Nemomax: Nejlepší strategie jsou dlouhodobé investice

25. 10. 2022 – Vzhledem k současné ekonomické situaci se investoři nejen v České republice musí vypořádat s novými výzvami, kterým je třeba přizpůsobovat i strategii pro správu majetku. Aktuální vývoj inflace by pro ně měl být impulsem k zamyšlení, jak dále chránit a zhodnocovat své prostředky mj. pomocí investování.

„Mnoho lidí má za to, že je třeba na současnou míru inflace reagovat okamžitou změnou portfolia investic a pořízením takových investičních nástrojů, které inflační míru překonají ihned. Popsaná re-balance portfolia by však mohla investora vystavit neúnosné míře rizika. Podle našich zkušeností je optimální reakcí na obavy z budoucího vývoje finančních trhů středně až dlouhodobé investování do fondů kvalifikovaných investorů s osvědčenou investiční strategií, která kalkuluje s „poražením“ inflace v delším investičním horizontu,“ vysvětluje JUDr. Petr Krátký, místopředseda představenstva a investiční ředitel AVANT investiční společnosti, a.s., která je i správcem Nemomax investičního fondu s proměnným základním kapitálem, a. s. 

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) nabízejí mnoho možností do čeho investovat a představují jednu z cest, jak se prostřednictvím spojení s dalšími investory dostat k investicím, které by investor nemohl podniknout samostatně. Nejčastější investiční aktiva FKI v ČR jsou nemovitosti, majetkové účasti ve společnostech, či podnikatelské úvěry. „AVANT rozděluje typy investorů do FKI na dvě základní skupiny. První jsou investoři, kteří fond založili a pro další rozvoj do něj vkládají část majetku, který dosud spravovali sami – nejčastějším příkladem tohoto typu vkladu jsou majetkové účasti ve společnostech vč. jim poskytnutých úvěrů. Druhou skupinou přestavují externí investoři hledající zajímavé finanční zhodnocení, kteří fondu poskytují potřebnou ekvitu. Takovému dělení investorských skupin odpovídá zpravidla i dělení jednotlivých druhů investičních cenných papírů emitovaných fondy, nejčastěji na výkonnostní a prioritní investiční akcie, kdy první (určené zejména pro zakladatele fondu) nesou přednostní podíl na případné ztrátě (vyšší riziko), ale neomezený výnos. Zatímco prioritní akcie (určené hlavně externím investorům) mají přednostní podíl na minimálním zhodnocení, kompenzovaný limitací maximálního výnosu (nižší riziko za cenu omezeného výnosu),“ vysvětluje Petr Krátký.

Investice do FKI ale nejsou vhodné pro každého. „Pokud bychom FKI srovnávali s fondy kolektivního investování, které jsou dostupné široké veřejnosti, liší se hlavně hodnotou kapitálu první investice, kdy minimální výše iniciačního úpisu kvalifikovaného investora činí 1 milion korun, s možností rozdělení první investice mezi více fondů jednoho správce. Následné investice mohou být již od 100 000 Kč. Fond Nemomax má příznivou politiku vstupních poplatků a nulové výstupní poplatky po třech letech trvání investice. Při splnění tohoto časového období si navíc investoři mohou nárokovat osvobození od daně z příjmů z hodnoty odkupu investičních akcií fondem,“ říká Petr Krátký

V rámci investiční společnosti AVANT, pod kterou nemovitostní fond Nemomax spadá, si investoři díky možnosti rozdělení vstupní investice mezi více fondů mohou zajistit diverzifikaci portfolia z různých typů aktiv.  

Pokud si u nás investor vybere takové fondy, jako je Nemomax, je vysoce pravděpodobné, že v dlouhodobém horizontu svůj majetek před inflací nejen ochrání, ale při podání žádosti o odkup po deseti a více letech svou původní investici nejméně jednou tak znásobí. To platí pro všechny fondy, s ochranným garančním mechanismem minimálního zhodnocení,“ dodává Petr Krátký.  Nemomax u prioritních investičních akcií aktuálně nabízí minimální výnos 6,1 % p.a., a to i v případě, že fond bude mít nižší zisky nebo krátkodobý pokles výnosů, a maximální hodnocení tohoto ve výši 10% p.a. (platí od 1.10.2022 do 31.12.2023). Právě díky tomu je fond vhodný i pro konzervativnější investory, hledající cestu, jak dlouhodobě porazit inflaci za cenu přiměřeného rizika. 

Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií (PIA) je přitom i v případě poklesu hodnoty aktiv fondu v konkrétním měsíci zajištěna formou redistribuce fondového kapitálu z hodnoty výkonnostních investičních akcií (VIA) ve prospěch zhodnocení PIA. „Hlavním kritériem rizikovosti investice je u takových fondů poměr kapitálu připadajícího na VIA a PIA. K 30. 8. 2022 byl u fondu Nemomax poměr fondového kapitálu připadajícího na VIA (více než 660 mil. Kč.) a PIA (necelých 192 mil. Kč.) méně, než 1/3 ve prospěch VIA, což v současné situaci činí investici do PIA výrazně méně rizikovou, než je obvyklý tržní standard,“ uzavírá Petr Krátký.

O Nemomax investičním fondu s proměnným základním kapitálem, a.s.*

Nemomax je investičním fondem ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (SICAV). Zaměřuje se převážně na investice do účastí v kapitálových obchodních společnostech (zejména nemovitostních), dále do nákupu a prodeje investičních cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, pohledávek na výplatu peněžních prostředků z vkladů na účtu vedeného v bankách a do úvěrů a zápůjček poskytnutých primárně na nemovitostní projekty. Jiná doplňková aktiva fondu mohou činit méně než 10% hodnoty fondového kapitálu. Zakladatelské akcie fondu Nemomax drží AVANT investiční společnost, a.s., hlavním finančním investorem (držitelem výkonnostních investičních akcií) je investiční skupina RN Solutions a.s.

*Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Správce fondu:

AVANT investiční společnost, a.s.