Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 45. týdnu 2014

Praha, 7. listopadu 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala vypořádání připomínek k záměru ČTÚ uložit v rámci univerzální služby dílčí službu zvláštních koncových zařízení. Služba usnadňuje přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenně s ostatními uživateli. (TZ)

Zákon o elektronických komunikacích úřadu ukládá alespoň jednou za dva roky přezkoumávat, zda trvají důvody, na jejichž základě je taková povinnost ukládána. ČTÚ v rámci přezkumu dospěl k závěru, že je na místě, aby povinnost dílčí služby byla uložena, a hodlá tak učinit na dobu tří let od 15. července 2015, kdy vyprší platnost původního rozhodnutí.

Rada ČTÚ dále projednala uplatněné připomínky k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti v rámci univerzální služby poskytovat dílčí službu veřejných telefonních automatů (nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě). Žádná z obcí do pěti tisíc obyvatel ani v následujících třech letech nezůstane bez telefonního spojení – návrh totiž počítá s povinným veřejným telefonním automatem ve všech menších obcích, které nejsou pokryty dostatečně silným signálem alespoň dvou mobilních operátorů. Dokument bude nyní konzultován s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Detailní informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v listopadové monitorovací zprávě.