Nemomax v loňském roce zhodnotil investice o 7,34 %

Praha, 19. května 2022 – Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., který se zaměřuje na prémiové realitní projekty vyššího standardu, vyhodnocuje výsledky za uplynulý rok.  „Ke konci loňského roku byl objem majetku fondu Nemomax 378 737 498 Kč, který nyní pokrývá investice mezi čtyřmi realitními projekty. Prioritní investiční akcie od prvního úpisu jsme za 45 měsíců, což je doporučená doba investování do našich produktů, zhodnotili o 30,66 %. Roční zhodnocení prioritních investičních akcií pak bylo 7,34 %,“ říká Marek Unčovský, předseda dozorčí rady fondu. 

Investičním cílem nesamosprávného fondu kvalifikovaných investorů Nemomax je setrvalé nadstandardní zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, včetně jejich výstavby po celé České republice. Mezi aktuální projekty patří VIVA Lipno, VIVA Vrchlabí, Rezidence Na Karmeli (Mladá Boleslav) a Vila Rokoska (Praha).

Investice na Lipně se zhodnocuje

Projekt celoročního bydlení na břehu Lipenského jezera, VIVA Lipno, nabízí dlouhodobé investování do reálných hodnot se stabilním růstem a nadstandardním výnosem. V současnosti projekt obdržel územní rozhodnutí v právní moci. Nemovitostnímu fondu Nemomax, který jej realizuje, se díky tomu daří zhodnocení investice v podobě zakoupených pozemků v oblíbené turistické a rekreační oblasti. Fond se nyní může přesunout k fázi získání stavebního povolení. „Územní rozhodnutí pro nás představuje úspěch v podobě nárůstu hodnoty investic a také hodnoty samotného nemovitostního fondu Nemomax,“ říká Marek Unčovský

Počátek výstavby obytného komplexu na levém břehu Lipna je plánován na rok 2024. Projekt VIVA Lipno bude tvořit 10 dvoupodlažních bytových domů a 15 challetů. Zároveň bude maximálně respektovat stávající okolní přírodu, tedy jak porosty, tak vodní plochu. Projekt pracuje s moderní, udržitelnou a nenápadnou architekturou, budovy proto funkčně a vizuálně propojují přírodní prvky, jako je dřevo a kámen.  

„Už při zadání a zpracování architektonického návrhu byl prioritou citlivý přístup k místní přírodě. Nová zástavba bude maximálně respektovat její současnou podobu a nebude docházet k téměř žádným změnám. Důraz byl při realizaci architektonického návrhu VIVA Lipno kladen i na minimální zastavěnou plochu. Vybrali jsme proto design, který šetrně a šikovně využívá současný prostor pozemku a respektuje okolí,“ doplňuje Marek Unčovský

O Nemomax investičním fondu s proměnným základním kapitálem, a.s.*

Nemomax je investiční fond s proměnným základním kapitálem. Zaměřuje se převážně na provádění investic do účastí v kapitálových obchodních společnostech, zejména vlastnících nemovitosti, dále do nákupu a prodeje investičních cenných papírů, do nástrojů peněžního trhu, do pohledávek na výplatu peněžních prostředků z vkladů na účtu vedeného v bankách nebo zahraničních bankách a do úvěrů a zápůjček poskytnutých Fondem. Fond Nemomax může nabývat i jiná aktiva, zejména nemovitosti, ale pouze jako svou doplňkovou investiční činnost. Investiční fond Nemomax je součástí skupiny RN Solutions. 

*Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacnipovinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.