Pedagogická komora protestuje proti nekoncepčním škrtům ve vyučovacích předmětech na druhém stupni ZŠ

Ředitelé škol byli na nový text RVP ZV upozorněni prostřednictvím datové schránky dne 1. 2. 2021. Část změn je účinná již od 1. února 2021 (kapitola 11). Ostatní změny jsou pro školy dobrovolné od 1. 9. 2021. Povinně musí školy přejít na nový RVP ZV ve všech ročnících od 1. září 2023 (1. stupeň ZŠ), respektive od 1. září 2024 (2. stupeň ZŠ).

Nový RVP ZV zavádí vzdělávací obor Informatika s povinnou časovou dotací 2 hodiny na 1. stupni ZŠ a 4 hodiny na 2. stupni, a to na úkor přírodovědných, společenskovědních a uměleckých vzdělávacích oblastí, u nichž došlo ke snížení minimálního počtu hodin v rámcovém učebním plánu a k vypuštění některých očekávaných výstupů.

Vyjádření Radka Sárköziho, prezidenta Pedagogické komory:

„Za Pedagogickou komoru jsem opakovaně upozorňoval, že revize kurikula probíhají naprosto netransparentně. Škrty na druhém stupni ZŠ ve vzdělávacích oborech fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis, výchova k občanství, hudební výchova nebo výtvarná výchova jsou nekoncepční. Proto doporučuji ředitelům škol vyčkat a nepřecházet na nový rámcový vzdělávací program dříve, než to bude povinné. Školy mohou již nyní posílit počet hodin informatikyz disponibilní časové dotace, například formou volitelného vyučovacího předmětu zaměřeného na programování.“„Pedagogická komora navrhuje místo snížení hodinové dotace vzdělávacím oblastem vrátit zpět další cizí jazyk jako volitelný. Obsah vzdělávacích oborů nelze měnit pouze formou vypuštění některých očekávaných výstupů. Změny musí být promyšlené a důkladně prodiskutované s učiteli daných vyučovacích předmětů. Žádáme proto o zveřejnění podrobného zdůvodnění konkrétních změn v RVP ZV (především jednotlivých škrtů).“

Více informací k aktuální revizi RVP ZV naleznete zde:https://www.pedagogicka-komora.cz/2021/02/aktualni-tema-revize-rvp-zv.html