Monitorovací zpráva 11/2019

Praha, 20. listopadu 2019 – Monitorovací zpráva v rámci přiblížení rozhodovací praxe úřadu popisuje spor operátora Air Telecom s jeho zákazníkem, který sice převzal nové zařízení a dál využíval služby na něm poskytované, ale operátorovi neposlal nazpět podepsaný dodatek ke smlouvě. ČTÚ v pravomocném rozhodnutí o námitkách proti vyřízení reklamace dospěl k závěru, že tímto převzetím zařízení (konkludentně) došlo pouze ke změně smlouvy v té části, která se týkala typu a ceny služby. Automaticky to ale neznamená, že zákazník souhlasil i s obsahem přiloženého návrhu smluvního dodatku, který by upravoval délku trvání smlouvy a smluvní pokuty.

V popisovaném případě reklamující byl zákazníkem Air Telecomu od července 2013. Operátor v roce 2017 klienta kontaktoval s tím, že přistupuje k modernizaci sítě a související změně dosavadních tarifů. Zákazník souhlasil se zasláním nového zařízení a tím se změnou tarifu. S novým zařízením převzal i písemný návrh dodatku smlouvy. Podepsaný dodatek však nazpět operátorovi nezaslal, i když služby využíval a později zaslaná vyúčtování řádně platil. Po deseti měsících od této změny technologie klient službu vypověděl a Air Telecom mu naúčtoval částku odpovídající jedné pětině součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. 

ČTÚ při přezkoumání neuznané reklamace faktury měl za prokázané, že změna typu služby i její cena byla učiněna pouze konkludentně, když si zákazník převzal zaslané zařízení. Nepodepsaný dodatek však nelze považovat za platné a účinné právní jednání, které by obě smluvní strany zavazovalo. Písemně uzavřená smlouva z roku 2013 tak zůstala (kromě uvedené konkludentní změny typu služby) v platnosti a po dvou letech se podle všeobecných podmínek změnila ve smlouvu na dobu neurčitou. Pokud takovou smlouvu zákazník následně vypověděl, nemůže za to být sankcionován. Smluvní pokutou totiž lze trestat jen porušení povinnosti, ne výkon práva jako v tomto případě.

Monitorovací zpráva dále upozorňuje na nutnost přesně a určitě formulovat znění výpovědi smluv. Výpověď musí být dostatečně srozumitelná a má jasně vést k závěru o tom, že účastník zamýšlí konkrétní smluvní vztah ukončit. Výpověď je vždy jednostranné právní jednání, které nevyžaduje akceptaci nebo potvrzení druhé strany. Pro její doručení však doporučujeme volit takovou formu, která bude průkazná. Například ústní sdělení výpovědi v průběhu telefonického hovoru může být sice smlouvou považováno za dostatečné a může se jevit jako nejsnazší cesta k ukončení smluvního vztahu, vhodnější však je volit takový způsob, který umožňuje doložit (dodejkou nebo potvrzeným podacím lístkem), že výpověď byla operátorovi účinně doručena. ČTÚ už však zaznamenal i případy, kdy ani řádně zaslanou a prokazatelně doručenou výpověď operátor nezohlednil a zákazníkovi i po doběhu výpovědní doby dál zasílal faktury. Setkají-li se lidé s touto či obdobnou negativní zkušeností spojenou s ukončením smlouvy výpovědí, měli by se bránit a informovat o tom i ČTÚ.

Příloha monitorovací zprávy se věnuje stížnostem a dotazům na služby elektronických komunikací a poštovní služby za III. čtvrtletí letošního roku. Nejčastěji si lidé stěžovali na účastnické smlouvy a vyúčtování. ČTÚ dále zaznamenal značný nárůst počtu stížností na poštovní služby, zejména na nedoručování zásilek. Množí se případy, kdy Česká pošta neuskuteční pokus o dodání doporučené zásilky na adresu a rovnou ji uloží na poště, v řadě případů pak ani nevhodí oznámení o uložení zásilky na poště do schránky adresáta. Proti těmto praktikám se lze bránit reklamací.

Monitorovací zpráva je ke stažení zde.