Návrhy KZPS ČR do programového prohlášení vlády ČR pro rok 2021

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR zpracovala a předložila politickým stranám své návrhy k projednání a zapracování do připravovaného programového prohlášení nové vlády ČR

Praha, 26. října 2021 – Volby skončily a politické strany dle nich musí zaujmout konstruktivní pozici a urychleně sestavit novou akceschopnou vládu k řešení aktuálních problémů země, podnikatelů a zaměstnavatelů. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR připravila své návrhy pro novou vládu do jejího vládního prohlášení.

Pro informaci – Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR je otevřené nezávislé zájmové sdružení, které sdružuje devět reprezentativních zaměstnavatelských svazů z oblasti stavebnictví, textilního průmyslu, malého a středního podnikání, výrobního, spotřebního a bytového družstevnictví, zemědělství, důlního a naftového průmyslu, dřevozpracujícího průmyslu, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, zastupuje více než 22.500 členských subjektů s více než 1.350.000 mil zaměstnanci a je jedním ze sociálních partnerů, který reprezentuje stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody ČR (Tripartitě). Vice na www.kzps.cz 

Jedná se o zásadní opatření v široké oblasti EU, podnikání, zaměstnanosti, financí, školství, zdravotnictví atd. rozdělených do 19 oblastí:

 1. Obecné
 • Orientovat se na výrobu s vysokou přidanou hodnotou a realizaci vlastních finálních výrobků
 1. Zahraniční politika a EU
 • Posílit exportní možnosti ČR na stávajících i nových trzích, a to i mimo evropský kontinent
 1. Bezpečnost a migrace
 1. Energetika
 • Posilovat energetickou soběstačnost, udržitelnost a bezpečnost ČR prostřednictvím vhodně zvoleného a vyváženého energetického mixu
 1. Zemědělství a životní prostředí
 • Usilovat o zajištění rovných podmínek českých zemědělců (a to i vůči zemědělcům z tzv. „staré EU 10“) při finalizaci a realizaci prvků reformy SZP 2020+ (resp. 2023+), vytvoření transparentních pravidel při poskytování podpor v následujících letech a jejich smysluplné zacílení po dohodě se zástupci zemědělské a potravinářské veřejnosti
 1. Druhotné suroviny a odpadové hospodářství
 • Usilovat o plně konkurenční, nedeformované podnikatelské prostředí v oblasti druhotných surovin a využitelných odpadů s minimalizovanou administrativní zátěží; o zachování možnosti obyvatel i původců odpadů pro výběr oprávněné osoby k předání druhotných surovin
 1. Pojišťovnictví a finanční služby
 • Zachování systému pluralitního zdravotního pojištění v ČR, posílení jeho autonomního postavení a role žadatelů o založení pojišťoven
 1. Kultura
 • Vznik zastřešujícího právního předpisu pro oblast kultury (zákon o kultuře) a vznik specifických právních předpisů (zákon o veřejné kulturní instituci, zákon o muzeích jako institucích a jejich specifických činnostech, legislativní úprava zpřístupnění kulturního dědictví v digitální podobě, novelizace autorského zákona) 
 1. Sociální služby
 • Centralizaci základních dotačních pravidel vedoucích k eliminaci několika systémů financování sociálních služeb dle krajů, jak je tomu v současnosti. Prosazovat dostatečné financování sociálních služeb a s tím související zvyšování platů a mezd odborným pracovníkům v sociálních službách včetně srovnání odměňování v platové a mzdové
 1. Neziskové organizace
 • Snížení složitosti vedení účetnictví neziskových organizací alespoň na úroveň srovnatelnou s podnikatelskými subjekty
 1. Zdravotnictví
 • Zavedení vícezdrojového financování zdravotnictví k zajištění jeho stability a rozvoje (přímé platby, zavedení nominálního pojistného, připojištění, podíl na daňovém výnosu z tabákových výrobků a alkoholu)
 1. Školství a vzdělávání
 • Dimenzování školské soustavy na potřeby trhu práce – podpora technických a přírodovědných oborů, aktivní podpora a rozvoj učňovského školství
 1. Regiony, venkov
 • Zastavit zhoršující se kvalitu životních podmínek na venkově, jako předpokladu pro zastavení stárnutí obyvatelstva, především v menších obcích, vlivem odchodu mladých, vzdělaných lidí za lepšími životními podmínkami, vedoucí kromě jiného též ke ztrátě zdrojů pracovních sil
 1. Bytová oblast, družstevní bydlení
 • Zlepšit legislativní úpravu bytových družstev ve spolupráci a v součinnosti s družstevními svazy.
 1. Výrobní družstevnictví
 • Důsledně zapojovat odbornou veřejnost nejenom z vědecké či pedagogické a justiční praxe, ale také z řad zástupců subjektů dotčených příslušnými legislativními návrhy, aby výsledek odpovídal nejenom požadavkům teoretických představ zpracovatele a předkladatele návrhu
 1. Živnostníci
 • Definovat pojem mikropodnik. Jeho definice je předpokladem pro cílenou podporu (ne nutně ekonomickou) a snižování byrokratické zátěže
 1. Daně
 • Při tvorbě legislativy akcentovat skutečné zjednodušení v praxi, sledující snížení finanční a časové náročnosti plnění daňových povinností
 1. Penzijní systém
 • Provést změnu penzijního systému, kdy základem reformy bude zaručený důchod, navázaný na průměrnou mzdu
 1. Sociální dialog
 • Podporovat tripartitní i bipartitní dialog na celostátní, krajské, oborové i podnikové úrovni

Jedná se zde o zkrácený výběr opatření v jednotlivých oblastech, kompletní spektrum opatření najdete na www.kzps.cz 


KZPS ČR je sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., které reprezentuje osm dominantních zaměstnavatelských svazů z oblasti: stavebnictví, textilního průmyslu, malého a středního podnikání, výrobního a spotřebního družstevnictví, zemědělství, důlního a naftového průmyslu, dřevozpracujícího průmyslu, školství, zdravotnictví kultury a sociálních služeb. 

Zastupuje více než 22 000 členských subjektů s více než 1.300.000 zaměstnanci prosazuje specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech formuluje společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazuje je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou je jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě. Více na www.kzps.cz