oblastech. Taylor Wessing podporuje své klienty všude tam, kde chtějí podnikat. Celkem 33 kanceláří* v Evropě, na Středních východě a v Asii, stejně tak dvě kanceláře v USA nejsou jen symbolickým zastoupení;  jedná se o týmy se znalostí místního obchodního, průmyslového a kulturního prostředí, ale zároveň s mezinárodní zkušeností, která advokátní kanceláři umožňuje vždy poskytovat efektivní a integrovaná řešení.

* zahrnuje přidružené kanceláře v Indonesii, Saudské Arábii a Jižní Korei