Nový projekt Bureau Veritas Award prověří úroveň bezpečnosti práce ve firmách v Česku

Praha, 12. června 2018 – Mezinárodní inspekční a certifikační společnost Bureau Veritas vyhlašuje nový program testující úroveň kultury bezpečnosti práce ve firmách v Česku. Do projektu s názvem Bureau Veritas Award se mohou firmy přihlašovat od 11. června 2018 a utkat se o prestižní národní cenu „Kultura bezpečnosti.“ Program jim přinese vedle jiného také mnoho cenných benefitů a podnětů, pokud jde o vyšší ekonomický výkon firmy i spokojenost vlastních zaměstnanců. Uzávěrka přihlášek je 31. srpna 2018.

Co přinese účast v projektu firmám

„Náš soutěžní projekt se zaměřuje na celkové posouzení stavu bezpečnosti práce ve firmách, pomáhá identifikovat silné i slabé stránky v jejich systému a detekuje prostor pro zlepšení. To vše s cílem zredukovat rizikové faktory vedoucí k pracovním úrazům i nemocem z povolání, které oslabují ekonomický výkon firem a snižují osobní spokojenost zaměstnanců. Soutěžní projekt reflektuje, nakolik je bezpečnost skutečnou hodnotou a součástí každodenního života firmy a jak moc se v této oblasti přirozeně angažují řadoví zaměstnanci, nejen management,“ popisuje Alena Komolá ze společnosti Bureau Veritas, která je garantem projektu.

Co se bude hodnotit a dle jakých kritérií

Projekt má jasně definovaná kritéria pro posuzování stavu kultury bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Posuzují se tvrdá data, odrážející například počet nehod či úrazů, dále se hodnotí politika a systém dokumentace. Velkou roli hrají rovněž měkké faktory jako je povědomí zaměstnanců o BOZP, jejich angažovanost v této oblasti a vnitropodniková komunikace.

Program Bureau Veritas Award současně poskytuje všem účastníkům informace důležité pro další zvyšování úrovně bezpečnosti. V dvoukolovém hodnocení dochází k sebehodnocení a potom i k validaci zjištěných výsledků přímo v místě působení klienta, potažmo účastníka projektu. Výhodou výstupu je vedle komplexnosti hodnocení i externí benchmarking a srovnání s ostatními podniky v daném podnikatelském odvětví a srovnatelné velikosti.

Kde a jak se do soutěže přihlásit

Odborným garantem projektu je společnost Bureau Veritas, která je přední mezinárodní korporací poskytující komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostřední a společenské odpovědnosti. Podrobnosti k programu i způsobu, jak podat přihlášku, najdete na odkazech zde:

http://www.bvtraining.cz/bv-award/prihlaska-do-programu/

http://www.bvtraining.cz/files/soubory/Pravidla_programu__BV_AWARD.pdf

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Přes 59 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů. Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, inspekce potravin a zemědělských komodit, testování a laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.