Automatizované rozhodování v návrhu nového stavebního zákona vytváří prostor pro korupci, varují Frank Bold Advokáti

24. června 2019, Praha | Vláda dnes projedná návrh věcného záměru nového stavebního zákona, jehož účelem je zrychlit povolování staveb. Frank Bold Advokáti poukazují na klíčový nedostatek návrhu a upozorňují na již zpracované vhodnější řešení.

Návrh Ministerstva pro místní rozvoj obsahuje řadu zásadních změn: vznik nové soustavy stavebních úřadů, snížení počtu stanovisek potřebných k povolení stavby, digitalizace stavební agendy, automatické povolení záměru po uplynutí lhůty pro rozhodnutí úřadu a další změny, jejichž společným jmenovatelem je snížení zátěže kladené zákonem na stavebníky. Podle řady kritiků je návrh v tomto smyslu až příliš radikální na úkor ochrany veřejných zájmů.

„Myslíme si, že reforma stavebního práva je nutná, zároveň však vnímáme rizika předloženého návrhu hlavním z nich je pravidlo, že pokud stavební úřad nerozhodne v závazné lhůtě, bude vydáno automatické rozhodnutí o povolení stavby. To představuje prostor pro korupci,“ říká Pavel Franc, ředitel advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti, která zastupuje jak developery, tak obce a občany dotčené výstavbou. „Vznikla by tak korupční příležitost v jednotlivých kauzách, kdy by případný ovlivněný úředník prostě ‚nestihl‘ včas podat vyjádření a záměr by tím byl povolen,“ dodává Franc.

Podle Frank Bold Advokátů tento princip představuje i systémové riziko: zatímco dnes jsou úřady na úseku povolování staveb kritizované za to, že rozhodují pomalu a vyhýbají se odpovědnosti za finální rozhodnutí (autoři návrhu to nazývají instančním ping-pongem), zavedením automatického rozhodnutí by se otevřely dveře pro ještě jednodušší vyhýbání se odpovědnosti. Úředníci by prostě nestíhali a rozhodnutí by se generovala sama. Přitom stát by měl zajistit, aby v průběhu územního a stavebního řízení byl jasně formulovaný a do podmínek konkrétní stavby promítnutý veřejný zájem, chráněný jednotlivými složkovými předpisy (ochrana životního prostředí, památek a podobně) a dalšími dokumenty, jako je například území plán.

„Návrh obsahuje pojistky pro rychlost, ale příliš nezohledňuje nutné podmínky pro kvalitní práci úředníků. Tyto nedostatky by mohlo odstranit jednotné environmentální povolení. To by zrychlilo a zjednodušilo proces, přitom by zajistilo ochranu jednotlivých složek životního prostředí,“ říká Pavel Franc.

Jednotné environmentální povolení by mohlo nahradit řadu dnes oddělených stanovisek. To by jednak zajistilo ochranu důležitých veřejných zájmů, jednak zjednodušilo proces z pohledu stavebníka. Environmentální povolení by od dotčených orgánů zajistil přímo stavební úřad. „Věcný záměr tohoto návrhu jsme už v roce 2005 vypracovali pro Ministerstvo životního prostředí a je stále aktuální,“ uvádí Pavel Franc.

Myšlenku jednotného environmentálního povolení nedávno podpořil také náměstek ministra životního prostředí Vladimír Mana: Ministerstvo životního prostředí má koncept jednotného environmentálního povolení připravený a promyšlený. Jeho uvedení v praktický život nebude zcela jistě tak složité a riskantní, jako rekodifikací navrhovaná změna celé soustavy stavebních úřadů (…).“ Nyní bude zajímavé sledovat, zda se MŽP podaří tento koncept v rámci přijímání nového stavebního zákona prosadit.

O nás

Frank Bold je mezinárodní právní organizace, která propojuje podnikání se společensky prospěšnými cíli. Více: frankbold.org, fbadvokati.cz

Novystavebnizakon.cz

Nový stavební zákon vyvolává kontroverze, a proto se Frank Bold domnívá, že je nutné o něm diskutovat nejen napříč resorty, ale i s přizváním odborníků z řad stavitelů, architektů a dalších. Na podzim tohoto roku Frank Bold iniciuje kulatý stůl, kam jsou zváni (nejen) zástupci veřejné správy, developerských společností a oborových asociací k otevřené debatě nad spornými otázkami návrhu, jeho implementací a odhadovanými dopady na stavební proces. Přípravu nového stavebního zákona navíc monitorujeme na webu novystavebnizakon.cz. Stavební zákon čeká ještě dlouhé vyjednávání a my věříme, že je možné, aby na jeho konci vznikl předpis, který skutečně urychlí výstavbu a přitom bude přijatelným kompromisem i pro architekty, ekology, starosty obcí a další profesionály s názorem na to, jak by se u nás mělo stavět.