Monitorovací zpráva 02/2017

Praha, 17. února 2017 – Česká pošta nemůže vyplatit poštovní poukázku jen na základě shody jména a příjmení na poukázce a na předloženém občanském průkazu. Pokud se liší adresa na poukázce s trvalým pobytem adresáta v osobním dokladu, a příjemce jiným vhodným způsobem neprokáže, že je zamýšleným adresátem, pak mu pošta poukázku nesmí vyplatit. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí, o kterém informuje dnes vydaná Monitorovací zpráva ČTÚ č. 02/2017. (TZ)

Případ, na jehož začátku bylo vyplacení poukázky osobě shodného jména s adresátem, řešil i Městský soud v Praze, k němuž pošta podala proti rozhodnutí o pokutě sedm tisíc korun správní žalobu. Soud žalobu zamítl, když se plně ztotožnil se závěry ČTÚ a argumenty pošty současně odmítl jako nepřiléhavé.

Monitorovací zpráva dále informuje o změnách ceníku u služby Skylink. Provozovatel, společnost M7 Group, od 1. března zvyšuje servisní poplatek i některé předplacené balíčky. ČTÚ v této souvislosti prověřuje, zda provozovatel vůči svým zákazníkům řádně splnil zákonnou informační povinnost.

Zpráva se zmiňuje i o nových pravidlech pro roaming. Na základě předběžné dohody na evropské úrovni by velkoobchodní ceny za 1 GB dat měly od června klesnout na 7,7 € a dále se každý rok vždy k 1. lednu postupně snižovat až na úroveň 2,5 € / GB dat v roce 2022.

V souvislosti s roamingem a na základě konzultace s polskou stranou musí ČTÚ vyvrátit informace, které se objevují v některých médiích, že by polská vláda operátorům dorovnávala případné ztráty z roamingu. Pokud by operátor nebyl schopen pokrýt svoje náklady, což by mohlo mít za důsledek neudržitelnost vnitrostátních cen, může požádat regulátora o povolení účtovat příplatky za roaming. O takové žádosti pak regulátor rozhodne na základě dodaných dat a postupem stanoveným v Prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/2286. V žádném případě nemůže dojít k dotování rozdílu ze strany vlády nebo regulátora.

Příloha monitorovací zprávy je věnována přehledu stížností a dotazů, které ČTÚ vyřizoval ve IV. čtvrtletí loňského roku. Úřad v tomto období řešil celkem 646 stížností. 437 stížností a dotazů přitom směřovalo na služby operátora O2, ať už se jednalo o odmítnutí výpovědi služeb z důvodu nesouhlasu s jednostrannou změnou smlouvy nebo o předplacený tarif PředplaDENka.

Monitorovací zpráva je ke stažení zde.