ČTÚ zvýší kvalitu vybraných činností personálního řízení

Praha, 2. září 2014 – Český telekomunikační úřad spouští projekt s názvem „Zvýšení kvality vybraných činností personálního řízení v ČTÚ“. Realizován bude nejpozději do 30. listopadu 2015. (TZ)

Projekt má zvýšit kvalitu vzdělávání a rozvoje, hodnocení, výběru a následné adaptace a stabilizace zaměstnanců ČTÚ s využitím moderních prvků personálního řízení. V jeho rámci dojde i na pilotní realizaci specializovaných vzdělávacích a rozvojových aktivit.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. V souladu se specifickými cíli výzvy operačního programu č. B6 OP LLZ se ČTÚ zaměří na tyto klíčové aktivity:

  • vytvoření dlouhodobé koncepce vzdělávání a rozvoje a hodnocení zaměstnanců ČTÚ a metodiky její implementace,

  • návrh obsahové podoby webové prezentace vzdělávání a rozvoje v ČTÚ,

  • vytvoření metodiky výběru zaměstnanců a následnou adaptaci a stabilizaci nových zaměstnanců ČTÚ,

  • pilotní realizaci specializovaných vzdělávacích a rozvojových aktivit a adaptačního
    a stabilizačního programu v ČTÚ.

Projekt je určen pro zaměstnance ČTÚ (vedoucí zaměstnanci, zaměstnanci personálního odboru a ze širšího pohledu výstupů projektu rovněž všichni zaměstnanci ČTÚ). Vzejdou z něho konkrétní dlouhodobé koncepce, metodiky implementace a analýzy.