Samsung a Nadační fond Českého rozhlasu rozdělí 1 milion korun na podporu lidí se zrakovým handicapem

O rozdělení finančních prostředků rozhodne komise složená z nezávislých odborníků a zástupců společnosti Samsung a Nadačního fondu Českého rozhlasu. Jednání o výši finanční podpory jednotlivým projektům proběhne v červnu 2017. (TZ)

Praha, 21. března 2017 – Výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků bylo vyhlášeno v rámci 3. ročníku grantového programu Technologie se Světluškou. Za loňský rok byl rozdělen rovný milion korun na podporu projektů z oblasti mobilních aplikací určených ke zrakové stimulaci nebo zpřístupnění digitálních knihoven pomocí chytrých telefonů. V roce 2017 je Samsung společně s Nadačním fondem připraven rozdělit srovnatelnou částku. Uzávěrka pro podání žádostí je 24. dubna 2017.

O nadační příspěvek mohou v rámci programu Technologie se Světluškou žádat:

 • Nestátní neziskové organizace (zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, sociální družstvo, nadace, nadační fond nebo evidovaná církevní právnická osoba);
 • veřejnoprávní neziskové organizace (příspěvková organizace, školská právnická osoba);
 • sociální podnik, resp. organizace s právní subjektivitou zavazující se k následujícím principům sociálního podnikání:
 • Hlavním cílem organizace je aktivně řešit společenský nebo environmentální problém.
 • Organizace funguje na bázi finanční a ekonomické stability (udržitelnosti).
 • Případný zisk je v plné výši investován do rozvoje organizace, zaměstnanců nebo podpory dalších společensky prospěšných aktivit. Případní investoři mohou dostat zpět maximálně původní investovanou částku navýšenou o úroky. Podnik nerozděluje dividendy nad rámec investice.
 • firmy a organizace, které výstupy projektu zpřístupní bez omezení jiným organizacím a veřejnosti ve formě open source softwaru nebo otevřených dat.

 

Žádost o nadační příspěvek je možné předložit v rámci těchto oblastí:

 • Vývoj škálovatelných ICT řešení pro osoby se zrakovým postižením (vývoj mobilních aplikací, technologické inovace umožňující integraci a zvýšení kvality života osob se zrakovým postižením);
 • přenos existujících technologických řešení pro zrakově postižené ze zahraničí (příklady zahraničních projektů: Tech4Freedom, Bookshare.org, AudioNarativy na bázi mobilních aplikací atd.);
 • vzdělávací akce, workshopy pojednávající o společenských dopadech moderních ICT technologií relevantních pro zrakově postižené a hledající nové cesty jejich společensky prospěšného využití;
 • programy školení využití technologií pro zrakově postižené včetně pořízení vybavení (kurzy obsluhy kompenzačních pomůcek na bázi IT, rekondiční pobyty apod.);
 • využití dalších technologických inovací v organizaci pro zjednodušení, zrychlení a celkové zkvalitnění poskytování služeb lidem s těžkým zrakovým postižením.

O udělení grantu se bude rozhodovat na základě důležitých kritérií, mezi která budou patřit dopady (konkrétně počet uživatelů, které by projekt zasáhl), škálovatelnost a poměr cena/výkon. O výsledcích výběrového řízení bude informováno nejpozději do 20. července 2017.

O Světlušce

Světluška je dlouhodobý sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Světluška pomáhá dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením na jejich cestě k samostatnosti. Pečlivě hlídaný výtěžek sbírky rozděluje komise nezávislých odborníků, jmenovaná správní radou Nadačního fondu Českého rozhlasu. Projekt byl zahájen v roce 2003 a dosud se podařilo rozdělit na přímou pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením více než 130 milionů Kč. 

O společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd., inspiruje svět a utváří budoucnost pomocí převratných idejí a technologií. Nově definuje svět televizorů, smartphonů, nositelných chytrých zařízení, tabletů, fotoaparátů, domácích spotřebičů, lékařského vybavení, polovodičů a LED displejů. Samsung se snaží svým vlivem v inovacích a technologiích přispět k lepší společnosti. Skrze programy v rámci společenské odpovědnosti usiluje o modernizaci vzdělávání smysluplným zaváděním technologií a podporu nabývání digitálních zručností tak, aby mladým lidem umožnily se lépe zapojit do pracovního procesu. Společnost Samsung Electronics Czech and Slovak se stala v roce 2017 partnerem grantového programu Technologie se Světluškou a zároveň podpoří oblast zvyšování zaměstnavatelnosti lidí s těžkým zrakovým postižením za pomoci využití technologií.