IT4Innovations se stává národním centrem kompetence pro HPC

Ostrava, 14. září 2020 – IT4Innovations se zapojilo do projektu EuroCC, jehož cílem je vytvořit v České republice národní centrum kompetence pro vysoce-výkonné počítání (HPC) a zavést podpůrné aktivity v této oblasti pro průmysl, veřejnou správu a akademickou obec. Cílem projektu je nejen sdílení znalostí v oblasti HPC v celé Evropě, ale i posílení technologické autonomie a konkurenceschopnosti EU.

Aby se Evropská unie mohla zařadit mezi světové lídry v oblasti superpočítačových technologií, vznikl v roce 2018 společný podnik EuroHPC JU, který se stal počátkem nové éry jednotného celoevropského přístupu k problematice rozvoje a nasazování HPC technologií do výzkumu, průmyslu i společnosti. Prostřednictvím investic do HPC infrastruktury, vývoje nových technologií a pokročilých softwarových nástrojů se EuroHPC JU pustilo do systematického budování konkurenceschopného a soběstačného evropského HPC ekosystému. Ukazuje se však, že úroveň využití HPC technologií je v jednotlivých členských zemích velmi odlišná a obecně v celé Evropě chybí dostatečná úroveň odbornosti a znalostí v oblasti HPC i v souvisejících oborech, jako je analýza a zpracování dat či umělá inteligence. Aby bylo možné tyto zásadní nedostatky a bariéry masivnějšího nasazování HPC technologií v praxi eliminovat, schválil společný podnik EuroHPC JU financování projektu na vytvoření celoevropské sítě národních center kompetence HPC. Projekt nese název EuroCC a roli národního HPC centra kompetence pro Českou republiku v něm zastává  IT4Innovations národní superpočítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě Ostrava.

Mezinárodní projekt EuroCC sdružuje 33 evropských států a má celkový rozpočet 57 milionů EUR. Polovina rozpočtu pochází z Rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 a druhou polovinu hradí jednotlivé země. První fáze budování národních HPC center kompetence potrvá dva roky a oficiálně začala startem projektu EuroCC 1. září 2020. Centrum IT4Innovations v rámci projektu provede nejprve národní audit kompetencí a příležitostí v oblasti HPC, aby zjistilo mezery v odborných vědomostech a znalostech v České republice a následně pomohlo tyto mezery postupně vyplňovat. „Projekt EuroCC si dal za cíl vytvořit celoevropskou síť národních středisek HPC k posílení vědomostí o vysoce-výkonném počítání. Tato národní centra kompetence podpoří akademickou obec, veřejnou správu a průmysl, zejména pak malé a střední podniky, a nabídne jim, aby využily dostupných znalostí, zkušeností a zdrojů HPC v Evropě,“ nastínil cíl projektu jeho koordinátor v České republice Tomáš Karásek z IT4Innovations národního superpočítačového centra při VŠB-TUO. 

Současně s projektem EuroCC byl odstartován i projekt CASTIEL, v němž několik vybraných superpočítačových center bude poskytovat koordinační podporu. Zatímco EuroCC má záštitu nad odbornými znalostmi HPC v každém členském státě, CASTIEL se zaslouží o výměnu odborných znalostí v celé síti EuroCC. Do budoucna vypracuje celoevropskou mapu kompetencí, která bude katalogizovat dostupné zdroje, ale i mezery ve znalostech napříč všemi centry EuroCC a nabídne odbornou podporu, kurzy, školení a workshopy tak, aby se minimalizovaly rozdíly mezi členskými zeměmi a aby se celkově zvýšila úroveň adopce HPC technologií v celé Evropě. Vedle toho bude poskytovat vědomosti a odborné znalosti nezbytné k řešení potřeb HPC pro průmyslový výzkum a vývoj, což by zahrnovalo mentorování ze strany center či mezinárodní setkání, na nichž by uživatelé HPC technologií představili případové studie jejich úspěšných aplikací. Tato setkání umožní nejen lépe porozumět a řešit specifické potřeby průmyslových uživatelů HPC technologií, ale také může významně pomoci malým a středním podnikům při rozhodování o investicích do technologií a zdrojů HPC.

Tento projekt získal finanční prostředky z Evropského společného podniku pro vysoce výkonnou výpočetní techniku na základě grantové dohody č. 951732. Společný podnik získává podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 a Německa, Bulharska, Rakouska, Chorvatska, Kypru, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Řecka, Maďarska, Irska, Itálie, Litvy, Lotyšska, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Španělska, Švédska, Spojeného království, Francie, Nizozemska, Belgie, Lucemburska, Slovenska, Norska, Švýcarska, Turecka, Severní Makedonie, Islandu, Černé Hory.

IT4Innovations národní superpočítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě Ostrava je předním výzkumným, vývojovým a inovačním centrem v oblasti vysoce výkonného počítání (HPC) a datových analýz (HPDA), provozující nejvýkonnější superpočítačové systémy v České republice, které poskytuje jak českým, tak i zahraničním výzkumným týmům z akademické i soukromé sféry. IT4Innovations společně s institucemi CESNET a CERIT-SC tvoří strategickou výzkumnou infrastrukturu České republiky e-INFRA CZ. V současné době provozuje IT4Innovations čtyři superpočítače – Anselm s výkonem 94 TFlop/s instalován na jaře 2013, Salomon s výkonem 2 PFlop/s uveden do provozu v létě 2015, Barbora s výkonem 849 TFlop/s zprovozněný na podzim 2019 a specializovaný systém pro výpočty umělé inteligence NVIDIA DGX-2 s výkonem 130 TFlop/s (a pro AI až 2 PFlop/s) spuštěn na jaře 2019. V rámci společného evropského podniku EuroHPC bude v roce 2021 v centru instalován také zbrusu nový petascalový výpočetní systém s pracovním názvem EURO_IT4I a výkonem okolo 13,6 PFlop/s. Stěžejními tématy výzkumu IT4Innovations jsou zpracování a analýza rozsáhlých dat, strojové učení, vývoj paralelních škálovatelných algoritmů, řešení náročných inženýrských úloh, pokročilá vizualizace, virtuální realita, modelování pro nanotechnologie a vývoj nových materiálů. Více na www.it4i.cz