Zemědělský výbor podpořil venkovský maloobchod a vyzval k řešení jeho problémů

Praha, 2.5. 2018 – Asociace českého tradičního obchodu byla přizvána k jednání Zemědělského výboru PSP ČR o dvou závažných tématech, obchodní obslužnosti venkova a nekalých praktikách, poškozujících český maloobchod a potravinářskou výrobu. Po obsáhlé diskuzi přijal výbor usnesení, která by mohla situaci venkovského maloobchodu zlepšit.
K projednání závažných témat, přímo souvisejících s dalším vývojem českého nezávislého maloobchodu, byly přizvány zainteresované organizace, konkrétně Asociace českého tradičního obchodu, Spolek pro obnovu venkova, Potravinářská komora ČR i Svaz obchodu a cestovního ruchu, dále pak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a rovněž byli přizváni zástupci klíčových ministerstev zemědělství, průmyslu a obchodu a financí.

Po obeznámení se s aktuální situací přijal zemědělský výbor ve věci obchodní obslužnosti venkova sérii usnesení a vyzval podvýbor zemědělského výboru pro rozvoj venkova, aby se touto situací důsledně zabýval, dále pak požádal ministryni financí, ministryni pro místní rozvoj, ministra průmyslu a obchodu a ministra zemědělství, aby při své práci brali v potaz nutnost zachování obchodní obslužnosti venkova a zároveň výše jmenované ministry požádal, aby do konce června 2018 předložili zemědělskému výboru PS PČR návrhy na konkrétní opatření na zlepšení obchodní obslužnosti venkova.

Ve věci nekalých obchodních praktik pak zemědělský výbor požádal ministra zemědělství a ministra a průmyslu a obchodu, aby ve spolupráci s podvýborem pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu a jím zřízenou Skupinou pro dohled nad dodržováním zákona o významné tržní síle, sbírali poznatky a podněty o dodržování tohoto zákona, tyto posléze vyhodnotili a případně připravili novelu zákona o významné tržní síle.
 ———————————————————————————————

Asociace českého tradičního obchodu je historicky první a největší konsolidovaný subjekt, který sdružuje české maloobchodníky z oblasti malého a středního podnikání. V současnosti má AČTO 19 členů z řad českých maloobchodních sítí i českých výrobců potravin. Reprezentuje na 7 000 prodejen s 30 000 zaměstnanci, čímž představuje cca 25% podíl na trhu s potravinami. Hlavním posláním AČTO je hájit zájmy svých členů před trvale nepříznivým působením nekalé konkurence, obchodních řetězců i ostatních institucí, ohrožujících další existenci českých obchodů, z velké části zajišťujících obchodní obslužnost venkova. Navíc si zakladatelé dali do vínku hájit vše české a to znamená i podporovat výrobu a prodej českých potravin u nás.  Projekt certifikace, spojený s udílením značky TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO ASOCIACÍ ČESKÉHO TRADIČNÍHO OBCHODU, spustilo AČTO na konci listopadu 2016 za podpory ministra zemědělství a prezidenta Potravinářské komory.

Reklamy