I přes krizový rok 2020 zaznamenal Rheinmetall úspěchy: Segment obrany přispěl velkými tržbami a zisky – segment automotive pozitivně přispěl k provozním výsledků

Fiskální rok 2020

 • Konsolidované tržby v roce poznamenaném pandemií koronaviru poklesly o 6 % na 5 875 milionů eur
 • Konsolidovaný provozní výsledek dosáhnul 426 milionů eur
 • Vysoké provozní cash flow ve výši 217 milionů eur
 • Obrana: Provozní výsledek se zlepšil o 21 % na 414 milionů eur a provozní marže se navýšila na 11,1 %
 • Pozitivní zpráva navzdory krizi: Automobilový průmysl generuje provozní výsledek 33 milionů eur
 • Příjem objednávek skupiny vzrostl o 8 % na 8,5 miliardy eur; hodnota nevyřízených objednávek dosáhla rekordní částky 13,4 miliardy eur
 • Provozní marže skupiny dosáhla 7,3 % v porovnání s 8,1 % v předchozím roce
 • Navrhovaná dividenda ve výši 2 eura na akcii

Výhled na rok 2021 předpokládá růst tržeb a lepší marže

 • Rheinmetall očekává v roce 2021 růst tržeb a zisků
 • Konsolidovaný prodej vzroste o 7 % až 9 %
 • Provozní marže skupiny očekávaná mezi 8 % a 9 %

Nové střednědobé cíle do roku 2025

 • Konsolidované tržby v hlavní oblasti podnikání se do roku 2025 zvýší zhruba na 8,5 miliardy eur 
 • Předpokládaná střednědobá provozní marže nejméně 10 %

Düsseldorfská technologická skupina Rheinmetall AG uzavřela fiskální rok 2020 s třetím nejlepším provozním výsledkem své nedávné historie. Navzdory kritickým vlivům působícím na trh automobilové produkce se v automobilovém sektoru skupina úspěšně vyrovnala se ztrátou z první poloviny roku loňského roku a jako celek vykázala pozitivní provozní výsledky. Ve spojení s úspěšným obchodním výsledkem v segmentu obrany dosáhnul konsolidovaný provozní výsledek celé skupiny v roce 2020 426 milionů eur. Vzhledem k solidní finanční pozici a pozitivním výsledkům skupiny tak Rheinmetall AG za poslední fiskální rok hodlá akcionářům vyplatit dividendu ve výši 2 eur na akcii.

Armin Papperger, generální ředitel Rheinmetall AG, uvedl: „Nesmírně nás těší, že jsme v loňském roce, který byl mimochodem naším historicky třetím nejlepším z hlediska provozních výsledků, úspěšně zvládli překonat koronavirovou krizi. Likvidita společnosti nijak neutrpěla. Naopak se nám podařilo vykázat silné cash flow ve výší přes 200 milionů eur. Znamená to, že na výroční valné hromadě můžeme navrhnout výplatu dividend ve výši 2 eur. Pokud jde o naše trhy, v předchozím roce jsme získali celou řadu důležitých zakázek. Hodnota nevyřízených objednávek dosáhla rekordní výše přes 13 miliard eur. Do toho nejsou započítány naše rámcové dohody na dodávky vojenských nákladních vozech a střeliva v hodnotě více než 3,5 miliardy eur. “

Papperger dále dodal: „Obchodní úspěchy v uplynulém fiskálním roce nás motivují, abychom se dále posouvali a v roce 2021 začali novou důležitou kapitolu v historii společnosti. Rozhodli jsme se stávající rozdělení společnosti na segment automobilového průmyslu a obrany ukončit a přejít na nový model – 5 divizí skupiny bude podléhat přímo vedení její výkonné rady. Tímto krokem rovněž hodláme – jako integrovaná technologická skupina – podporovat vzájemné sdílení technologií mezi divizemi. Zároveň hodláme praktikovat aktivní správu portfolia a soustředíme se na obchodní oblasti s udržitelným potenciálem a přidanou hodnotou pro růst a výdělky. Bezpečnostní technologie a elektromobilita zde bude mít zásadní význam.“

Skupina prokázala odolnost vůči krizi: Tržby a provozní výsledky zůstávají na vysoké úrovni – objednávky nevyřízených položek dosáhly nového maxima a přesáhly částku více než 13 miliard eur

Ve fiskálním roce 2020, který byl silně ovlivněn globální krizí s spojenou s pandemií koronaviru, dosáhla skupina Rheinmetall konsolidovaných tržeb ve výši 5 875 milionů eur, což znamená, že její tržby poklesly o 380 milionů eur. Jedná se tedy o 6% pokles oproti předchozímu roku; pokles prodeje upravený o kurzové korekce a vlivy fúzí a akvizic byl 5,5 %.

Fiskální rok 2020 charakterizoval opačný vývoj tržeb v automobilovém průmyslu a obranném sektoru. Zatímco v sektoru obrany došlo k navýšení tržeb, v sektoru automotive byla výkonost prodeje silně ovlivněna negativním vývojem v globálním automobilovém průmyslu, kde loni výrobní a prodejní výsledky výrazně zaostaly za předchozími lety.

Mezinárodní podíl konsolidovaných tržeb dosáhnul loni úrovně 66 % a vykázal tak nižší hodnotu než údaj z předchozího roku ve výši 69 %.

K 31. prosinci 2020 dosáhla hodnota nevyřízených objednávek skupiny automotive nové rekordní částky 13,4 miliardy eur.  Jedná se o nárůst ve výši 2,5 miliardy eur (přibližně 23 %) oproti číslům z konce roku 2019 (10,8 miliardy eur k 31. prosinci 2019).

Ve fiskálním roce 2020 dosáhla skupina automotive konsolidovaného provozního výsledku (EBIT před započítáním speciálních položek) ve výši 426 milionů eur, což bylo o 79 milionů eur méně v porovnání s předchozím rokem (505 milionů eur). Provozní marže skupiny činila 7,3 %, jedná se o mírně nižší hodnotu ve srovnání s 8,1 % z předchozího roku. 

Provozní výsledky byly ve fiskálním roce 2020 upraveny o speciální položky v celkové výši 337 milionů eur. Tyto negativní jednorázové účinky se zejména týkaly nepeněžního znehodnocení ve výši 300 milionů eur, které vzniklo v segmentu automotive v důsledku nižší dynamiky růstu mezinárodního automobilového průmyslu ve střednědobém horizontu. Zahrnují rovněž speciální položky rezerv ve výši 40 milionů eur na restrukturalizační opatření v automobilovém odvětví. Zvláštní položka ve výši +3 miliony eur se projevila v segmentu obrany. Jednalo se zejména o náklady na restrukturalizaci (-7 milionů eur) a následnou úpravu prodejní ceny ve fiskálním roce 2012 (+10 milionů eur). S přihlédnutím ke všem zvláštním položkám, EBIT skupiny automotive dosáhl částky 89 milionů eur, což je o 422 milionů eur méně než 512 milionů eur v předchozím roce. 

Zisk po zdanění ve výši 1 milionu eur byl o 353 milionů eur nižší než částka 354 milionů eur z předchozího roku. Po odečtení zisku připadajícího na nekontrolní podíly ve výši 27 milionů eur (předchozí rok: 19 milionů eur) byly výnosy připadající na akcionáře Rheinmetallu AG o 27 milionů eur nižší ve srovnání s 335 miliony eur v předchozím roce. Výsledkem je zisk na akcii -0,62 eura ve srovnání se 7,77 eura v předchozím roce. Ve fiskálním roce 2020 činil zisk na akcii očištěný o speciální položky 5,88 eura. Na tomto základě za fiskální rok 2020 bude na výroční valné hromadě navržena k výplatě dividend částka 2 eura za akcii ve srovnání s 2,40 eura na akcii v minulém roce. To odpovídá výplatnímu poměru 34 % upraveného zisku na akcii (předchozí rok: 31 %).

Provozní volný cash flow generovaný ve skupině automotive ve fiskálním roce 2020 činil 217 milionů eur, tj. 3,7 % z tržeb. Jednalo se tedy o horní hranici plánovaného rozmezí 2 % až 4 % tržeb.

Obrana: Provozní výsledek vzrostl o 21 % na 414 milionů eur, provozní marže stoupla na dobrých 11 %

Vysoká celosvětová poptávka ve vojenském sektoru v roce 2020 předurčila obchodní výkonnost produktů za segmentu obrany a Rheinemtall si tak udržel úspěšnou pozici na hlavních světových trzích.

Ve fiskálním roce 2020 vykázal segment obrany tržby ve výši 3 723 milionů eur, což přesáhlo předchozí roční hodnotu o 201 milionů eur (tj. přibližně 6 %). Při zohlednění změn směnného kurzu a fúzí a akvizic činil organický růst přibližně 5 %.

Zvýšení tržeb bylo dosaženo mimo jiné prostřednictvím vyšších objemů dodávek vozidel Boxer pro australské ozbrojené síly a zakázkou na dodávku nákladních logistických vozidel pro německé ozbrojené síly. Divize Vozidlových systémů navýšila ve fiskálním roce 2020 své tržby o 2 % na 1 823 eur. V divizi Zbraně a střelivo vzrostl export a dodávky ochranných zdravotnických prostředků vedly k nárůstu prodeje o přibližně 17 % na 1 196 milionů eur. Na druhou stranu divize Electronics Solutions utrpěla mírný pokles tržeb o téměř 2 % na 931 milionů eur.

Společnost Rheinmetall Defence uzavřela ve sledovaném období smlouvy na objednávky za 6 387 milionů eur ve srovnání s 5 186 miliony eur v předchozím roce. To představuje nárůst hodnoty o 1 201 milionů eur, tj. o 23 %. Zakázka maďarských ozbrojených sil na více než 200 nově vyvinutých bojových vozidel pěchoty Lynx přesáhla hodnotu 2 miliardy eur a stala se tak největší samostatnou zakázkou. K pozitivnímu vývoji výrazně přispěly i další objednávky – zakázka na vojenská logistická vozidla pro německé ozbrojené síly v celkové hodnotě 865 milionů eur, včetně speciálních výměnných nástaveb za téměř 300 milionů eur, a dalších logistických vozidel v hodnotě přes 450 milionů eur.

V roce 2020 v obranném sektoru dosáhnul celkový poměr book-to-bill hodnoty 1,7 (předchozí rok: 1,5). Každá obranná divize měla poměr book-to-bill více než 1, což podtrhuje jejich budoucí růstový potenciál.

K 31. prosinci 2020 dosáhly nevyřízené zakázky hodnoty 12,9 miliardy eur, což představuje ve srovnání s částkou 10,4 miliardy eur za rok 2019 nárůst o 2,5 miliardy EUR (nebo 24 %). 

Provozní výsledek (EBIT před zvláštními položkami) dosáhl ve fiskálním roce 2020 výše 414 milionů eur v porovnání s 343 miliony eur v předchozím roce.  To znamená, že zisk se zlepšil o 21 %, zejména díky pozitivnímu vývoji v divizi Zbraně a střelivo (+ 50 %) a divizi Electronics Solutions (+ 23 %), zatímco provozní výsledek divize Vozidlové systémy byl na stejně vysoké úrovni jako v předchozím roce.

Provozní marže v oblasti obrany se celkově zvýšila z 9,8 % v předchozím období na 11,1 % ve sledovaném období.

Automobilový průmysl: Pozitivní provozní výsledek – vzestupný trend ve druhé polovině roku 2020

V automobilovém sektoru zanechal negativní dopad koronavirové krize svou stopu na všech relevantních trzích.  Nejvíce se projevil zejména v první polovině roku 2020, kdy během druhého čtvrtletí došlo k prudkému poklesu tržeb o 34 % v důsledku rozsáhlých odstávek výroby v automobilových závodech mimo Čínu. Poté v druhé polovině roku následovalo zlepšení obchodní výkonnosti s postupným restartem globální výroby vozidel. Tržby v tomto odvětví za rok 2020 jako celek poklesly o 21 % (585 milionů eur) na 2 151 milionů eur. Při očištění o měnové vlivy dosáhnul jejich pokles 19 %. Podle nejnovějších údajů o trhu se produkce v globální automobilovém průmyslu ve stejném období snížila o více než 16 %.

Ve fiskálním roce 2020 poklesly prodeje divize Mechatronika o 21 % na 1 202 milionů eur, přičemž největší pokles prodeje se týkal zákazníků v Evropě. Tržby v divizi Hardparts dosáhly 688 milionů eur

a byly tedy o 27 % nižší než v předchozím roce. U malých pístů lze tento pokles připsat hlavně snížené výkonnosti trhů v Evropě a Severní Americe, zatímco velké písty utrpěly na tomto segmentu trhu obecně. Naproti tomu tržby v divizi Aftermarket se během krize ukázaly jako velmi stabilní a poklesly pouze o 4 % na 345 milionů eur.

Společné podniky provozované s čínskými partnery v Číně a Německu jsou zaúčtovány pomocí ekvivalenční metody, proto nejsou zahrnuty do konsolidovaných tržeb. Jejich tržby dosáhly v roce 2020 celkem 1 129 milionů eur, což odpovídá meziročnímu poklesu o 11 %, nebo 9 % po úpravě o měnové efekty.

Provozní výsledek společnosti Rheinmetall Automotive (EBIT před speciálními položkami) dosáhnul ve sledovaném fiskálním období částky 33 milionů eur ve srovnání se 184 miliony eur za předchozí rok. I přes zásadní pokles v oblasti prodeje se automobilovému sektoru podařilo vygenerovat pozitivní provozní výsledek. Primárně je to díky striktnímu řízení nákladů a rozsáhlému programu přizpůsobení výroby, jež byly zavedeny s okamžitou platností v rané fázi pandemie. Provozní marže ve fiskálním roce 2020 poklesla na 1,5 % ve srovnání s 6,7 % v předchozím roce.

Prognóza skupiny Rheinmetall pro rok 2021 a nové střednědobé cíle předvídají růst prodeje a lepší marže

V průběhu restrukturalizace skupiny došlo ke zrušení původního organizačního rozdělení společnosti Rheinmetall na dvě části – Automotive a Defence. Proto hospodářské výsledky za fiskální rok 2021 budou dále výhradně na úrovni celé skupiny a divizí.

Na základě současných prognóz pro relevantní trhy předpokládá ve fiskálním roce 2021 Rheinmetall růst tržeb skupiny a zlepšené provozní výsledky spolu se zlepšenou provozní marží. Roční tržby skupiny Rheinmetall předpokládají ve fiskálním roce 2021 nárůst o 7 % až 9 % ve srovnání s úrovní předchozího roku (předchozí rok: 5 875 milionů eur). 

Na základě prognózy prodeje a při zohlednění nákladů se ve fiskálním roce 2021 očekává zlepšení provozních výsledků skupiny a navýšení provozní marže na 8 % až 9 % (v porovnání se 7,3 % v předchozím roce). 

Vývoj divizí a obchodních oblastí ve fiskálním roce 2021

U divize Vozidlové systémy Rheinmetall předpokládá pokračující růstovou trajektorii prodejů, kterou v roce 2021 podpoří zejména dodávky logistických vozidel pro německé ozbrojené síly a dodávka vozidel Boxer pro australskou armádu (pro forma tržby 2020: 1 846 milionů eur). Pokud jde o vývoj marže, na základě plánovaného produktového mixu lze předpokládat, že provozní marže dosáhne vysoké úrovně shodné s předchozím rokem (pro forma marže 2020: 8,1 %).

V divizi Zbraně a střelivo lze ve fiskálním roce 2021 očekávat, že muniční programy pro německé ozbrojené síly spolu s mezinárodními zakázkami přispějí k dalšímu růstu trajektorie. Pro divizi se v roce 2021 očekává výrazný růst tržeb (předchozí rok: 1 196 milionů eur) a meziroční zlepšení provozní marže (předchozí rok: 15,5 %).


U divize Electronic Solutions očekává v roce 2021 společnost Rheinmetall mírný růst tržeb; ten však začne zrychlovat až v následujících letech v souvislosti s nárůstem vysokého objemu programu vozidel (pro forma tržby 2020: 935 milionů eur). Očekává se, že provozní marže by mohla být na stejné úrovni jako předchozí rok (pro forma marže 2020: 9,8 %).

S ohledem na předpokládané oživení trhu a plánované uvedení nových produktů na trh ve fiskálním roce 2021 očekává divize Sensors and Actuators výrazný růst tržeb (tržby za předchozí rok: 1 202 milionů eur). Na základě této prognózy prodeje lze předpokládat výrazné zvýšení provozní marže v této divizi (předchozí rok: 3 %).

Významný růst tržeb se ve fiskálním roce 2021 očekává také u divize Materiály a obchod (pro forma tržby 2020: 546 milionů eur). Na základě tohoto růstu divize také očekává patrné zlepšení provozní marže (pro forma marže 2020: 5,2 %).

I přes současný pokles prodejů velkých pístů lze očekávat v neklíčovém odvětví malých a velkých pístů určitý nárůst prodeje (pro forma tržby 2020: 479 milionů eur). Z hlediska provozních výsledků a provozní marže po ztrátě ve fiskálním roce 2020 (pro forma marže: -4,5 %) se očekává návrat k pozitivním číslům.

Střednědobé cíle do roku 2025

S výhledem do roku 2025 stanovila společnost Rheinmetall nové střednědobé cíle pro prodej, zisky a cash flow.

Konsolidovaný prodej v pěti divizích hlavní podnikatelské činnosti se do roku 2025 má zvýšit na celkem zhruba 8,5 miliardy eur.

Ziskovost skupiny se má ke stejnému datu zlepšit, což povede k provozní marži ve výši nejméně 10 %.

Plánované rozmezí pro provozní cash flow v roce 2025 bylo zvýšeno na přibližně 3 % až 5 % tržeb.