Bojujeme proti vibracím a společně to jde lépe aneb Když se spojí infračervená kamera a vibrometr

Spadne-li strom v lese… způsobí hluk, ať už jej někdo slyší nebo ne. Podobně jako tento fiktivní strom, mohou i stroje varovat před hrozícími problémy – jen je třeba se správně dívat a naslouchat. Mezi nejpraktičtější ukazatele patří teplota a vibrace. Většina mechanických součástek vydává za normálního provozu určité množství tepla a vibrací. Nadměrné množství tepla, podchlazení nebo vibrace mohou ukazovat na některé problémy v pozadí, které pak můžete napravit dříve, než dojde k poruše a zastavení výroby. (TZ)

Nyní jsou k dispozici nové měřicí přístroje, jako je například infračervená kamera Fluke Ti400 a vibrometr Fluke 805, které pomáhají měřit teplotu a vibrace; přístroj 805 také dokáže měřená data interpretovat. Z těchto dat lze zjistit, o jaký problém pravděpodobně jde a jak jej vyřešit.

Přehřívání při problémech

Neobvykle horká nebo studená místa nebo nezvyklé rozložení teplot na výrobním zařízení často ukazuje na hrozící problém. Proto jsou termokamery, které zachycují dvojrozměrné obrazy povrchové teploty objektů, velmi užitečnými pomocníky pro prediktivní údržbu strojních, elektrických a jiných zařízení. Termokamera umožňuje odhalit a diagnostikovat různé problémy, včetně vysokého odporu elektrických zapojení, který brání dostatečnému proudění vzduchu, problémů s ložisky v motorech, potíží s měřením hladiny v nádržích a celé řady dalších mechanických problémů.

Například v jednom velkém pivovaru pomohlo snímání infračervenou kamerou Fluke odhalit přehřívání převodovky lepicího stroje na etikety; její teplota se blížila bodu varu. Při fyzické kontrole se ukázalo, že převodovka je naplněna vodou místo mazivem. Voda se dovnitř dostala přes poškozené těsnění. Následná porucha by vedla k prostoji etiketovací linky.

Jedním z možných postupů při infračerveném snímání je začít u kriticky důležitých prvků, jejichž porucha by mohla ohrozit lidi, majetek nebo produkty. Poté je třeba zjistit, za jakých podmínek se zvyšuje namáhání, a monitorovat tyto prvky systému častěji. Příkladem je kal a pevné částice, které v mnoha výrobních procesech zvyšují namáhání strojů, což má vliv na jejich ložiska, vinutí a izolaci. Toto namáhání se může projevovat právě přehříváním, které odhalí infračervená kamera. Motory s těmito problémy je nutné snímat častěji.

Po čem pátrat?

Pomocí termokamery lze vyhledávat horká a studená místa i další neobvyklé stavy. Pozornost je třeba věnovat zejména podobným zařízením, která pracují za podobných podmínek, ale při rozdílných naměřených teplotách. Takové odchylky totiž mohou signalizovat problém. Dobrým nápadem je sestavit kontrolní trasy, které budou zahrnovat všechna kriticky důležitá zařízení, a současně využít historie zaznamenané v protokolu EquipmentLog systému Fluke Connect.

Pomocí funkce „EquipmentLog history“ se vytvoří složka pro každé kriticky důležité zařízení s popisem tohoto zařízení, která je umístěna v úložišti Fluke Cloud. Při každé kontrole určitého zařízení pověřená osoba uloží obraz z termokamery nebo naměřená data do této složky zařízení, aby společně se svými kolegy mohla sledovat a monitorovat stav daného zařízení v průběhu času a byl okamžitý přístup k datům z historie – a to vše z jednoho místa. Díky tomu mohou pracovníci údržby snadno porovnávat data s výsledky předchozích kontrol a zjišťovat, zda je nalezené horké nebo studené místo obvyklé či nikoli, a zda je nutné naplánovat údržbu. Zařízení tak může běžet déle s nižšími finančními a časovými nároky a s menším rizikem neplánovaných prostojů.

Když vibrace ukážou problém

Vibrace mohou být při provozu stroje normálním jevem, ale mohou také signalizovat problém. Většina průmyslových zařízení je konstruována tak, aby běžela hladce a bez vibrací. Například u elektromotorů, rotačních čerpadel, kompresorů nebo klasických i výtlačných ventilátorů je ideální dosáhnout co nejnižších vibrací. U těchto strojů mohou vibrace signalizovat problém nebo opotřebení materiálu.

Jak ale může technik údržby zařízení rozlišit normální přijatelné vibrace od vibrací, které vyžadují okamžitý zásah, ať už jde o servis nebo výměnu problematického zařízení?

Vibrace jako ukazatel stavu stroje

Nekontrolované opotřebovávání součástek stroje může vést k jeho rychlému poškození, způsobit bezpečnostní problémy a zhoršit provozní parametry zařízení. V nejhorším případě může porucha vyřadit stroj z provozu a zastavit výrobní proces, který je pro podnik rozhodujícím faktorem.

Vibrace lze využít při kontrole strojů v rámci programu preventivní údržby jako ukazatele stavu stroje; díky tomu se provedou vhodná opatření dříve, než k problému skutečně dojde. Technici údržby tak mohou včas naplánovat opravu a zajistit potřebné součástky. Kratší intervaly údržby vedou k delší životnosti stroje a údržbu lze plánovat podle potřeby. Lze se pak více spolehnout na plány údržby, plánované rozpočty i odhady produktivity.

Ruční vibrometr Fluke 805 s funkcí Fluke Connect ShareLive™ dokáže nejen měřit vibrace stroje nebo rázy a teplotu ložisek, ale také může také porovnávat měřené hodnoty s 37 kategoriemi strojů a zároveň zůstat neustále v kontaktu se svými kolegy. Technik údržby tak má k dispozici zásadně důležité informace o stavu stroje a je varován před poruchami ložisek v celé řadě strojních zařízení, od motorů přes čerpadla, klasické a výtlačné ventilátory, až po kompresory a mnoho dalších strojů.

Funkce historie EquipmentLog™ v aplikaci Fluke Connect™ se využívá obdobně jako při ukládání a sdílení infračervených snímků. Zde se ukládají data o provedených kontrolách, která poté mají k dispozici všichni odpovědní pracovníci. Lze tak mezi sebou srovnávat předchozí měření, včas identifikovat zrychlené zhoršování stavu a určit, zda bude nutné provést opravu co nejdříve, nebo zda je možné ji ještě odložit a získat čas. Trendy v naměřených vibracích vám napoví, u kterých strojů je nutné naplánovat opravu dříve, než obyčejná porucha ložiska způsobí zničení hřídele nebo celého stroje, nebo prostoj ve výrobě.

Místo komplikované analýzy vibrací, na kterou potřebujete zkušeného experta, který analyzuje údaje ze složitých naměřených křivek, lze bez jakéhokoli školení v analýze vibrací použít vibrometr, který umožňuje kontrolovat všechny stroje v provozu. Přístroj Fluke 805 měří vibrace a informuje uživatele o tom, které stroje jsou v pořádku a které vyžadují opravu. A s funkcí videohovorů Fluke Connect ShareLive mohou pracovníci získat odpovědi na svoje dotazy nebo povolení k práci přímo v terénu.

Zpracováno z podkladů společnosti Fluke Corporation, www.fluke.cz

O společnosti Fluke

Společnost Fluke, založená v roce 1948, je významný světový výrobce kompaktních profesionálních elektronických měřicích přístrojů. Zákazníky společnosti Fluke jsou technici, konstruktéři, elektrikáři a metrologové, kteří instalují, vyhledávají poruchy a spravují průmyslové elektrické a elektronické vybavení nebo kalibrační procesy.

Fluke je registrovaná obchodní známka společnosti Fluke ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Uvedené názvy existujících společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Další informace naleznete na webu společnosti Fluke.

Sledujte společnost Fluke na síti Facebook (www.facebook.com/flukeczsk).